Zlúčenie zadlženej spoločnosti od 1.1.2016

Ako postupovať v prípade, keď sa spoločnosť, ktorá eviduje dlhy na daniach, chce zlúčiť so inou spoločnosťou, ktorá sa zlúčením stane nástupníckou spoločnosťou? V nasledujúcom texte vysvetlíme, či by sa konateľ zanikajúcej spoločnosti mal zaujímať o možné následky tohto konania, alebo či taká obava v tomto prípade nie je na mieste.

Podmienkou vzniku, zmien alebo zániku spoločností je zápis do obchodného registra. Podľa § 25 vyhlášky č. 25/2004, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť sa návrh na zápis údajov pri zlúčení obchodných spoločností podáva na nasledujúcich tlačivách: 

 • tlačivo na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra pri zanikajúcej spoločnosti
 • tlačivo návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov pri nástupníckej spoločnosti
 • rozhodnutie spoločníkov alebo príslušného orgánu zrušovaných obchodných spoločností alebo družstiev o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
 • rozhodnutie nástupníckej spoločnosti o zlúčení spoločností
 • schválená zmluva o zlúčení obchodných spoločností
 • iná listina, ktorá osvedčuje skutočnosti podľa osobitných predpisov
 • čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, že: 
 1. voči zanikajúcim spoločnostiam a nástupníckej spoločnosti nepôsobia účinky začatia konkurzného konania ani účinky začatia reštrukturalizačného konania
 2. voči zanikajúcim spoločnostiam a nástupníckej spoločnosti nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu; ak voči niektorej zo zanikajúcich spoločností alebo voči nástupníckej spoločnosti pôsobia účinky vyhlásenia konkurzu, prikladá sa písomný súhlas s úradne osvedčeným podpisom správcu so zlúčením spoločnosti

S účinnosťou od 1.1.2016 sa k návrhu na zápis údajov pri zlúčení obchodných spoločností doloží do obchodného registra aj čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, že zanikajúce spoločnosti a nástupnícka spoločnosť nie sú v kríze; ak je niektorá zo zanikajúcich spoločností alebo nástupnícka spoločnosť v kríze, prikladá sa písomná správa nezávislého experta.

Za uvedenie nepravdivých údajov v prílohách návrhu, za doloženie návrhu na zápis listinami, ktoré nezodpovedajú skutočnému stavu, za predloženie Registrovému súdu na uloženie do zbierky listín listiny, ktoré nezodpovedajú skutočnému stavu hrozí uloženie pokuty až do výšky 3 310 EUR. Pokutu ukladá Registrový súd.

Následky nepodania návrhu na vyhlásenie konkurzu od 1.1.2016

V zmysle § 4 zákona o konkurze a reštrukturalizácii účinného od 1.1.2016 je dlžník povinný predchádzať úpadku. V prípade, že dlžníkovi hrozí, najmä vtedy ak je v kríze, úpadok, je povinný prijať bez zbytočného odkladu vhodné a primerané opatrenia na jeho odvrátenie.

Sankcionovateľné následky nastávajú, keď dlžník – spoločnosť nepodá v príslušnej lehote návrh na vyhlásenie konkurzu. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z. z. v § 11 ods. 2 ustanovuje, že „Dlžník v predlžení je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu do 30 dní, od kedy sa dozvedel alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol dozvedieť o svojom predlžení. Túto povinnosť v mene dlžníka má rovnako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu dlžníka, likvidátor dlžníka a zákonný zástupca dlžníka. Platí, že pre prípad porušenia povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas sa medzi spoločnosťou s ručením obmedzeným alebo akciovou spoločnosťou a osobou povinnou podať návrh na vyhlásenie konkurzu v jej mene, dojednala zmluvná pokuta vo výške rovnakej ako je polovica najnižšej hodnoty základného imania pre akciovú spoločnosť. Vzniku tohto nároku nebráni, ak je dlžník právnym nástupcom spoločnosti, ktorá bola zrušená bez likvidácie. Dohoda medzi spoločnosťou s ručením obmedzeným alebo akciovou spoločnosťou a osobou povinnou podať návrh na vyhlásenie konkurzu v jej mene, ktorá vylučuje alebo obmedzuje vznik nároku na zmluvnú pokutu, je zakázaná; spoločenská zmluva ani stanovy nemôžu obmedziť alebo vylúčiť vznik nároku na jej zaplatenie. Spoločnosť sa nemôže nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty vzdať alebo uzatvoriť ohľadom tohto nároku dohodu o urovnaní; nepripúšťa sa započítanie, ani iný spôsob vyrovnania. Vznik nároku na zmluvnú pokutu sa nedotýka oprávnenia požadovať náhradu škody presahujúcu zmluvnú pokutu.”

Správca vyzve osoby, pri ktorých má za to, že im vznikla povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu, vrátane osôb určených veriteľským výborom, aby túto povinnosť v prospech všeobecnej podstaty splnili, alebo preukázali, že im nevznikla, alebo osvedčili, že sa jej zbavili. Ak vyzvaná osoba v určenej lehote, nie kratšej ako 15 dní, povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu v prospech všeobecnej podstaty nesplní alebo nepreukáže, že jej táto povinnosť nevznikla alebo neosvedčí, že sa jej zbavila, správca uplatní nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty žalobou na súde, ktorý vyhlásil konkurz. Vo veci koná a rozhoduje samosudca, ktorý koná a rozhoduje v konkurznej veci úpadcu; vo veci samej rozhodne rozsudkom.

Existujú výnimky z uplatnenia zodpovednosti a to vtedy, ak táto osoba osvedčí, že: 

 1. konala s odbornou starostlivosťou, najmä ak pre nedostatok súčinnosti tých, s ktorými koná spoločne, nemohla túto povinnosť splniť, pričom bez zbytočného odkladu, ako sa dozvedela alebo mohla dozvedieť o predlžení, uložila do zbierky listín oznámenie, že dlžník je v predlžení
 2. ako člen štatutárneho orgánu bola ustanovená počas úpadku za účelom jeho prekonania a návrh na vyhlásenie konkurzu podala bez zbytočného odkladu po tom, ako pri konaní s odbornou starostlivosťou zistila, že prijaté opatrenia nebudú viesť k jeho prekonaniu
 3. v lehote poverila správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku a podala návrh na povolenie reštrukturalizácie, na základe ktorého súd povolil reštrukturalizáciu

Trestnoprávna zodpovednosť pri zlúčení

Aby mohla byť osoba trestne stíhaná, musí sa naplniť skutková podstata trestných činov poškodzovania veriteľa, zvýhodňovania veriteľa alebo trestného činu machinácie v súvislosti s konkurzným a vyrovnávacím konaním.

Čo sa týka trestného činu poškodzovania veriteľa, musel by dlžník čo i len čiastočne zmariť uspokojenie veriteľa tým, že zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení alebo inak odstráni čo aj len časť svojho majetku; zaťaží vec, ktorá je predmetom záväzku, alebo ju prenajme; predstiera alebo uzná neexistujúce právo alebo záväzok, alebo postúpi svoju pohľadávku, alebo prevezme dlh iného, i keď na to nebol povinný ani oprávnený; predstiera zmenšenie svojho majetku alebo jeho zánik; zničí, poškodí, urobí neupotrebiteľnou, zatají, predá, vymení, daruje alebo inak odstráni čo i len časť majetku dlžníka, alebo na majetok dlžníka uplatní neexistujúce právo alebo pohľadávku.

Pri trestnom čine zvýhodňovania veriteľa je podmienkou zvýhodnenie iného veriteľa, v zmysle ktorej by spoločnosť, do ktorej sa zanikajúca spoločnosť zlučuje musela byť jej veriteľom a tým by došlo k zvýhodneniu jedného veriteľa.

Za trestné činy machinácie v súvislosti s konkurzným a vyrovnávacím konaním môže byť dlžník trestnoprávne zodpovedný, avšak predpokladom je začatie konkurzného, vyrovnávacieho, reštrukturalizačného, či oddlžovacieho konania.

Register diskvalifikácií

Novelizované ustanovenia kreujú nový inštitút, do ktorého sa zapisuje fyzická osoba iba na základe súdneho rozhodnutia o diskvalifikácií, ktorým je:

 • právoplatný rozsudok podľa ustanovenia § 61 odsek 10 Trestného zákona ukladajúci trest zákazu činnosti (nové ustanovenie v Trestnom zákone)
 • právoplatný rozsudok súdu podľa ustanovenia § 74a zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorým sa uloží povinnosť uhradiť zmluvnú pokutu, následne za porušenie povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu (podľa novely ak štatutári či iné zodpovedné osoby nepodajú včas návrh na vyhlásenie konkurzu, súd im uloží zaplatiť pokutu spoločnosti vo výške rovnajúcej sa polovici najnižšej hodnoty základného imania pre akciovú spoločnosť, t.j. 12 500 EUR). Porušenie povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu bude teda pre funkcionárov spoločností znamenať nielen pokutu, ale aj diskvalifikáciu. Dĺžka diskvalifikácie bude v dĺžke troch rokov

V zmysle § 13a Obchodného zákonnika rozhodnutím súdu môže byť určené, že po dobu uvedenú v rozhodnutí súdu, alebo na základe rozhodnutia súdu po dobu troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia, fyzická osoba nesmie vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu alebo člena dozorného orgánu v obchodnej spoločnosti alebo družstve. To platí rovnako aj pre pôsobenie ako vedúci organizačnej zložky podniku, vedúci podniku zahraničnej osoby, vedúci organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo prokurista. Právoplatnosťou rozhodnutia o vylúčení prestáva byť vylúčený zástupca členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu, vedúcim organizačnej zložky podniku, vedúcim podniku zahraničnej osoby, vedúcim organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo prokuristom vo všetkých obchodných spoločnostiach a družstvách.

Novinkami, ktoré register diskvalifikácii prináša sú: 

 • Majiteľ bude povinný včas podať návrh na konkurz upadajúcej a zadlženej firmy, s cieľom uspokojiť veriteľov. Inak mu bude hroziť, že sa ocitne na čiernom zozname konateľov obchodných spoločností.
 • Nový druh trestu v zmysle Trestného zákona, ktorým sa zakazuje výkon funkcie člena štatutárneho orgánu, prokuristu alebo člena dozorného orgánu v obchodnej spoločnosti alebo družstve, resp. vedúceho organizačnej zložky a ukladá sa najviac na 10 rokov. Potrestaná osoba bude vymazaná z obchodného registra aj s ohľadom na jej ostatné funkcie v obchodnej spoločnosti alebo družstve, resp. v organizačnej zložke.
 • Ak bol osobe udelený trest zákazu činnosti, a táto osoba napriek tomu koná za spoločnosť, ručí táto osoba za splnenie nároku, na ktorý spoločnosť zaviazala, ak tento nárok nesplní spoločnosť (§ 13a Obchodného zákoníka). 

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Kedy zaniká živnosť?

Podľa § 57 ods. 1 živnostenského zákona oprávnenie zaniká smrťou fyzickej osoby (živnostníka), ak nepokračujú v živnosti dedičia alebo správca dedičstva;...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako vyplniť oznámenie o ukončení podnikania?

Formulár „Oznámenie o ukončení podnikania“ je zverejnený na webovej stránke Ministerstva vnútra SR https://www.minv.sk/?ine-vzory-tlaciv a je potrebné vypĺňať ho podľa predtlače. Zdroj: Okresný...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ukončenie podnikania ak firma nedokáže splatiť svoje záväzky

Museli sme skončiť s podnikaním v reštauračných službách, pretože náklady prevyšovali zisky a ostala nám spoločnosť , ktorá už nedokáže...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie