Ako si ponechať slovenské občianstvo po nadobudnutí občianstva iného štátu

Kontaktujte nás!

Ak máte otázky k získaniu alebo strate štátneho občianstva, alebo potrebujete inú právnu radu, neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk, obratom sa Vám ozveme.

Ak občan SR nadobudol občianstvo iného štátu po 1.4.2022, môže požiadať o to, aby mu bolo občianstvo SR ponechané. Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky sa oznamuje nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva a po splnení zákonných podmienok mu slovenské občianstvo zostane zachované.

Právna úprava zachovania slovenského občianstva

Podľa súčasnej právnej úpravy účinnej od 01.04.2022 (§ 9 ods. 18 a 19 zákona o štátnom občianstve) nedôjde k strate štátneho občianstva Slovenskej republiky vtedy, ak štátny občan Slovenskej republiky nadobudol cudzie štátne občianstvo štátu, v ktorom mal v čase nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva povolený pobyt, registrovaný pobyt alebo inak evidovaný pobyt najmenej päť rokov. Podmienkou je, aby sa štátny občan Slovenskej republiky na území cudzieho štátu počas tejto doby skutočne zdržiaval.

§ 9 zákona o štátnom občianstve:

(17) K strate štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa odseku 16 nedôjde, ak štátny občan Slovenskej republiky nadobudol cudzie štátne občianstvo manžela za trvania spoločného manželstva, alebo ak bolo cudzie štátne občianstvo nadobudnuté narodením, osvojením, alebo ak ho nadobudlo maloleté dieťa. Štátny občan Slovenskej republiky je povinný písomne oznámiť nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva podľa predchádzajúcej vety do 90 dní od jeho nadobudnutia ministerstvu a je povinný predložiť k tomuto oznámeniu doklady v listinnej podobe preukazujúce nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva a ďalšie doklady preukazujúce, že nedošlo k strate štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa predchádzajúcej vety, najmä rodný list, sobášny list a právoplatné rozhodnutie o osvojení dieťaťa.

(18) K strate štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa odseku 16 nedôjde ani vtedy, ak štátny občan Slovenskej republiky nadobudol cudzie štátne občianstvo štátu, v ktorom mal v čase nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva povolený pobyt, registrovaný pobyt alebo inak evidovaný pobyt najmenej päť rokov; podmienka pobytu sa považuje za splnenú, ak sa štátny občan Slovenskej republiky na území cudzieho štátu počas tejto doby skutočne zdržiaval. Štátny občan Slovenskej republiky je povinný písomne oznámiť nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva podľa predchádzajúcej vety do 90 dní od jeho nadobudnutia ministerstvu a je povinný predložiť k tomuto oznámeniu doklady v listinnej podobe preukazujúce nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva a dĺžku pobytu v štáte nadobudnutia občianstva ku dňu jeho nadobudnutia; ministerstvo si vyžiada aj ďalšie doklady, ak sú potrebné na preukázanie pobytu štátneho občana Slovenskej republiky na území cudzieho štátu. Ak sa po prijatí oznámenia podľa predchádzajúcej vety preukáže, že podmienka pobytu podľa prvej vety nie je splnená, ministerstvo zašle tomu, kto oznámil nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva, písomné oznámenie o strate štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa odseku 1 písm. b) a o vykonaní záznamu o jeho strate v Ústrednej evidencii nadobudnutia a straty štátneho občianstva Slovenskej republiky a v registri obyvateľov Slovenskej republiky.

(19) Ten, kto stratil štátne občianstvo podľa odseku 16, je povinný bezodkladne túto skutočnosť písomne oznámiť okresnému úradu v sídle kraja a predložiť k tomuto oznámeniu doklady v listinnej podobe preukazujúce nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva.

Štátny občan Slovenskej republiky je povinný písomne oznámiť nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva do 90 dní od jeho nadobudnutia ministerstvu a je povinný predložiť k tomuto oznámeniu doklady v listinnej podobe preukazujúce nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva a dĺžku pobytu v štáte nadobudnutia občianstva ku dňu jeho nadobudnutia. Ministerstvo si vyžiada aj ďalšie doklady, ak sú potrebné na preukázanie pobytu štátneho občana Slovenskej republiky na území cudzieho štátu.

Zaujímavosť

Ak dieťa nadobudlo narodením štátne občianstvo iného štátu po aprílovej novele z roku 2022, aj na neho sa vzťahuje povinnosť podať oznámenie o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky má na svojej stránke vzor formulára „oznámenia o nadobudnutí občianstva iného štátu.“

Upozorňujeme, že túto právnu úpravu je možné použiť len v prípade, ak občan SR nadobudol občianstvo iného štátu po 01.04.2022.

Spôsoby preukázania 5 ročného pobytu v inom štáte

Evidovaný pobyt najmenej päť rokov v štáte, v ktorom mal v čase nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva povolený pobyt, sa môže preukázať rôznymi spôsobmi. Najčastejšie pôjde o doklad/potvrdenie o dĺžke pobytu vydaným cudzím štátom, kartičku rezidenta, prípadne doklady o zamestnaní/štúdiu v cudzom štáte z ktorých vyplýva dĺžka zamestnania alebo štúdia v danom štáte.

Doklady vydané cudzím štátom musia mať ďalšie overenie (apostilla alebo superlegalizácia) a musí k nim byť priložený úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka. Neprekladajú sa dokumenty vydané v Českej republike.

Oznámenie o nadobudnutí občianstva iného štátu sa doručuje buď zastupiteľskému úradu v zahraničí alebo na Ministerstvo vnútra SR, aj poštou. Nie je teda potrebná osobná účasť.

Zachovanie si štátneho občianstva SR pri nadobudnutí občianstva manžela

V zmysle § 9 ods. 16 zákona o štátnom občianstve: „Štátny občan Slovenskej republiky stráca štátne občianstvo Slovenskej republiky dňom, ktorým na základe výslovného prejavu vôle, ktorým je žiadosť, vyhlásenie alebo iný úkon smerujúci k nadobudnutiu cudzieho štátneho občianstva, dobrovoľne nadobudne cudzie štátne občianstvo.

Avšak existuje zákonná výnimka, kedy ku strate štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa odseku 16 nedôjde,  a to ak štátny občan Slovenskej republiky nadobudol cudzie štátne občianstvo manžela za trvania spoločného manželstva. „K strate štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa odseku 16 nedôjde, ak štátny občan Slovenskej republiky nadobudol cudzie štátne občianstvo manžela za trvania spoločného manželstva, alebo ak bolo cudzie štátne občianstvo nadobudnuté narodením, osvojením, alebo ak ho nadobudlo maloleté dieťa.“

Štátny občan Slovenskej republiky má povinnosť písomne oznámiť nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva do 90 dní od jeho nadobudnutia ministerstvu a je povinný predložiť k tomuto oznámeniu doklady v listinnej podobe preukazujúce nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva a ďalšie doklady preukazujúce, že nedošlo k strate štátneho občianstva Slovenskej republiky a to najmä sobášny list.

Štátne občianstvo detí žijúcich v zahraničí, ktorých matka je občianka Slovenskej republiky

Existujú tri zákonné možnosti právnej úpravy štátneho občianstva potomkov občianky Slovenskej republiky, ktoré možno aplikovať na spomínanú situáciu:

 • Deti, ktoré nadobudli dvojaké štátne občianstvo narodením

Podľa § 5 ods. 1 písm. a zákona o štátnom občianstve: „Štátne občianstvo Slovenskej republiky narodením nadobúda dieťa, ktorého aspoň jeden z rodičov je štátnym občanom Slovenskej republiky.

Deti narodené v čase, kedy ich matka bola občiankou Slovenskej republiky, sú slovenskými štátnymi občanmi, bez ohľadu na akékoľvek iné skutočnosti, akými sú napríklad štátne občianstvo otca, miesto ich narodenia, či zmenu štátneho občianstva rodičov. Ak však deti narodením nadobudli aj iné štátne občianstvo, rovnako tu platí ohlasovacia povinnosť v lehote 90 dní od jeho nadobudnutia a povinnosť predložiť k tomuto oznámeniu doklady v listinnej podobe preukazujúce nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva a ďalšie doklady preukazujúce, že nedošlo k strate štátneho občianstva Slovenskej republiky, v tomto prípade najmä rodný list.

 • Maloleté deti majúce slovenské štátne občianstvo nadobudnú štátne občianstvo inej krajiny (napr. ak ich otec je Slovák a narodili sa na Slovensku)

Ak by maloleté deti mali iba slovenské štátne občianstvo a bolo by im udelené štátne občianstvo inej krajiny, rovnako by nestratili štátne občianstvo Slovenskej republiky. Vzťahuje sa na nich však povinnosť túto skutočnosť písomne oznámiť ministerstvu do 90 dní odo dňa nadobudnutia druhého štátneho občianstva. Spolu  s oznámení je treba predložiť doklady v listinnej podobe preukazujúce nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva a ďalšie doklady preukazujúce, že nedošlo k strate štátneho občianstva Slovenskej republiky, najmä konkrétne rodný list.

 • Plnoleté deti, ktoré sú len štátnymi občanmi Slovenskej republiky nadobudnú iné štátne občianstvo (napr. ak ich otec je Slovák a narodili sa na Slovensku)

U plnoletých občanov Slovenskej republiky sú podmienky prísnejšie a podľa § 9 ods. 18 zákona o štátnom občianstve: „K strate štátneho občianstva Slovenskej republiky nedôjde, ak štátny občan Slovenskej republiky nadobudol cudzie štátne občianstvo štátu, v ktorom mal v čase nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva povolený pobyt, registrovaný pobyt alebo inak evidovaný pobyt najmenej päť rokov; podmienka pobytu sa považuje za splnenú, ak sa štátny občan Slovenskej republiky na území cudzieho štátu počas tejto doby skutočne zdržiaval. Štátny občan Slovenskej republiky je povinný písomne oznámiť nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva podľa predchádzajúcej vety do 90 dní od jeho nadobudnutia ministerstvu a je povinný predložiť k tomuto oznámeniu doklady v listinnej podobe preukazujúce nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva a dĺžku pobytu v štáte nadobudnutia občianstva ku dňu jeho nadobudnutia; ministerstvo si vyžiada aj ďalšie doklady, ak sú potrebné na preukázanie pobytu štátneho občana Slovenskej republiky na území cudzieho štátu. Ak sa po prijatí oznámenia podľa predchádzajúcej vety preukáže, že podmienka pobytu podľa prvej vety nie je splnená, ministerstvo zašle tomu, kto oznámil nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva, písomné oznámenie o strate štátneho občianstva Slovenskej republiky a o vykonaní záznamu o jeho strate v Ústrednej evidencii nadobudnutia a straty štátneho občianstva Slovenskej republiky a v registri obyvateľov Slovenskej republiky.“

Oznámenie o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva 

Písomné oznámenie o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva sa podáva na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky do 90 dní odo dňa jeho nadobudnutia. Oznámenie možno vykonať aj na Veľvyslanectve Slovenskej republiky. Za dieťa je povinný takéto oznámenie urobiť zákonný zástupca. Oznámenie sa vykonáva prostredníctvom úradného tlačila – Oznámenie o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva. Spolu s vyplneným oznámením je potrebné predložiť najmä nasledovné listiny v závislosti od spôsobu nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva:

 • Nadobudnutie štátneho občianstva manžela v čase trvania manželstva:
 • slovenský doklad totožnosti (fotokópia)
 • sobášny list (zahraničný sobášny list musí byť apostilovaný a úradne preložený, ak ide o slovenský sobášny list, tak postačuje jeho fotokópia),
 • rodný list (fotokópia)
 • doklad potvrdzujúci nadobudnutie štátneho občianstva cudzieho štátu napr. naturalizačná listina (apostilovaná a úradne preložená).
 • Nadobudnutie štátneho občianstva narodením:
 • rodný list (apostilovaný a úradne preložený),
 • doklad potvrdzujúci nadobudnutie štátneho občianstva cudzieho štátu napr. doklad totožnosti či naturalizačná listina,
 • platný doklad totožnosti rodiča – občana Slovenskej republiky,
 • platný doklad totožnosti druhého rodiča – občana cudzieho štátu.
 • Nadobudnutie štátneho občianstva cudzieho štátu maloletou osobou
 • rodný list (apostilovaný a úradne preložený),
 • doklad potvrdzujúci nadobudnutie štátneho občianstva cudzieho štátu napr. doklad totožnosti či naturalizačná listina.
 • Udelenie štátneho občianstva plnoletým deťom:
 • doklad potvrdzujúci nadobudnutie štátneho občianstva cudzieho štátu,
 • doklad totožnosti vydaný v cudzom štáte,
 • hodnoverný doklad vydaný štátom, ktorého občianstvo nadobudol potvrdzujúci aspoň 5 ročný pobyt (apostilovaný a úradne preložený), alebo hodnoverný doklad vydaný štátom, ktorého občianstvo žiadateľ nadobudol potvrdzujúci aspoň 5 ročný pobyt spolu s čestným vyhlásením žiadateľa o tom, že jeho pobyt na území štátu, ktorého občianstvo nadobudol je dlhší ako 5 rokov.

Podľa informácie z Okresného úradu Bratislava, ktorá bola potvrdená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, občan nedodržaním 90-dňovej lehoty na oznámenie nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva, štátne občianstvo Slovenskej republiky nestráca. Dopúšťa sa tým priestupku, za ktorý však v praxi nie sú udeľované sankcie. Na druhej strane sa odporúča čo najskôr nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva písomne oznámiť ministerstvu.

Ak máte záujem o prípravu a podanie oznámenia, aby Vám bolo slovenské občianstvo zachované, kontaktujte nás na office@akmv.sk alebo telefonicky na +421 915 046 749.

Ak sa po prijatí oznámenia preukáže, že podmienka pobytu nie je splnená, ministerstvo zašle tomu, kto oznámil nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva, písomné oznámenie o strate štátneho občianstva Slovenskej republiky a o vykonaní záznamu o jeho strate v Ústrednej evidencii nadobudnutia a straty štátneho občianstva Slovenskej republiky a v registri obyvateľov Slovenskej republiky.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako vybaviť slovenský rodný list pre dieťa narodené v zahraničí?

Už roky pokúšam vybaviť pre môjho syna slovenské občianstvo. Syn má anglické občianstvo od narodenia, pretože jeho otec (slovenský občan)...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trvalý pobyt manžela na účel zlúčenia rodiny

Môj manžel požiadal o trvalý pobyt na 5 rokov. Je Srb, 15.08.2019 to už bude 90 dní od podania žiadosti. Zatiaľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Svadba na Slovensku s cudzincom

Dobrý deň, som občiankou SR, obraciam sa na vás s otázkou a teda ak by ste mi mohli poradiť. Zoznámila...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie