Zmena (transformácia) právnej formy spoločnosti

Vďaka našim doterajším skúsenostiam v danej oblasti dokážeme tento proces vybaviť za vás.

Naše služby v oblasti zmeny právnej formy

Zmena právnej formy spoločnosti je pomerne zložitý proces. Vyžaduje si úkony vo vzťahu k viacerým úradom (živnostenský úrad, obchodný register, daňový úrad a pod.) a prípravu väčšieho množstva dokumentov. Vďaka našim doterajším skúsenostiam v danej oblasti dokážeme tento proces vybaviť za vás. Pri komunikácii so zákazníkmi uprednostňujeme osobný prístup.

komplexná právna pomoc a poradenstvo pri zmene právnej formy:

  • poskytnutie potrebného právneho poradenstva a asistencia pri plnení zákonných požiadaviek
  • vypracovanie rozhodnutia o zmene právnej formy
  • vypracovanie písomnej správy štatutárneho orgánu
  • zverejnenie v Obchodnom vestníku
  • príprava oznámenia veriteľom
  • pomoc v prípade potreby vypracovania znaleckého posudku
  • zabezpečenie účtovného poradenstva,
  • zápis vykonaných zmien do obchodného registra,
  • oznámenie transformácie potrebným úradom.

Zmena právnej formy, označovaná aj ako transformácia právnej formy, si od roku 2002 na Slovensku nevyžaduje zánik doterajšej spoločnosti. Po novelizácii Obchodného zákonníka sa teda v našich podmienkach uplatňuje zásada tzv. voľnej premeny právnej formy spoločnosti na akúkoľvek inú spoločnosť alebo družstvo, dochádza však k významným zmenám v právnych pomeroch a postavení spoločníkov vo vnútri spoločnosti, preto na takýto proces zákon viaže viacero podmienok a požiadaviek.

Na rozhodnutie o zmene právnej formy sa vyžaduje súhlas všetkých spoločníkov, ak zákon neustanovuje alebo spoločenská zmluva neurčuje inak.

Ak mení právnu formu akciová spoločnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným, je štatutárny orgán spoločnosti povinný vypracovať písomnú správu, v ktorej z právneho a ekonomického hľadiska vysvetlí a odôvodní zmenu právnej formy. Správa musí byť poskytnutá spoločníkom na nahliadnutie v sídle spoločnosti najmenej v lehote, ktorú ustanovuje zákon alebo určuje spoločenská zmluva alebo stanovy na zaslanie pozvánky alebo na uverejnenie oznámenia o konaní valného zhromaždenia. Dozorná rada, ak je zriadená, preskúma správu štatutárneho orgánu a predloží svoje vyjadrenie k zamýšľanej zmene právnej formy.

Na základe dohody spoločníkov môže niektorým spoločníkom zaniknúť účasť v spoločnosti ku dňu účinnosti zmeny právnej formy a spoločnosť im vyplatí vyrovnací podiel.

Na zmenu právnej formy nie je potrebné uzavretie osobitnej spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej zmluvy a schválenie stanov.

Účinky zmeny právnej formy spoločnosti nastávajú zápisom zmeny do obchodného registra. Zápisom zmeny právnej formy do obchodného registra jestvuje spoločnosť alebo družstvo v právnej forme, na akú boli zmenené.

O týchto a ďalších úkonoch spojených s vykonaním zmeny právnej formy vás ochotne podrobnejšie informujeme, vysvetlíme ako postupovať a následne vám radi pomôžeme so samotnou realizáciou transformácie. 

Cenník a poplatky

Cena našich služieb závisí od rozsahu klientom vyžadovaných služieb. Vďaka zaručenému elektronickému podpisu vám vieme ušetriť až 50 % niektorých súdnych poplatkov. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne a cenové ponuky pripravujeme podľa presne zadaných požiadaviek každého klienta. Za účelom získania individuálnej cenovej ponuky nás  kontaktujte na našej e-mailovej adrese office@akmv.sk.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.