Ako si ponechať slovenské občianstvo po nadobudnutí občianstva iného štátu

Ak občan SR nadobudol občianstvo iného štátu po 1.4.2022, môže požiadať o to, aby mu bolo občianstvo SR ponechané. Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky sa oznamuje nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva a po splnení zákonných podmienok mu slovenské občianstvo zostane zachované.

Právna úprava zachovania slovenského občianstva

Podľa súčasnej právnej úpravy účinnej od 01.04.2022 (§ 9 ods. 18 a 19 zákona o štátnom občianstve) nedôjde k strate štátneho občianstva Slovenskej republiky vtedy, ak štátny občan Slovenskej republiky nadobudol cudzie štátne občianstvo štátu, v ktorom mal v čase nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva povolený pobyt, registrovaný pobyt alebo inak evidovaný pobyt najmenej päť rokov. Podmienkou je, aby sa štátny občan Slovenskej republiky na území cudzieho štátu počas tejto doby skutočne zdržiaval.

Štátny občan Slovenskej republiky je povinný písomne oznámiť nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva do 90 dní od jeho nadobudnutia ministerstvu a je povinný predložiť k tomuto oznámeniu doklady v listinnej podobe preukazujúce nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva a dĺžku pobytu v štáte nadobudnutia občianstva ku dňu jeho nadobudnutia. Ministerstvo si vyžiada aj ďalšie doklady, ak sú potrebné na preukázanie pobytu štátneho občana Slovenskej republiky na území cudzieho štátu.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky má na svojej stránke vzor formulára „oznámenia o nadobudnutí občianstva iného štátu.“

Upozorňujeme, že túto právnu úpravu je možné použiť len v prípade, ak občan SR nadobudol občianstvo iného štátu po 01.04.2022.

Spôsoby preukázania 5 ročného pobytu v inom štáte

Evidovaný pobyt najmenej päť rokov v štáte, v ktorom mal v čase nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva povolený pobyt, sa môže preukázať rôznymi spôsobmi. Najčastejšie pôjde o doklad/potvrdenie o dĺžke pobytu vydaným cudzím štátom, kartičku rezidenta, prípadne doklady o zamestnaní/štúdiu v cudzom štáte z ktorých vyplýva dĺžka zamestnania alebo štúdia v danom štáte.

Doklady vydané cudzím štátom musia mať ďalšie overenie (apostilla alebo superlegalizácia) a musí k nim byť priložený úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka. Neprekladajú sa dokumenty vydané v Českej republike.

Oznámenie o nadobudnutí občianstva iného štátu sa doručuje buď zastupiteľskému úradu v zahraničí alebo na Ministerstvo vnútra SR, aj poštou. Nie je teda potrebná osobná účasť.

Ak máte záujem o prípravu a podanie oznámenia, aby Vám bolo slovenské občianstvo zachované, kontaktujte nás na office@akmv.sk alebo telefonicky na +421 915 046 749.

Ak sa po prijatí oznámenia preukáže, že podmienka pobytu nie je splnená, ministerstvo zašle tomu, kto oznámil nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva, písomné oznámenie o strate štátneho občianstva Slovenskej republiky a o vykonaní záznamu o jeho strate v Ústrednej evidencii nadobudnutia a straty štátneho občianstva Slovenskej republiky a v registri obyvateľov Slovenskej republiky.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Nadobudnutie štátneho občianstva Slovenskej republiky občanom USA

Som bývalý občan Československa, mal som občianstvo Československa. V roku 1989 som emigroval a v roku 1996 som získal občianstvo USA. Stratil som...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Pobyt cudzinca na obdobie dôchodku

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vlastníctvo nehnuteľnosti a pobyt cudzinca na Slovensku

Som Srb, na Slovensku som 2 roky a mám prechodný pobyt. Kúpil som dom na Slovensku a dom je na...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie