Agentúra dočasného zamestnávania (ADZ) a zmeny od 1.1.2014

Agentúra dočasného zamestnávania a vlastné imanie 30.000 EUR

Dňa 1.1.2014 nadobudla účinnosť novela č. 352/2013 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Od začiatku roka 2014 je podmienkou na vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania právnickej osobe aj disponovanie vlastným imaním v hodnote najmenej 30 000 eur. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zisťuje splnenie tejto podmienky vo verejnej časti registra účtovných závierok podľa § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Žiadosť o vydanie povolenia

Ak je žiadateľom fyzická osoba, k žiadosti priloží:

 • doklad o bezúhonnosti (bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace)
 • overenú kópiu dokladu o skončení vysokoškolského vzdelania  druhého stupňa
 • projekt vykonávania činnosti ADZ, vrátane kalkulácie predpokladaných príjmov a výdavkov
 • doklad o vlastníctve priestorov alebo zmluvu o nájme priestorov  
 • potvrdenie daňového úradu a colného úradu nie staršie ako tri mesiace o tom, že nemá daňový nedoplatok a colný nedoplatok
 • potvrdenie každej zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace o tom, že nemajú voči fyzickej osobe evidované pohľadávky na preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, na poistnom na sociálne poistenie a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové poistenie
 • potvrdenie inšpektorátu práce nie staršie ako tri mesiace o tom , že neporušila zákaz nelegálneho zamestnávania v období troch rokov pred podaním žiadosti
 • doklad preukazujúci skutočnosť, že nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru
 • doklad preukazujúci materiálne vybavenie na vykonávanie činnosti ADZ   
 • doklad preukazujúci personálne zabezpečenie vykonávania činnosti ADZ
 • okruh spolupracujúcich subjektov
 • správny poplatok v hodnote  500 eur

S účinnosťou od 1.1.2014 je novinkou predloženie dokladu preukazujúceho bankovú záruku v hodnote najmenej 15 000 eur.

Ak je žiadateľom právnická osoba, k žiadosti priloží:

 • doklad o bezúhonnosti osoby, ktorá koná v mene ADZ (bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace)   
 • doklad o skončení vysokoškolského vzdelania druhého stupňa osoby, ktorá koná v mene ADZ  – overená kópia
 • projekt vykonávania činnosti ADZ, vrátane kalkulácie predpokladaných príjmov a výdavkov
 • doklad o vlastníctve priestorov alebo zmluvu o nájme priestorov   
 • potvrdenie daňového úradu a colného úradu nie staršie ako tri mesiace o tom, že nemá daňový nedoplatok a colný nedoplatok
 • potvrdenie každej zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace o tom, že nemajú voči právnickej evidované pohľadávky na preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, na poistnom na sociálne poistenie a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie
 • potvrdenie inšpektorátu práce nie staršie ako tri mesiace o tom , že neporušila zákaz nelegálneho zamestnávania v období troch rokov pred podaním žiadosti
 • doklad preukazujúci skutočnosť, že nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru
 • doklad preukazujúci materiálne vybavenie na vykonávanie činnosti ADZ  
 • doklad preukazujúci personálne zabezpečenie vykonávania činnosti ADZ
 • okruh spolupracujúcich subjektov
 • správny poplatok v hodnote 1 000 eur

Nové povinnosti agentúry dočasného zamestnávania od 1.1.2014

Od januára 2014 majú agentúry dočasného zamestnávania (ADZ) dve nové povinnosti:

 1. poskytovať ústrediu správu o svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok na tlačive, ktorého vzor určí ústredie, v termíne do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka
 2. disponovať vlastným imaním v hodnote najmenej 30 000 eur (ústredie zisťuje splnenie tejto podmienky vo verejnej časti registra účtovných závierok)

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Agentúra dočasného zamestnávania v zahraničí

Chceli by sme sa viac informovať ohľadne Agentúry dočasného zamestnávania. Pretože my ako firma sa zaoberáme realizáciou montážnych projektov v...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie