Likvidácia spoločnosti

Likvidácia spoločnosti pri jej zrušení predstavuje zo zákona povinný krok, ktorý musí podnikateľ, až na pár výnimiek, absolvovať. Jednoznačne ju  možno označiť za jeden z najkomplikovanejších procesov týkajúcich sa obchodných spoločností vôbec. Je náročný nielen na množstvo času, ale aj na odborné znalosti a skúsenosti, ktorými ako advokátska kancelária disponujeme.

96 € hodinová sadzba (podľa časovej náročnosti)
6 – 9 mesiacov priemerná doba likvidácie
Mám záujem o likvidáciu firmy

Proces likvidácie si  vyžaduje vypracovanie nemalého množstva dokumentov a množstvo ďalších úkonov – vymenovanie likvidátora, podanie návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti do živnostenského a obchodného registra, úkony súvisiace s účtovníctvom, komunikácia s úradmi a i.

Čo pre vás zabezpečíme

 • vypracovanie dokumentov k začatiu likvidácie
 • podanie oznámenia o vstupe do likvidácie do obchodného vestníka
 • zápis vstupu spoločnosti / podniku do likvidácie do obchodného registra
 • podanie oznámení o zmenách spoločnosti na daňový úrad a iné orgány
 • vypracovanie dokumentácie k ukončeniu likvidácie
 • vyžiadanie súhlasov so zánikom spoločnosti
 • podanie návrhu na výmaz spoločnosti z obchodného registra
 • právne poradenstvo počas celého priebehu likvidácie
 • poradenstvo pri vypracovaní účtovných dokumentov potrebných k likvidácii

Spoločnosť možno zrušiť bez likvidácie ak

 • imanie spoločnosti prechádza na právneho nástupcu alebo
 • spoločnosť nemá žiaden majetok alebo
 • sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo
 • bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo
 • bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo
 • bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku, alebo
 • po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok 

Povinnosti v súvislosti s likvidáciami začatými do 01.10.2020

Ďalšie povinnosti pribudli aj v súvislosti s novelou Obchodného zákonníka č. 390/2019 Z. z. Jedna sa týka likvidácií spoločností, ktoré boli začaté do účinnosti novely Obchodného zákonníka č. 390/2019 Z. z. (do 01.10.2020).

 • 768s „(7) Ak odseky 8 a 9 neustanovujú inak, likvidácie, v ktorých bol likvidátor zapísaný do obchodného registra do 30. septembra 2020, sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. septembra 2020.

(8) Likvidátor ustanovený v likvidáciách podľa odseku 7 je povinný najneskôr do 31. decembra 2020 uložiť do zbierky listín zoznam majetku vyhotovený podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. októbra 2020, a to podľa stavu majetku zisteného do 30. septembra 2020.

(9) Ak likvidátor povinnosť podľa odseku 8 nesplní včas, predpokladá sa úpadok spoločnosti alebo družstva.

(10) Ustanovenie § 68 ods. 4 písm. c) v znení účinnom od 1. októbra 2020 sa použije rovnako aj na likvidácie, ktoré sú do 30. septembra 2020 prerušené.“

Referencie od klientov

204 hodnotení na Google
4,9

Otázky z poradne

DIČ na faktúrach – musím ho uvádzať?

Musím uvádzať DIČ na faktúrach? Často ho neviem pri odberateľoch.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Žiadosť o vydanie potvrdenia o konkurze, likvidácii, reštrukturalizácii

Rád by som vás požiadal o radu. Žiadame prostriedky z Audiovizuálneho fondu a potrebovali by sme tam potvrdenie, že nebol podaný návrh na...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Potreba zaokrúhliť výšku vkladu obchodného podielu na celé číslo?

Chcela by som sa spýtať, či som povinná zo zákona zaokrúhliť výšku obchodného podielu na celé číslo bez ohľadu na...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie