Špecifiká k zakladaniu personálnych agentúr (agentúr dočasného zamestnávania)

O podmienkach vydania povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania (ADZ) sme vás už informovali vo viacerých článkoch:

V tomto článku sa zameriame na pár špecifík, s ktorými sme sa stretli v praxi. 

Vlastné imanie minimálne vo výške 30.000 EUR 

Podľa § 29 ods. 3 posledná veta zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov Podmienkou na vydanie povolenia na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania právnickej osobe je aj disponovanie vlastným imaním v hodnote najmenej 30 000 eur; ústredie zisťuje splnenie tejto podmienky vo verejnej časti registra účtovných závierok.” 

Pokiaľ obchodná spoločnosť vznikla v roku, v ktorom podáva žiadosť o vydanie povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania, postačuje, ak základné imanie spoločnosti zapísané v obchodnom registri je vo výške 30.000 EUR. Je tomu tak z dôvodu, že riadnu účtovnú závierku uloží do registra až rok nasledujúci po svojom vzniku. 

Pri staršej spoločnosti (ktorá vznikla pred rokom, v ktorom podáva žiadosť o vydanie povolenia na činnosť ADZ), sa vyžaduje mimoriadna účtovná závierka preukazujúca vlastné imanie v danej výške uverejnená v registri účtovných závierok. To platí aj v prípade, ak spoločnosť vznikne (čiže je zapísaná v obchodnom registri) posledný deň predchádzajúceho roka (31.12.) a v čase podania žiadosti o vydanie povolenia na činnosť ADZ ešte účtovnú závierku vypracovanú nemá. 

Určenie oprávnenej osoby 

Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny sa pri podaní žiadosti dokladá aj vyplnené tlačivo – Určenie oprávnenej osoby podľa  zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na prístup a spracovanie údajov v Informačnom systéme služieb zamestnanosti (ISSZ). Táto osoba nemusí byť ani konateľ spoločnosti, ani osoba konajúca v mene ADZ.

Zmena osoby konajúcej v mene ADZ 

Osoba konajúca v mene ADZ môže byť odlišná od oprávnenej osoby. Pri zmene osoby konajúcej v mene ADZ Ústredie prace, sociálnych vecí a rodiny vyžaduje podanie jednoduchej žiadosti o zmenu spolu s vysokoškolským diplomom (v prípade cudzinca uznaným na Slovensku) a výpisom z registra trestov. Uhrádza sa správny poplatok vo výške 500 EUR. 

Uznanie dokladu o vzdelaní na účely vydania povolenia na činnosť ADZ 

Podľa § 29 ods. 3 vyššie uvedeného zákona Právnická osoba alebo fyzická osoba môže vykonávať činnosť agentúry dočasného zamestnávania, ak je bezúhonná, má skončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a ak má na túto činnosť povolenie. U právnickej osoby musí podmienku bezúhonnosti spĺňať aj osoba, ktorá koná v mene agentúry dočasného zamestnávania, a podmienku skončenia vysokoškolského vzdelania druhého stupňa musí spĺňať osoba, ktorá koná v mene agentúry dočasného zamestnávania; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.” 

Ak však ide o osobu (Slovák alebo cudzinec), ktorá získala vzdelanie v zahraničí, je potrebné doklad o vzdelaní uznať na Slovensku. Nakoľko zákon nevyžaduje vzdelanie v konkrétnom študijnom odbore, doklad sa na účely udelenia povolenia ADZ neuznáva na Ministerstve školstva, ale je potrebné za účelom uznania dokladu o vzdelaní osloviť vysokú školu na Slovensku s podobným zameraním. Postup a podmienky uznania sa môžu na jednotlivých univerzitách líšiť. 

V minulosti sme sa stretli s procesom uznania dokladu na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Do konania o uznanie dokladu o vzdelaní na Slovenskej technickej univerzite bolo potrebné doložiť:

  • vyplnenú žiadosť
  • kópiu dokladu totožnosti
  • úradne osvedčenú kópiu diplomu
  • osvedčenú kópiu dodatku k diplomu (s výpisom absolvovaných predmetov za celé štúdium), ak ho uznaná VŠ vydáva, alebo výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach
  • potvrdenie o úhrade nákladov spojených s konaním o uznaní dokladu

 Upozorňujeme tiež, že všetky cudzojazyčné dokumenty musia byt úradne preložené do slovenského jazyka. 

Pokiaľ by bol doklad o vzdelaní vydaní v bývalom Československu, nie je potrebné jeho uznanie.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Agentúra dočasného zamestnávania v zahraničí

Chceli by sme sa viac informovať ohľadne Agentúry dočasného zamestnávania. Pretože my ako firma sa zaoberáme realizáciou montážnych projektov v...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie