Ako si založiť živnosť? Poradíme Vám aký je postup a podmienky

Živnosťou je podľa zákonnej definície sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených zákonom. Nie každé podnikanie je živnosťou, ale každá živnosť podnikaním je.

Založenie živnosti je základným predpokladom pre začatie takmer každého podnikania, okrem podnikania, ktorého predmetom činnosti je činnosť, ktorá nie je živnosťou. Činnosti, ktoré môžu byť predmetom podnikania a ktoré nepatria medzi živnosti sú vymenované v § 3 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom oprávnení, medzi ktoré patrí napríklad činnosť pri výkone povolania advokátov, notárov, lekárov, činnosť bánk a pod.

Živnosť môže prevádzkovať fyzická osoba (živnostník) alebo právnická osoba.

Ak sa stále rozhodujete či živnosť alebo s.r.o., pomôže Vám tento článok a prečítať si môžete aj článok k voľným živnostiam

Podmienky prevádzkovania živnosti

Podmienky prevádzkovania živnosti sa líšia podľa toho, o aký druh živnosti ide.

Pokiaľ sa rozhodnete prevádzkovať voľnú živnosť, čo je najčastejší prípad, odporúčame pozrieť si aktuálny zoznam voľných živností na stránke Ministerstva vnútra SR, z ktoréhosi si vyberiete tie, ktoré Vám najviac vyhovujú. Pre prevádzkovanie voľnej živnosti stačí spĺňať len všeobecné podmienky.

Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti fyzickými osobami sú dosiahnutie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť. U slovenskej právnickej osoby musí všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti spĺňať fyzická osoba alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, pričom podmienku bezúhonnosti musí spĺňať aj sama právnická osoba.

Pokiaľ máte záujem prevádzkovať viazanú alebo remeselnú živnosť, okrem všeobecných podmienok budete musieť spĺňať aj osobitné podmienky, ktorými je buď odborná alebo iná spôsobilosť podľa zákona o živnostenskom podnikaní, prípadne iného zákona. U právnickej osoby musí tieto podmienky spĺňať jej zodpovedný zástupca. Zoznam viazaných aj remeselných živností nájdete tiež na stránke Ministerstva vnútra, pričom tu zároveň nájdete podmienky preukazovania odbornej spôsobilosti pre získanie jednotlivých remeselných alebo viazaných živností.

Založenie živnosti

Založenie živnosti je jednoduchý proces, ktorý spravidla trvá pár dní. Fyzická osoba ohlasuje prevádzkovanie živnosti živnostenskému úradu miestne príslušnému podľa svojho bydliska, právnická osoba podľa svojho sídla.

Ohlásenie živnostenského oprávnenia môžete uskutočniť buď osobne – uskutočňuje sa osobnou návštevou živnostenského úradu, resp. jednotného kontaktného miesta (každý okresný úrad), alebo elektronicky, prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk.

Pri ohlásení živnosti je potrebné vyplniť formulár ohlásenia živnosti pre fyzickú osobu alebo formulár ohlásenia živnosti pre právnickú osobu, ktoré nájdete na stránkach Ministerstva vnútra SR. Pokiaľ sa miesto podnikania nezhoduje s bydliskom fyzickej osoby alebo so sídlom právnickej osoby, alebo pokiaľ ide o ohlásenie novozaloženej právnickej osoby, je potrebné k návrhu priložiť aj oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, ktorá je uvedená ako miesto podnikania. Novozaložená právnická osoba musí k ohláseniu živnosti priložiť aj úradne overenú kópiu spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny.

Živnosť je možné ohlásiť aj elektronicky, prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk. Tento postup je rýchlejší a zároveň aj lacnejší, avšak je k nemu potrebný prístup na portál verejnej správy a tiež zaručený elektronický podpis.

Vznik oprávnenia podnikať

Oprávnenie na prevádzkovanie živnosti, pokiaľ ste ako začiatok prevádzkovania živnosti neuviedli iný dátum, vzniká dňom ohlásenia živnosti príslušnému živnostenskému úradu. Právnickej osobe, ktorá ešte nevznikla, teda ešte nebola zapísaná do obchodného registra, vzniká oprávnenie podnikať až dňom jej zápisu do obchodného registra.

Koľko stojí založenie živnosti?

Poplatky súvisiace so založením živnosti upravuje zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o správnych poplatkoch“). V zmysle uvedeného zákona je spoplatnené vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení, pričom výška poplatku závisí od druhu živnosti. Každá voľná živnosť je v zmysle uvedeného zákona spoplatnená sumou 5 eur, pokiaľ sa návrh podáva v papierovej forme. V prípade elektronického podania je ohlásenie voľnej živnosti bez správneho poplatku. Elektronické podanie musí byť však podpísané elektronickým podpisom. V prípade remeselnej a viazanej živnosti je výška správneho poplatku určená sumou 15 eur za každú jednu živnosť, ktorá je ohlásená prostredníctvom papierového formulára. V zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 Zákona o správnych poplatkoch: „Ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami alebo prostredníctvom integrovaného obslužného miesta a ak tento zákon pri jednotlivých položkách sadzobníka neustanovuje inak, sadzba poplatku je 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka.“ Z uvedeného vyplýva, že za každú jednu remeselnú a viazanú živnosť bude pri elektronických podania účtovaný správny poplatok vo výške 50% základnej sadzby, čiže 7,50 eur. Uvedená sadzba sa uplatní len za splnenia podmienky, že prílohy budú taktiež doručené v elektronickej podobe. 

V prípade, ak máte záujem vykonať zmeny v živnostenskom oprávnení, bude Vás to stáť 3 eurá. 

Lehoty na vybavenie 

Proces ohlásenia živností je pomerne jednoduchý a rýchly. Do celkového času, pokiaľ sem zahŕňame aj prípravu podaní, je nutné zahrnúť aj vypracovanie / zabezpečenie nasledovných dokumentov, ktoré sú potrebné na ohlásenie živnosti:

  1. písomné plnomocenstvo (ak ide o ohlásenie živnosti splnomocnencom)
  2. vypracovaný formulár v listinnej alebo elektronickej podobe
  3. zaplatenie správneho poplatku
  4. zabezpečenie osvedčení a iných príloh vyžadovaných živnostenským zákonom, ktorými sa preukazuje odborná spôsobilosť
  5. výpis z registra trestov, ak fyzická osoba (podnikateľ) nie je občanom Slovenskej republiky, pre slovenské fyzické osoby zaobstará výpis z registra trestov bezplatne jednotné kontaktné miesto (živnostenský úrad)
  6. súhlas s umiestnením sídla / s miestom podnikania
  7. súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorého formulár je dostupný online
  8. ak sa ustanovuje zodpovedný zástupca aj súhlas zodpovedného zástupcu
  9. pri obchodnej spoločnosti sa predkladá aj spoločenská zmluva / zakladateľský listina 

V prípade odoslania kompletného podania, ktoré bude obsahovať všetky vyššie uvedené dokumenty, ustanovenie § 47 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o živnostenskom podnikaní“) stanovuje, že živnostenský úrad vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení najneskôr do 3 pracovných dní, keď mu bude doručené ohlásenie spolu s výpismi z registra trestov. Do pozornosti však dávame, že oprávnenie prevádzkovať živnosť vzniká už dňom ohlásenia, ak v ohlásení nie je uvedený neskorší deň začatia živnosti. Celý proces odhadujeme na 3 – 5 pracovných dní. 

Podnikať na živnosť popri zamestnaní sa nevylučuje

Existencia pracovného pomeru a výkonu podnikateľskej činnosti na základe živnostenského oprávnenia sa v zásade nevylučujú. Zamestnanec v pracovnom pomere by mal však prihliadať na ustanovenia § 83 zákona č. 311/2001 Zákonník práce v znení neskorších právnych predpisov, ktorý ustanovuje pre výkon inej zárobkovej činnosti, ktorou podnikanie na základe živnostenského oprávnenia určite je, určité pravidlá týkajúce sa zákazu konkurencie: Zamestnanec môže popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter, len s predchádzajúcim písomným súhlasom zamestnávateľa. Ak sa zamestnávateľ nevyjadrí do 15 dní od doručenia žiadosti zamestnanca, platí, že súhlas udelil.“ Zamestnávateľ je oprávnený súhlas aj odvolať, a to vždy len písomne a z vážnych dôvodov. Zamestnanec bude následne povinný zárobkovú činnosť skončiť. 

V prípade živnostníka, ktorý je zároveň zamestnancom, platí povinné príspevky do Sociálnej poisťovne naďalej zamestnávateľ. Nie je však vylúčené, že ich bude platiť aj sám živnostník z príjmov zo živnosti. Skutočnosť, či živnostníkovi vzniká povinnosť platiť odvody oznámi samotná Sociálna poisťovňa listom. 

Obdobne ako v prípade Sociálnej poisťovne, aj v prípade zdravotnej poisťovne, preddavky na zdravotné poistenie platí zamestnávateľ. Keďže v tomto prípade dochádza k súbehu platiteľov poisteného, v zmysle ustanovenia § 13 ods. 13 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov sa na živnostníka nevzťahuje minimálny vymeriavací základ. Nasledujúci rok zdravotná poisťovňa vykoná vyúčtovanie, ktorého výsledok zašle živnostníkovi. Ak živnostník dosiahol v predchádzajúcom roku príjem, zdravotná poisťovňa vyzve na zaplatenie nedoplatku.

Nové povinnosti pri zahraničnej účasti

S činnosťou od roku 2019 je potrebné pri ohlasovaní živnosti so zahraničnou účasťou predkladať aj výpis z registra trestov zahraničnej právnickej osoby. Vyplýva to z § ods. 4 a 5, podľa ktorých „Zahraničná osoba pripojí k ohláseniu výpis z registra trestov a výpis z registra trestov osoby, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky, ak ide o vedúceho podniku zahraničnej osoby alebo vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby.“

Tip

V prípade, ak požadujete zaobstarať výpis z registra trestov slovenskej právnickej osoby kontaktujte nás.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Včelárstvo ako živnosť

Uvedená činnosť nie je živnosťou podľa živnostenského zákona. Zdroj: Okresný úrad

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Kedy zaniká živnosť?

Podľa § 57 ods. 1 živnostenského zákona oprávnenie zaniká smrťou fyzickej osoby (živnostníka), ak nepokračujú v živnosti dedičia alebo správca dedičstva;...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako obnoviť pozastavenú živnosť?

Počas trvania pozastavenia prevádzkovania živnosti je možné živnostenskému úradu oznámiť zmenu obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti. Podľa § 57 ods. 5...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie