Štátne občianstvo pre Slováka žijúceho v zahraničí

Osoby s priznaným postavením Slováka žijúceho v zahraničí, majú možnosť požiadať o udelenie slovenského štátneho občianstva zjednodušeným spôsobom, t. j. bez splnenia všeobecnej 8-ročnej podmienky pobytu.

Kontaktujte nás!

Radi Vám pomôžeme s celým procesom získania pobytu, občianstva aj osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí, neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk.

Osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí

Prvým krokom, ak chcete žiadať o štátne občianstvo z uvedeného dôvodu je, aby vám bol status Slováka žijúceho v zahraničí priznaný. Viac o podmienkach vydania osvedčenia sa dozviete v našom článku: Postup vydania osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí.

Kedy má osoba so statusom Slováka žijúceho v zahraničí nárok na udelenie občianstva?

Osoba, ktorá je držiteľom Osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí o postavení Slováka žijúceho v zahraničí, môže požiadať o občianstvo v nasledovných prípadoch:

  • Ak má nepretržitý pobyt na Slovenku najmenej 3 roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti. Je nevyhnutné, aby sa žiadateľ po celú dobu na území Slovenska skutočne zdržiaval.
  • Ak mu bol povolený pobyt na území Slovenskej republiky a významne sa zaslúžil o prínos pre komunitu Slovákov žijúcich v zahraničí, z ktorej pochádza, v oblasti ekonomickej, vedeckej, technickej, kultúrnej, sociálnej, alebo športovej. V tomto prípade postačuje, že mu bol pobyt udelený a nemusí sa na Slovensku pre účely udelenia štátneho občianstva vôbec zdržiavať.

Upozornenie

Cudzinec je povinný plniť povinnosti aj podľa iných zákonov, najmä podľa zákona o pobyte cudzincov, ktorý upravuje napr. podmienku zdržiavania sa na území Slovenska minimálnu dobu (a to aj v prípade, ak by zákon o štátnom občianstve túto podmienku nevyžadoval).

Podmienka pobytu

Najjednoduchším spôsobom získania pobytu je požiadať o udelenie prechodného pobytu pre Slováka žijúceho v zahraničí. Cudzinecká polícia tento pobyt udelí na dobu 5 rokov.

Samozrejme nevylučuje sa, aby Slovák žijúci v zahraničí požiadal o iný druh pobytu. Avšak na účel udelenie štátneho občianstva je potrebné, aby bol žiadateľovi udelený prechodný pobyt pre Slováka žijúceho v zahraničí a iný druh pobytu nie je akceptovaný.

Viac k prechodnému pobytu v našom článku Slovák žijúci v zahraničí – prechodný pobyt na Slovensku.

Ovládanie slovenského jazyka

Preukázanie ovládania slovenského jazyka slovom a písmom a všeobecných znalostí o Slovenskej republike na účely udelenia štátneho občianstva sa nevyžaduje, ak bolo žiadateľovi vydané platné osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí.

Podmienky udelenia štátneho občianstva  

Ďalšími podmienkami pre udelenie štátneho občianstva sú:

  • plnenie si povinností vyplývajúcich z ustanovení právnych predpisov upravujúcich pobyt cudzincov na území Slovenskej republiky, verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie, starobné dôchodkové sporenie, dane, odvody, poplatky, zamestnávanie cudzincov a ďalšie povinnosti vyplývajúce pre cudzincov z právneho poriadku Slovenskej republiky 
  • osoba musí byť bezúhonná, bez uloženia trestu vyhostenia, nesmie byť voči nej vedené trestné stíhanie alebo vydávacie konanie ani konanie o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu či o administratívnom vyhostení alebo odňatí azylu.

Dokumenty potrebné ku žiadosti

Okrem všeobecných dokumentov, ktoré sa ku žiadosti o udelenie štátneho občianstva prikladajú, je potrebné doložiť osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí.

Ak cudzinec žiada o občianstvo na základe významných zásluh, je vhodné k žiadosti pripojiť odporúčania organizácií, v ktorých žiadateľ pôsobí, odporúčanie Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí a potvrdenia o jeho výsledkoch.

Od žiadateľa môže ministerstvo vyžiadať aj ďalšie dokumenty potrebné na preukázanie skutočností a rozhodnutie vo veci.

Rozhodovanie o žiadosti o udelenie štátneho občianstva

Žiadosť sa podáva osobne na:

  • okresnom úrade v sídle kraja,
  • diplomatickej misii alebo
  • na konzulárnom úrade Slovenskej republiky.  

Žiadosť o udelenie štátneho občianstva pre Slováka žijúceho v zahraničí, ktorý sa významne zaslúžil  o prínos pre komunitu, posudzuje ministerstvo po predchádzajúcom stanovisku Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a predkladá ju ministrovi, ktorý o nej rozhoduje.

O žiadosti o udelenie štátneho občianstva sa rozhodne v lehote 24 mesiacov od jej doručenia ministerstvu.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako vybaviť slovenský rodný list pre dieťa narodené v zahraničí?

Už roky pokúšam vybaviť pre môjho syna slovenské občianstvo. Syn má anglické občianstvo od narodenia, pretože jeho otec (slovenský občan)...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trvalý pobyt manžela na účel zlúčenia rodiny

Môj manžel požiadal o trvalý pobyt na 5 rokov. Je Srb, 15.08.2019 to už bude 90 dní od podania žiadosti. Zatiaľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Svadba na Slovensku s cudzincom

Dobrý deň, som občiankou SR, obraciam sa na vás s otázkou a teda ak by ste mi mohli poradiť. Zoznámila...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie