Získanie pobytu občana Ruska na Slovensku na účel zamestnania

O zamestnávaní cudzincov z tretích krajín a získaní pobytu na území Slovenska na účel zamestnania sme Vás už informovali vo viacerých našich článkoch (Prechodný pobyt na účel zamestnania).

Postup získania prechodného pobytu je obdobný pre cudzincov zo všetkých tretích krajín. V praxi sme sa však stretli s istými ďalšími špecifikami, na ktoré by sme Vás radi v našom článku upozornili.

Doklad o vzdelaní – treba doložiť z oboch vysokých škôl?

Jednou z príloh, ktorú je potrebné prikladať k žiadosti o udelenie prechodného pobytu na území Slovenska je:

Čo však v prípade, ak cudzinec má ukončené dve vysoké školy rovnakého stupňa? S predmetnou otázkou sme sa obrátili aj na oddelenie cudzineckej polície, ktorá nám v danej veci uviedla:

V prvom rade záleží aj na tom, či cudzinec bude na území SR vykonávať zamestnanie, ktoré sa považuje za regulované povolanie, nakoľko v zmysle § 32 ods. 5 písm. b) ako aj § 34 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov účel pobytu podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o pobyte cudzincov štátny príslušník tretej krajiny preukáže písomným prísľubom zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania alebo pracovnou zmluvou a rozhodnutím o uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitného predpisu (§ 2 písm. a) a § 24 zákona č. 293/2007 Z.z. o uznávaní odborných kvalifikácií a § 106 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách), alebo dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o prechodný pobyt podľa § 23 ods. 1 zákona o pobyte cudzincov.

Slovenská republika je viazaná európskou smernicou č. 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií, ktorá rozlíšila uznávanie zahraničných dokladov o vzdelaní podľa účelu uznania, a to na akademické účely a na účely výkonu povolania či odborných činností, ktoré sú v Slovenskej republike regulované.

V zmysle § 2 písm. a) zákona č. 293/2007 Z.z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 81/2013 Z.z. sa uznaním dokladu o vzdelaní rozumie uznanie vysokoškolského diplomu, absolventského diplomu, vysvedčenia o maturitnej skúške, vysvedčenia o záverečnej skúške, osvedčenia o odbornej kvalifikácii alebo iného dokladu o vzdelaní, ktorý vydala uznaná vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov príslušného štátu, za rovnocenný s dokladom o vzdelaní vydanou uznanou vzdelávacou inštitúciou v Slovenskej republike.

V zmysle § 2 písm. b) zákona č. 293/2007 Z.z. o uznávaní odborných kvalifikácií sa regulovaným povolaním rozumie povolanie, odborná činnosť alebo skupina odborných činností, ktorých výkon je podmienený splnením kvalifikačných predpokladov podľa osobitných predpisov; regulované povolanie možno vykonávať najmä na základe regulovaného vzdelávania, ktoré môže byť spojené s používaním profesijného titulu alebo označenia povolania, ako aj na základe členstva v komore alebo v inej profesijnej organizácii, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 zákona.

Zoznam regulovaných povolaní v SR je uvedený na stránke Ministerstva školstva SR – Stredisko uznávania dokladov o vzdelaní. Patria sem ekonomické, pedagogické, právnické, zdravotnícke regulované povolania, regulované povolania v štátnej službe, regulované športové činnosti, remeselné a viazané činnosti.

V prípade, že predmetom činnosti – zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny bude činnosť, ktorá je podmienená odbornou kvalifikáciou, ktorú získal v zahraničí a patrí medzi regulované povolania, je potrebné si ju dať uznať na Slovensku. Štátny príslušník tretej krajiny tak urobí vyplnením a podaním žiadosti o uznanie vzdelania pre regulované povolanie a toto rozhodnutie je v kompetencii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – Stredisko uznávania dokladov o vzdelaní. Výsledkom konania je vydanie rozhodnutia. Viac o uznaní dokladu o vzdelaní nájdete v našom článku: Uznanie vzdelania cudzinca na účely výkonu funkcie zodpovedného zástupcu.

V prípade, že sa nejedná o regulované povolanie, stačí na preukázanie vzdelania diplom, ktorý sa týka kvalifikácii, ktorú vyžaduje zamestnávateľ. (zdroj: ocp nr)

Doklad o vzdelaní vrátane apostilly môže byť starší ako 90 dní.

Sobášny list a zmena priezviska

Ďalšia otázka, ktorá nám v praxi vyvstala bola, či je potrebné doložiť sobášny list občianky Ruska, ak priezvisko na doklade o vzdelaní nekorešponduje s priezviskom uvedeným na diplomoch z vysokej školy.

Pokiaľ v pase nie je uvedené aj rodné priezvisko, je potrebné doložiť sobášny list s apostillou tejto občianky, úradne preložený do slovenského jazyka.

Doklad o vzdelaní – originál alebo overená fotokópia a apostilla

Zákon o pobyte cudzincov vyžaduje priložiť k žiadosti o prechodný pobyt aj rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní alebo apostilovaný resp. superlegalizovaný doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní. Pri dokladoch vyhotovených v Rusku postačuje apostila dokumentov (superlegalizácia nie je potrebná). V praxi vyvstala otázka, či postačuje cudzineckej polícii doloziť:

  1. overenú fotokópiu diplomu s apostilou z Ruska vyhotovenú notárom na Slovensku a túto následne zviazať s úradným prekladom, alebo
  2. je potrebné (keď sa neprikladá originál diplomu len jeho kópia) urobiť overenú fotokópiu diplomu notárom v Rusku s apostillou osvedčujúcou podpis rektora / riaditeľa a druhou osvedčujúcou ruského notára

Cudzinec môže doložiť k žiadosti overenú fotokópiu diplomu s apostillou, ak táto overená kópia diplomu a apostilly bola robená slovenským notárom. Túto overenú kópiu je potrebné následne úradne preložiť v SR. Apostilla v tomto prípade musí byť na origináli listiny. Potom si dá cudzinec spraviť na Slovensku overenú fotokópiu a tú následne môže dať úradne preložiť slovenským prekladateľom.

V druhom prípade, ak cudzinec si dal apostillu na overenú fotokópiu diplomu, ktorú urobil notár v Rusku, je potrebné mať dve apostilly – jedna na ruského notára a jedna na riaditeľa školy, ktorý podpisoval diplom. (zdroj: ocp nr)

Potreba predloženia ďalších certifikátov

Ďalšia otázka, ktorú sme riešili bola, či je potrebné dokladať aj certifikáty preukazujúce napríklad absolvovanie jazykových kurzov, keď zamestnávateľ cudzinca si dal v inzeráte predloženom úradu práce tiež podmienku ovládania cudzieho jazyka.

V prípade povolaní, na výkon ktorých je potrebný osobitný doklad o odbornej spôsobilosti (napr. karta vodiča, preukaz ADR, certifikát o zváračskej skúške a pod.) alebo v prípade, ak zamestnávateľ v zverejnenej ponuke práce požadoval ďalšie zručnosti, je potrebné predložiť cudzineckej polícii aj doklady preukazujúce splnenie týchto požiadaviek. Cudzinecká polícia následne zasiela žiadosť na posúdenie na Úrad práce.

Dodatočné doloženie dokladov k žiadosti o prechodný pobyt na účely zamestnania

Špecifikom v prípade žiadosti o prechodný pobyt na účely zamestnania je, že aj keď je žiadosť nekompletná, cudzinecká polícia žiadosť prijme, ak je predložený aspoň cestovný pas. Vyplýva to z § 32 ods. 1 zákona o pobyte cudzincov, podľa ktorého „Žiadosť o udelenie prechodného pobytu podľa § 23 ods. však zastupiteľský úrad alebo policajný útvar neprijme len vtedy, ak štátny príslušník tretej krajiny nepredloží platný cestovný doklad.” Odporúčame však predložiť spolu s pasom aspoň prísľub zamestnávateľa. Takže v prípade, ak bude potrebné cudzineckej polícii predložiť aj ďalšie doklady, bude žiadateľ na to dodatočne vyzvaný.

Vyšetrenie cudzincov po udelení pobytu pre cudzinecké polície / lekársky posudok pre cudzincov

Vyšetrenie cudzincov Zlaté Moravce aj bez objednania.

Vyšetrenie cudzincov Bratislava a ďalších 12 miest zabezpečuje Medical control s.r.o.

Tel.: 0948 350 123

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako vybaviť slovenský rodný list pre dieťa narodené v zahraničí?

Už roky pokúšam vybaviť pre môjho syna slovenské občianstvo. Syn má anglické občianstvo od narodenia, pretože jeho otec (slovenský občan)...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trvalý pobyt manžela na účel zlúčenia rodiny

Môj manžel požiadal o trvalý pobyt na 5 rokov. Je Srb, 15.08.2019 to už bude 90 dní od podania žiadosti. Zatiaľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Svadba na Slovensku s cudzincom

Dobrý deň, som občiankou SR, obraciam sa na vás s otázkou a teda ak by ste mi mohli poradiť. Zoznámila...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie