Slovenské občianstvo pre dieťa narodené v zahraničí

Otázka:

Som slovenka žijúca v UK už 18 rokov, mám syna. Narodil sa v Anglicku a má 3r. Chcem mu urobiť slovenské občianstvo. Ako mám postupovať?

Odpoveď:

Ak sa dieťa narodí v zahraničí, štátne občianstvo automaticky nadobúda po svojich rodičoch. Stačí, ak je občanom Slovenskej republiky len jeden z rodičov. Na to, aby Slovenská republika právoplatne dieťa uznala za svojho občana, je nutné, aby preň rodičia získali na Slovensku rodný list.  Rodné číslo pre dieťa narodené mimo územia Slovenskej republiky pridelí Osobitná matrika Ministerstva vnútra SR, sídliaca v Bratislave.

V zmysle § 23 ods. 2 zákona č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov žiadosť o zápis do matriky sa nepodáva priamo Osobitnej matrike, ale prostredníctvom:

  • zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v príslušnom štáte
  • matričného úradu, v ktorom má občan trvalý pobyt
  • matričného úradu, v ktorom mal občan posledný trvalý pobyt
  • ktoréhokoľvek matričného úradu, ak občan nemal trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

Pri žiadosti je potrebné predložiť:

  • rodný list dieťaťa narodeného v cudzine, ktorý je nutné preložiť súdnym prekladateľom do slovenčiny. Niektoré zastupiteľské úrady vyžadujú aj apostille – overenie podpisu a pečiatky verejnej listiny za účelom jej použitia v zahraničí
  • sobášny list (ak sú rodičia zosobášení)
  • občiansky preukaz alebo cestovný pas rodičov
  • rodné listy rodičov

Osobitná matrika má podľa zákona trojmesačnú lehotu na vydanie rodného listu. Ak by sa táto lehota predĺžila, matrika je povinná Vás o tom informovať. Zastupiteľské úrady však zo zákona žiadnu lehotu nemajú, čo môže Vaše konanie o žiadosti zdržať.

Zároveň dávame do pozornosti možnosť elektronickej služby podania žiadosti o vyhotovenie rodného listu, prostredníctvom webového sídla Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Podobná otázka bola spracovaná aj v tomto príspevku.