Povinnosti podnikateľa (SZČO) pri ukončení podnikania

O pozastavení a ukončení prevádzkovania živnosti sme Vás informovali v našom článku tu:

O ukončenie podnikania tzv. “na živnosť” je potrebné požiadať príslušný okresný úrad, odbor živnostenského podnikania. Je potrebné vyplniť tlačivo “Oznámenie o ukončení podnikania”, v ktorom sa uvedenie, či sa žiada o ukončenie podnikania vo všetkých alebo len v niektorých predmetoch podnikania. 

Zároveň sa zaškrtne, či sa žiadajú zmeny oznámiť aj správcovi dane (viď nižšie zrušenie registrácie na daň z príjmu). Rovnako sa v tlačive označí aj zdravotná poisťovňa, ktorej okresný úrad, odbor živnostenského podnikania, zmeny ohlási. 

Oznámenie ukončenia podnikania Sociálnej poisťovni 

Okresný úrad, odbor živnostenského podnikania, zároveň oznámi ukončenie podnikania Sociálnej poisťovni. Vyplýva to z § 233 ods. 9 zákona, podľa ktorého orgán, ktorý vydáva povolenie na výkon činnosti je povinný oznámiť Sociálnej poisťovni zrušenie tohto povolenia do 15 dní od jeho zrušenia. To znamená, že ak podnikateľ zruší svoje oprávnenie na výkon alebo na prevádzkovanie činnosti, nemá oznamovaciu povinnosť voči Sociálnej poisťovni.

Podľa vyjadrenia Sociálnej poisťovne “V zmysle § 21 ods. 4 zákona o sociálnom poistení, povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO), ktorá je oprávnená na výkon alebo na prevádzkovanie činnosti, z ktorej dosahuje príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, zaniká odo dňa, od ktorého nie je oprávnená na výkon alebo prevádzkovanie tejto činnosti, t.j. povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie SZČO z dôvodu zániku oprávnenia zaniká posledným dňom, kedy je SZČO oprávnená na výkon alebo prevádzkovanie činnosti. Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie SZČO, ktorá nevykonáva činnosť, z ktorej dosahuje príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, na základe oprávnenia, zaniká odo dňa, od ktorého podľa svojho čestného vyhlásenia nevykonáva túto činnosť, najskôr odo dňa doručenia tohto vyhlásenia Sociálnej poisťovni. Povinné poistenie a s tým spojená odvodová povinnosť zaniká živnostníkovi alebo inej SZČO odo dňa, od ktorého nie je oprávnená na výkon alebo prevádzkovanie tejto činnosti. Ak má SZČO viac oprávnení, poistenie jej zaniká až zánikom posledného oprávnenia na výkon alebo prevádzkovanie činnosti SZČO. SZČO, ktorá nevykonáva činnosť na základe oprávnenia, zaniká jej povinné poistenie odo dňa, od ktorého podľa čestného vyhlásenia nevykonáva túto činnosť, najskôr odo dňa doručenia tohto vyhlásenia Sociálnej poisťovni.” 

Ukončenie podnikania v nákladnej / osobnej doprave 

Podnikateľ môže disponovať aj povoleniami na podnikanie vydanými inými úradmi, napríklad okresným úradom, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej len “úrad dopravy”). V tomto prípade sa úradu dopravy dokladá vyplnená žiadosť o odňatie povolenia, 10 EUR kolok a vrátia sa aj originály všetkých povolení. 

Zrušenie registrácie na daň z príjmu (DIČ) 

O zrušenie registrácie na daň z príjmu sa žiada na predpísanom tlačive https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/VzoryTlaciv/REGDPv14.pdf. Lehota na oznámenie je 30 dní odo dňa, kedy zmeny nastali, čo vyplýva z § 67 ods. 9 zákona o dani z príjmov “Ak nastanú zmeny skutočností uvedených pri registrácii podľa odseku 2 vrátane zmien, ktoré majú za následok zrušenie registrácie k niektorej dani, oznámi to daňový subjekt správcovi dane v lehote do 30 dní odo dňa, keď nastali, alebo požiada o zrušenie registrácie. V tejto lehote predloží daňový subjekt správcovi dane aj osvedčenie o registrácii, ak je potrebné nahlásené zmeny zapísať do osvedčenia o registrácii. Ak daňový subjekt nesplní oznamovaciu povinnosť riadne a včas, príslušné zmeny v registri vykoná správca dane z úradnej moci, hneď ako zistí rozhodujúce skutočnosti.” Toto oznámenie vykonávajú aj jednotné kontaktné miesta (okresný úrad, odbor živnostenského podnikania), pokiaľ tak podnikateľ označí v tlačive zasielanom na okresný úrad pri oznamovaní ukončenia podnikania. 

Osvedčenie o registrácii (kartičku DIČ) je podnikateľ povinný vrátiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení registrácie (podľa vyjadrenia pracovníka finančnej správy do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o zrušení registrácie). Uvedené platí aj pre podnikateľa fyzickú osobu zapísanú do obchodného registra. 

Zrušenie registrácie na DPH

Podľa § 81 ods. 2 zákona o DPH platiteľ dane registrovaný pre daň podľa § 4 zákona o DPH “je povinný požiadať o zrušenie registrácie pre daň, keď skončí v tuzemsku činnosť, ktorá je predmetom dane.” Fyzickým osobám je odporúčané, aby pred, resp. pri ukončení vykonávania podnikateľskej činnosti ako takej, podali žiadosť o zrušenie registrácie pre daň pred zrušením živnostenského oprávnenia podľa § 81 ods. 1 resp. ods. 2 zákona o DPH. 

Zároveň upozorňujeme aj na odvod dane. Podľa informácie z finančnej správy “Zákon ukladá podnikateľom povinnosť vrátiť (odviesť) daň z majetku v poslednom zdaňovacom období. Ide o vrátenie dane v upravenej výške z majetku, pri kúpe ktorého si platiteľ dane uplatnil odpočítanie dane na vstupe. Platiteľ dane odvedie daň aj z takého majetku, ktorý bol vytvorený vlastnou činnosťou (napr. ním vyrobené výrobky, stavby postavené vo vlastnej réžii alebo dodávateľsky) a pri jeho vytvorení si platiteľ dane odpočítaval daň z prijatých služieb a tovarov. Daň sa vypočíta pri odpisovanom majetku zo zostatkovej ceny majetku zistenej podľa osobitných predpisov (§25 zákona č. 595/2003 Z. z.) ku dňu skončenia posledného zdaňovacieho obdobia. Ak ide o zásoby platiteľ dane odvádza daň z obstarávacej ceny zistenej podľa osobitného predpisu (zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z. z.) ku dňu skončenia posledného zdaňovacieho obdobia (pri nakúpených zásobách z obstarávacej ceny, pri zásobách vytvorených vlastnou činnosťou z vlastných nákladov.) Ak platiteľ dane pri výpočte odpočítanej dane postupoval podľa § 50 zákona o DPH, to znamená, že vstupnú daň krátil koeficientom, použije koeficient aj pri výpočte odvodu dane.” 

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Kedy zaniká živnosť?

Podľa § 57 ods. 1 živnostenského zákona oprávnenie zaniká smrťou fyzickej osoby (živnostníka), ak nepokračujú v živnosti dedičia alebo správca dedičstva;...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako vyplniť oznámenie o ukončení podnikania?

Formulár „Oznámenie o ukončení podnikania“ je zverejnený na webovej stránke Ministerstva vnútra SR https://www.minv.sk/?ine-vzory-tlaciv a je potrebné vypĺňať ho podľa predtlače. Zdroj: Okresný...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ukončenie podnikania ak firma nedokáže splatiť svoje záväzky

Museli sme skončiť s podnikaním v reštauračných službách, pretože náklady prevyšovali zisky a ostala nám spoločnosť , ktorá už nedokáže...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie