Výhody a nevýhody s.r.o. oproti živnosti (SZČO)

Najčastejšími formami podnikania v podmienkach Slovenskej republiky je podnikanie prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným a podnikanie fyzickej osoby - podnikateľa ako živnostníka. Každý z týchto spôsobov podnikania so sebou prináša viaceré výhody, ako aj nevýhody. V nasledujúcom článku sa pokúsime popísať jednotlivé výhody oboch foriem podnikania, ktoré si rozdelíme v závislosti od kategórie, ktorej sa týkajú.

Náklady na založenie spoločnosti vs. živnosti

Živnosť

Náklady na založenie živnosti sú v porovnaní s obchodnou spoločnosťou s ručením obmedzeným značne nižšie. Celková suma sa bude odvíjať od počtu a druhu jednotlivých živností. Okresný úrad, odbor živnostenského podnikania, vyžaduje za zápis jednotlivých živností poplatok v hodnote, ktorá je upravená v zákone č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o správnych poplatkoch“) nasledovne: na vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení je správny poplatok na každú voľnú živnosť 5 EUR, na každú remeselnú živnosť alebo každú viazanú živnosť správny poplatok 15 EUR. Tieto poplatky sa vzťahujú na podania v papierovej podobe. Pokiaľ dôjde k ohláseniu voľnej živnosti elektronicky, za voľnú živnosť sa neúčtuje žiadny správny poplatok a poplatok za remeselnú a viazanú živnosť sa kráti na polovicu, čiže 7,5 EUR.

Ak by sa fyzická osoba – podnikateľ rozhodla pre dobrovoľný zápis do obchodného registra, prípadne by išlo o cudzinca, ktorý sa do obchodného registra musí zapísať obligatórne, je potrebné počítať s ďalšími nákladmi, ktoré upravuje zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatkoch za výpis z registra trestov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o súdnych poplatkoch“) vo svojej prílohe. Vo veciach obchodného registra, pri zápise fyzickej osoby podnikateľa je účtovaný súdny poplatok vo výške 150 EUR. V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 Zákona o súdnych poplatkoch sa pri elektronických podaniach zníži sadzba o 50 %, čiže výška poplatku pri elektronickom podaní do obchodného registra v prípade fyzickej osoby – podnikateľa bude predstavovať sumu 75 EUR.

V tomto prípade sa nebude vyžadovať žiadne základné imanie tak, ako je to pri spoločnosti s ručením obmedzeným. Prečítajte si aj 5 najčastejších predmetov podnikania, ktoré od nás majú záujem naši klienti.

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Náklady na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným sú značne vyššie ako pri podnikaní fyzickej osoby na základe živnostenského oprávnenia.

Poplatky za založenie spoločnosti s ručením obmedzeným sú upravené v prílohe Zákona o súdnych poplatkoch. Za prvý zápis akejkoľvek spoločnosti okrem akciovej spoločnosti (čiže aj za zápis spoločnosti s ručeným obmedzeným) je účtovaný poplatok vo výške 300 EUR. Tento poplatok je rovnako ako pri fyzickej osobe – podnikateľovi znížený na polovicu sadzby v prípade, ak dôjde k založeniu spoločnosti elektronicky. Z uvedeného vyplýva, že výška súdneho poplatku bude predstavovať sumu 150 EUR.

V prípade návrhu na zápis zmeny alebo na doplnenie akéhokoľvek počtu údajov týkajúcich sa jednej zapísanej osoby s výnimkou zmeny alebo doplnenia údajov v názve obce, v poštovom smerovacom čísle, v názve ulice alebo iného verejného priestranstva, prípadne s tým súvisiacej zmeny orientačného čísla alebo súpisného čísla, ak nedochádza k zmene jej sídla, miesta podnikania alebo bydliska je v zmysle ustanovení Zákona o súdnych poplatkoch účtovaný poplatok vo výške 66 EUR, pri elektronických zmenách 33 EUR.

K uvedenej sume je potrebné pripočítať náklady notára na osvedčenie dokumentov. Odmeny notára upravuje Vyhláška č. 31/1993 o odmenách a náhradách notárov v aktuálnom znení (ďalej len „Vyhláška o odmenách a náhradách notárov“), ktorá stavuje, že za osvedčenie pravosti podpisu jednej osoby na listine alebo jej rovnopise, za každý podpis je uvedená sadzba 1,99 eura. Pri spoločnosti s ručením obmedzeným bude potrebné overovať pravosť podpisu na zakladateľskej listine / spoločenskej zmluve, na podpisových vzoroch, čestných vyhláseniach, prípadne na iných dokumentoch.

Okrem vyššie uvedeného vznikajú pri založení spoločnosti rovnako náklady v súvislosti s vydaním osvedčenia o živnostenskom oprávnení, pokiaľ chce spoločnosť vykonávať činnosti, ktoré sú v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. Živnostenský zákon v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Živnostenský zákon“) niektorým z druhov živností. O výške týchto poplatkoch sme sa zmienili pri nákladoch za podnikanie na základne osvedčenia o živnostenskom oprávnení.

Spoločnosť s ručením obmedzeným je na rozdiel od fyzickej osoby – podnikateľa, povinná na začiatku podnikania zložiť základné imanie, ktoré je zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) stanovené na výšku 5000 EUR. Podľa súčasnej právnej úpravy nie je potrebné splatenie základného imania skladať na bankový účet, postačuje vyhlásenie správcu vkladu, že základné imanie bolo platené, napríklad aj do pokladne.

Začiatok podnikania

Živnosť

Keďže začiatok podnikania fyzickej osoby – podnikateľa je postačujúce ohlásiť okresnému úradu, odboru živnostenského podnikania, dňom ohlásenia živnosti môže fyzická osoba podnikateľ začať prevádzkovať živnosť pri akejkoľvek živnosti za predpokladu, že boli uhradené všetky správne poplatky. Ak okresný úrad, odbor živnostenského podnikania zistí, že ohlásenie živností spĺňa všetky náležitosti vydá v zmysle § 47 Živnostenského zákona osvedčenie o živnostenskom oprávnení, inak v rovnakej lehote vyzve na odstránenie nedostatkov ohlásenia.   

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným trvá o niečo dlhšie. Pokiaľ budú predmetom podnikania činnosti, ktoré sú živnosťami, je najskôr potrebné počkať na vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení, čo ako sme už spomínali trvá 3 dni od ohlásenia živnosti. Prečítajte si aj postup ako si založiť s.r.o. v 13 bodoch

Následne je potrebné podať návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra. Ak sú splnené podmienky, ktoré stanovuje zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o obchodnom registri“) vykoná registrový súd zápis do obchodného registra v lehote dvoch pracovných dní od doručenia návrhu na zápis. Ako dlho trvá zápis zmien v obchodnom registri sme rozoberali tu.

Ručenie

Živnosť

Živnostníci ručia za svoje záväzky neobmedzene celý svojim majetkom, čo je najväčšia nevýhoda podnikania touto formou. Z uvedeného vyplýva, že ručia aj osobným majetkom, ktorý nie je zahrnutý do podnikania. V prípade, ak si  živnostník neplní svoje záväzky, pri výkone rozhodnutia je možné siahnuť aj na jeho súkromný majetok.

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Hlavnou výhodou spoločnosti s ručením obmedzeným je obmedzené ručenie spoločníkov zakotvené v ustanovení § 106 Obchodného zákonníka: „Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. Spoločník ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. Plnenie za spoločnosť poskytnuté z dôvodu ručenia sa započítava na splatenie vkladu, inak môže spoločník požadovať náhradu od spoločnosti. Ak nemôže dosiahnuť túto náhradu, môže požadovať náhradu od každého z ostatných spoločníkov v rozsahu, v akom sa svojím vkladom podieľa na základnom imaní spoločnosti.“

Na rozdiel teda od fyzickej osoby – živnostníka nie je možné siahnuť na osobný majetok fyzických osôb vystupujúcich v orgánoch spoločnosti (majiteľov, spoločníkov či konateľov spoločnosti), len na majetok, ktorý vlastní samotná spoločnosť (isté výnimky sú upravené v zákone o konkurze a reštrukturalizácii).

Dane/Odvody/Účtovníctvo  

Živnosť

Podnikanie na živnosť prináša možnosť viesť jednoduché účtovníctvo. V zmysle ustanovenia § 6 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z.  o dani z príjmov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“) si môže fyzická osoba podnikateľ uplatňovať paušálne výdavky do výšky 60% z úhrnu príjmov, maximálne 20 000 EUR. Môže si však účtovať aj skutočne preukázané výdavky podľa ustanovenia § 6 ods. 1 Zákona o dani z príjmov. Do pozornosti by sme však radi dali skutočnosť, že fyzická osoba – podnikateľ nemá vo všeobecnosti povinnosť účtovať v sústave podvojného účtovníctva. Musí tak urobiť len v prípade, ak sa obligatórne (napr. cudzinec, alebo pri podnikaní v medzinárodnej cestnej preprave) alebo fakultatívne zapisuje do Obchodného registra.

Výška daňového zaťaženia daňovníka je 19%, pokiaľ však príjem daňovníka presiahne 176,8-násobok platného životného minima bude povinný platiť daň vo výške 25%.

Na záver poskytneme pár informácii k otázke odvodového zaťaženia. Živnostníci v prvom roku neplatia odvody do Sociálnej poisťovne, ale len minimálne zdravotné odvody vo výške 66,78 EUR/2019. V ďalších rokoch ich celková výška bude závisieť predovšetkým od výšky príjmu živnostníka.

Spoločnosť s ručením obmedzeným musí viesť podvojné účtovníctvo.

Všetky typy spoločností založené na Slovensku platia rovnú sadzbu dane z príjmu 21 %. Táto daň sa platí bez ohľadu na výšku príjmu spoločnosti s ručením obmedzeným.

Pri spoločnosti s ručením obmedzeným sa dá daňové a odvodové zaťaženie optimalizovať tak, aby odvodové zaťaženie bolo čo najnižšie.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť upratovaciu firmu?

Predpokladom pre podnikanie v upratovacích službách je osvedčenie o živnostenskom oprávnení na voľnú živnosť „Čistiace a upratovacie služby“ (poradové číslo 8101), ktorá je viazaná...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vymenovanie / odvolanie prokuristu v občianskom združení

Chceli by sme v občianskom združení pomoc pri vymenovaní / odvolaní prokuristu. Je vôbec vymenovanie prokuristu v občianskom združení možné? Od kedy...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Moja mama je dlhodobo PN, môžem jej založiť nadáciu?

Obraciam sa na Vás s prosbou poradiť. Moja mamina je dlhodobo na PN, má za sebou operácie, veľké bolesti chrtice....

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie