Likvidácia spoločnosti

Likvidácia spoločnosti pri jej zrušení predstavuje zo zákona povinný krok, ktorý musí podnikateľ, až na pár výnimiek, absolvovať. Jednoznačne ju  možno označiť za jeden z najkomplikovanejších procesov týkajúcich sa obchodných spoločností vôbec. Je náročný nielen na množstvo času, ale aj na odborné znalosti a skúsenosti, ktorými ako advokátska kancelária disponujeme.

96 € hodinová sadzba (podľa časovej náročnosti)
6 – 9 mesiacov priemerná doba likvidácie
Mám záujem o likvidáciu firmy

Proces likvidácie si  vyžaduje vypracovanie nemalého množstva dokumentov a množstvo ďalších úkonov – vymenovanie likvidátora, podanie návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti do živnostenského a obchodného registra, úkony súvisiace s účtovníctvom, komunikácia s úradmi a i.

Čo pre vás zabezpečíme

 • vypracovanie dokumentov k začatiu likvidácie
 • podanie oznámenia o vstupe do likvidácie do obchodného vestníka
 • zápis vstupu spoločnosti / podniku do likvidácie do obchodného registra
 • podanie oznámení o zmenách spoločnosti na daňový úrad a iné orgány
 • vypracovanie dokumentácie k ukončeniu likvidácie
 • vyžiadanie súhlasov so zánikom spoločnosti
 • podanie návrhu na výmaz spoločnosti z obchodného registra
 • právne poradenstvo počas celého priebehu likvidácie
 • poradenstvo pri vypracovaní účtovných dokumentov potrebných k likvidácii

Spoločnosť možno zrušiť bez likvidácie ak

 • imanie spoločnosti prechádza na právneho nástupcu alebo
 • spoločnosť nemá žiaden majetok alebo
 • sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo
 • bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo
 • bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo
 • bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku, alebo
 • po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok 

Povinnosti v súvislosti s likvidáciami začatými do 01.10.2020

Ďalšie povinnosti pribudli aj v súvislosti s novelou Obchodného zákonníka č. 390/2019 Z. z. Jedna sa týka likvidácií spoločností, ktoré boli začaté do účinnosti novely Obchodného zákonníka č. 390/2019 Z. z. (do 01.10.2020).

 • 768s „(7) Ak odseky 8 a 9 neustanovujú inak, likvidácie, v ktorých bol likvidátor zapísaný do obchodného registra do 30. septembra 2020, sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. septembra 2020.

(8) Likvidátor ustanovený v likvidáciách podľa odseku 7 je povinný najneskôr do 31. decembra 2020 uložiť do zbierky listín zoznam majetku vyhotovený podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. októbra 2020, a to podľa stavu majetku zisteného do 30. septembra 2020.

(9) Ak likvidátor povinnosť podľa odseku 8 nesplní včas, predpokladá sa úpadok spoločnosti alebo družstva.

(10) Ustanovenie § 68 ods. 4 písm. c) v znení účinnom od 1. októbra 2020 sa použije rovnako aj na likvidácie, ktoré sú do 30. septembra 2020 prerušené.“

Referencie od klientov

226 hodnotení na Google
4,9

Otázky z poradne

Ako získam povolenie na predaj alkoholu v kaviarni?

Potrebovala by som povolenie na predaj alkoholu, nalievanie v kaviarni. Kde môžem získať toto povolenie?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Chov sladkovodných rýb – oprávnenie na podnikanie

Predmet podnikania Chov, spracovanie a obchodovanie s chránenými živočíchmi je zaradený medzi voľné živnosti. Avšak chov sladkovodných rýb podľa § 3 zákona  č. 455/1991 Zb. o živnostenskom...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako založiť bezobalový obchod?

Z formulácie činnosti nie je zrejmé, čo bude predmetom „obchodnej činnosti“, t. j. či nepôjde o predaj tovaru, ktorý je z režimu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie