Založenie personálnej agentúry

Aktualizované: 04.02.2021 | Vytvorené: 01.02.2021 |

V tomto článku si povieme ako si založiť personálnu agentúru, aké sú povinnosti agentúry práce a viac o sprostredkovaní práce za úhradu.

Založenie personálnej agentúry

Obsah

Personálna agentúra Poplatok za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania za úhradu Založenie personálnej agentúry Povinnosti personálnej agentúry Povinnosti personálnej agentúry vo vzťahu k Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny Personálna agentúra vs. Agentúra dočasného zamestnávania

Personálna agentúra

Personálna agentúra je spoločnosť, ktorej hlavnou činnosťou je sprostredkovanie práce (sprostredkovanie zamestnania za úhradu). Personálna agentúra sa prevažne zaoberá vyhľadávaním ľudí pre svojich klientov z radov zamestnávateľov na príslušné pracovné pozície a naopak, vyhľadávaním pracovnej pozície pre jej klientov, potenciálnych zamestnancov, podľa ich osobných schopností a špecifických predpokladov.

Okrem sprostredkovateľskej činnosti často poskytuje aj poradenstvo v oblasti personalistiky a pracovného práva.

V prípade, že budete ľudí zamestnávať a vysielať ich ku klientovi, prosím pozrite si náš článok vo veci Založenia agentúry dočastného zamestnávania - ADZ.

Poplatok za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania za úhradu

Novelou zákona o službách zamestnanosti, ktorá nadobudla účinnosť 01.05.2013, môže personálna agentúra vyberať poplatok za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania za úhradu len od právnickej osoby alebo fyzickej osoby, pre ktorú zamestnanca sprostredkúva. Výška poplatku je dojednaná medzi sprostredkovateľom a právnickou alebo fyzickou osobou, pre ktorú personálna agentúra (sprostredkovateľ) zamestnanca sprostredkovala.

Založenie personálnej agentúry

Na založenie personálnej agentúry postačuje udelenie živnostenského oprávnenia v oblasti sprostredkovania zamestnania za úhradu. Od 01.06.2010 nadobudol účinnosť zákon č. 136/2010 o službách na vnútornom trhu, v zmysle ktorého sa sprostredkovanie zamestnania za úhradu stalo živnosťou. Povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu, ktoré boli vydané ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny pre právnické a fyzické osoby stratili platnosť.

Povinnosti personálnej agentúry

Personálna agentúra, ktorá sprostredkúva zamestnanie za úhradu podľa zákona o službách zamestnanosti je povinná pri sprostredkovaní zamestnania za úhradu:

  • uzatvoriť s občanom písomnú dohodu o sprostredkovaní zamestnania za úhradu,
  • informovať občana, ktorému sprostredkúva zamestnanie za úhradu v zahraničí o jeho právach a povinnostiach, ktoré súvisia so zamestnaním v zahraničí,
  • viesť evidenciu občanov, ktorým za úhradu zamestnanie sprostredkovala,
  • zabezpečovať ochranu osobných údajov na základe zákona o ochrane osobných údajov,
  • vytvárať podmienky na výkon kontroly dodržiavania právnych predpisov v oblasti služieb zamestnanosti a
  • poskytovať informácie a doklady orgánom kontroly.

Povinnosti personálnej agentúry vo vzťahu k Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny

Personálna agentúra je povinná poskytovať ústrediu práce údaje o rozsahu a štruktúre sprostredkovaných zamestnaní za úhradu a osobné údaje občana (bez jeho súhlasu), ktorému bolo zamestnanie sprostredkované a to na kontrolné účely v súlade so zákonom o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. Takisto je povinná ústrediu práce bez vyzvania poskytovať aj správu o svojej činnosti za uplynulý kalendárny rok.

Personálna agentúra vs. Agentúra dočasného zamestnávania

Okrem personálnej agentúry sa v praxi často objavujú aj agentúry dočasného zamestnávania. Agentúra dočasného zamestnávania je právnická alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva občana v pracovnom pomere (dočasný agentúrny zamestnanec) na účel jeho pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi na území Slovenskej republiky na výkon práce pod jeho dohľadom a vedením alebo na účel jeho vyslania podľa osobitného predpisu. Agentúra dočasného zamestnávania nesmie od dočasného agentúrneho zamestnanca vyberať poplatok za pridelenie k užívateľskému zamestnávateľovi alebo za uzatvorenie pracovného pomeru s užívateľským zamestnávateľom po skončení tohto pridelenia. Úhradu vyberá od užívateľského zamestnávateľa v dohodnutej výške. Činnosť agentúry dočasného zamestnávania môže vykonávať právnická alebo fyzická osoba, ktorá má povolenie vydané ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. Toto povolenie sa vydáva na dobu neurčitú. Podmienkou na vydanie povolenia pre právnickú osobu na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania je, aby právnická osoba disponovala vlastným imaním vo výške najmenej 30 000 €.

Naše služby:

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.