Vypracovanie nájomnej zmluvy

Nájomná zmluva si, ako každá zmluva, vyžaduje splnenie viacerých náležitostí, v opačnom prípade riskujete jej neplatnosť

Nájomná zmluva? Zabezpečíme pre vás:

Nájomnou zmluvou prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi vec, aby ju dočasne (v dojednanej dobe) užíval alebo z nej bral aj úžitky. 

Pri tvorbe nájomnej zmluvy treba rozlišovať či je predmetom nájmu byt, alebo nebytový priestor. Nájomná zmluva si, ako každá zmluva, vyžaduje splnenie viacerých náležitostí, v opačnom prípade riskujete jej neplatnosť.

  • Komplexný právny servis a poradenstvo pri vypracovaní nájomnej zmluvy
  • Vypracovanie / spripomienkovanie nájomnej zmluvy na byt, nebytový priestor, hnuteľnú vec 

Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov stanovuje ako obligatórnu podmienku písomnú formu pri nájme, príp. podnájme nebytových priestorov. Ak taká nájomná zmluva písomnú podobu nemá, spôsobuje to jej absolútnu neplatnosť. Zákon však pozná aj nájom hnuteľných vecí. 

Pokiaľ ide o nájom bytu, jeho úprava je zakotvená v Občianskom zákonníku, pričom v tomto prípade zmluva nemusí mať povinne písomnú podobu. Zákon pritom síce hovorí, že ak sa neuzavrela písomne nájomná zmluva, vyhotoví sa o jej obsahu zápisnica, platí však, že ani neexistencia takejto zápisnice nespôsobuje neplatnosť a nájomná zmluva bola uzavretá ústne. Nájomná zmluva na bytový priestor musí obsahovať označenie predmetu a rozsahu užívania, výšku nájomného a výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu alebo spôsob ich výpočtu. Mala by tiež obsahovať aj opis príslušenstva a opis stavu bytu. Doba nájmu nemusí byť výslovné stanovená – vtedy sa predpokladá, že zmluva o nájme sa uzavrela na dobu neurčitú. 

Zmluva o nájme nebytového priestoru musí obsahovať predmet a účel nájmu, výšku a splatnosť nájomného a spôsob jeho platenia, a ak nejde o nájom na neurčitý čas, čas, na ktorý sa nájom uzaviera.

Cenník a poplatky

Pre získanie individuálnej cenovej ponuky našich služieb nás neváhajte kontaktovať na našej e-mailovej adrese office@akmv.sk.

Prečo my?

Sme skúsenou advokátskou kanceláriou. Právne služby poskytujeme vo všetkých oblastiach práva, preto sa na nás môžete spoľahnúť aj pri ďalších vašich obchodných či súkromných aktivitách.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.