Ak vstúpite do likvidácie do konca roka 2014, neplatíte daňovú licenciu

Aktualizované: 10.02.2019 | Vytvorené: 09.03.2017 |

Od 1. januára 2014 bola novelou zákona o dani z príjmov zavedená minimálna daň z príjmov pre právnické osoby, tzv. daňová licencia.

Ak vstúpite do likvidácie do konca roka 2014, neplatíte daňovú licenciu

Obsah

Ak vstúpite do likvidácie do konca roka 2014, neplatíte daňovú licenciu Koho sa týka daňová licencia? Kedy sa bude daňová licencia platiť? Výška daňovej licencie Platí daňovú licenciu spoločnosť vzniknutá v roku 2014? Daňovník, ktorý zamestnáva osoby so zdravotným postihnutím Kto neplatí daňovú licenciu?

Ak vstúpite do likvidácie do konca roka 2014, neplatíte daňovú licenciu

Na daňovníka, ktorý je v likvidácii, konkurze, prevádzkuje chránenú dielňu alebo chránené pracovisko sa nevzťahuje daňová licencia a teda daňovú licenciu neplatí.

Likvidáciu obchodnej spoločnosti upravuje § 70 až § 75a Obchodného zákonníka. Spoločnosť vstupuje do likvidácie ku dňu svojho zrušenia, t.j. ku dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia valného zhromaždenia alebo rozhodnutia jediného spoločníka o zrušení spoločnosti likvidáciou.

Postačuje, teda, ak by spoločnosť prijala do konca roka rozhodnutie o svojom zrušení a vstupe do likvidácie, daňovú licenciu v roku 2015 neplatí.

Máte záujem vypracovať rozhodnutie o zrušení vašej spoločnosti ešte tento rok?Kontaktujte nás!

Priamo zo zákona vyplýva, že daňovník, ktorý sa zrušuje s likvidáciou alebo na ktorého bol vyhlásený konkurz v priebehu kalendárneho roka 2014, neplatí daňovú licenciu podľa § 46b za zdaňovacie obdobie, ktoré končí dňom predchádzajúcim dňu jeho vstupu do likvidácie alebo dňom predchádzajúcim dňu vyhlásenia konkurzu. Treba podotknúť, že táto výnimka platí iba pre kalendárny rok 2014. Ak by takýto stav nastal v roku 2015, za skrátené zdaňovacie obdobie pred vstupom do likvidácie alebo konkurzu, bude mať daňovník povinnosť platiť daňovú licenciu a to v pomernej výške podľa počtu kalendárnych mesiacov, počas ktorých zdaňovacie obdobie ešte trvalo.

Koho sa týka daňová licencia?

Daňové licencie sa týkajú iba právnických osôb, na fyzické osoby sa daňové licencie nevzťahujú. Daňové licencie sa vzťahujú najmä na podnikateľov podnikajúcich ako právnické osoby (obchodné spoločnosti). Daňové licencie sa netýkajú ani osôb, ktoré vykonávajú samostatnú zárobkovú činnosť (živnostníci). Právnické osoby, ktorých sa daňová licencia netýka sú taxatívne vymedzené v zákone.

Daňovú licenciu platí daňovník, ktorého daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní je nižšia, ako výška daňovej licencie ustanovenej pre jednotlivého daňovníka alebo daňovník, ktorý vykázal daňovú stratu.

Kedy sa bude daňová licencia platiť?

Daňové licencie pre právnické osoby sa prvýkrát uplatnia za zdaňovacie obdobie, ktoré začalo najskôr 1. januára 2014 a to na základe ustanovenia § 46b zákona o dani z príjmov v znení účinnom od 1. januára 2014. Splatnosť daňovej licencie za príslušné zdaňovacie obdobie je v lehote na podanie daňového priznania. To znamená, že za rok 2014 je daňová licencia splatná 31. marca 2015.

Výška daňovej licencie

Daňovník, ktorý k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia nie je platiteľom DPH a jeho ročný obrat neprevyšuje sumu 500 000 €, platí daňovú licenciu vo výške 480 €.Daňovník, ktorý k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia je platiteľom DPH a jeho ročný obrat neprevyšuje sumu 500 000 €, platí daňovú licenciu vo výške 960 €. Daňovník, ktorého ročný obrat prevyšuje sumu 500 000 €, platí daňovú licenciu vo výške 2 880 €.

Kritéria uvedené vyššie sa posudzujú k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia. Väčšina spoločností má ako účtovné a zdaňovacie obdobie kalendárny rok, to znamená, že pre nich sú rozhodujúce skutočnosti ku dňu 31.12.2014.

Platí daňovú licenciu spoločnosť vzniknutá v roku 2014?

Ak spoločnosť vznikla v polovici roka 2014, za zdaňovacie obdobie tohto roku (od polovice roka do 31.12.2014) v lehote do 31. marca 2015, daňovú licenciu neplatí. Takisto, ak spoločnosť vznikne v priebehu roka 2015, v roku vzniku daňovú licenciu neplatí. Pre informáciu uvádzame, že spoločnosť vzniká zápisom do obchodného registra.

Daňovník, ktorý zamestnáva osoby so zdravotným postihnutím

Daňovník, ktorý zamestnáva osoby so zdravotným postihnutím sa považuje za daňovníka, ktorý platí polovičnú daňovú licenciu. Avšak musí za zdaňovacie obdobie zamestnávať osoby so zdravotným postihnutím, ktoré tvoria najmenej 20 % z celkového priemerného evidenčného počtu zamestnancov. Daňovník, ktorý zamestnáva osoby so zdravotným postihnutím a k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia nie je platiteľom DPH a jeho ročný obrat neprevyšuje sumu 500 000 €, platí daňovú licenciu v polovičnej výške, a to 240 €. Daňovník, ktorý zamestnáva osoby so zdravotným postihnutím a k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia je platiteľom DPH a jeho ročný obrat neprevyšuje sumu 500 000 €, platí daňovú licenciu v polovičnej výške, a to 480 €. Daňovník, ktorý zamestnáva osoby so zdravotným postihnutím a jeho ročný obrat prevyšuje sumu 500 000 €, platí daňovú licenciu v polovičnej výške, a to 1 440 €.

Kto neplatí daňovú licenciu?

Daňovú licenciu neplatí: 

  • daňovník, ktorému prvý krát vznikla povinnosť podať daňové priznanie (napr. novovzniknutá s.r.o. za svoje prvé zdaňovacie obdobie),
  • daňovník, ktorý prevádzkuje chránenú dielňu,
  • verejné obchodné spoločnosti,
  • daňovník, ktorý vstúpil do likvidácie alebo bol na neho vyhlásený konkurz,
  • neziskové účtovné jednotky (napr. záujmové združenia právnických osôb, občianske združenia),
  • politické strany a hnutia, štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, vysoké školy, neinvestičné fondy, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby...,
  • rozpočtové a príspevkové organizácie,
  • obce a vyššie územné celky,
  • štátne fondy,
  • ďalšie právnické osoby –Sociálna poisťovňa, Fond ochrany vkladov, Rozhlas a televízia Slovenska, Národná banka Slovenska, Fond národného majetku, Kancelária rady pre rozpočtovú zodpovednosť, Slovenský pozemkový fond, Garančný fond investícií, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Slovenská kancelária poisťovateľov. 

Naše služby:

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.