Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce

Od januára 2023 nadobudne účinnosť novela Zákonníka práce, ktorej snahou je zjednodušiť a znížiť mzdové náklady zamestnávateľa v súvislosti so zamestnávaním osôb na výkon sezónnych prác v oblasti poľnohospodárstva a cestovného ruchu a tým vyriešiť nedostatok pracovníkov v uvedených oblastiach.

Ak máte záujem o vypracovanie dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk alebo telefonicky +421 915 046 749.

Zamestnávateľovi vzniká úplne nová možnosť, ktorú predchádzajúca právna úprava nepoznala a to uzavrieť so zamestnancom dohodu o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce (ďalej len „dohoda“).

Medzi sezónne práce, ktoré možno vykonávať na základe dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce, sa zaraďujú práce v:

 • poľnohospodárstve pri pestovaní, zbere, triedení a skladovaní
  • vybraných druhov ovocia, najmä jahôd, liesky obyčajnej, bazy čiernej, egrešov, malín, ríbezlí, ruže jabĺčkovej, broskýň, čerešní, marhúľ, nektáriniek, ringlôt, sliviek, jabĺk, hrušiek a višní,
  • viniča,
  • vybraných druhov zeleniny, najmä šalátu, špenátu, cibule, cesnaku, póru, kapusty, kelu, karfiolu, kalerábu, ružičkového kelu, cvikly, mrkvy, reďkvi a reďkovky, petržlenu, špargle, baklažánu, cukety, dyne, kukurice cukrovej, melónu, papriky, tekvice okrem tekvice určenej pre produkciu semien na konzum a lisovanie, uhorky nakladačky, uhorky šalátovej a rajčiakov,
  • zemiakov,
  • chmeľu,
  • osivovej kukurice určenej na kastráciu,
  • rastlinného množiteľského materiálu uvedeného v prvom až šiestom bode,
 • cestovnom ruchu pri
  • preprave osôb po riekach, kanáloch, jazerách alebo iných vnútrozemských vodných cestách vrátane vodných ciest vo vnútri prístavov alebo lodeníc,
  • prenájme a lízingu rekreačných potrieb alebo športových potrieb,
  • prevádzkovaní táborov,
  • prevádzke umelých vodných plôch,
  • prevádzke lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov,
  • prevádzke reštaurácií a pohostinstiev, ak potreba výkonu pracovnej činnosti je priamo závislá od prevádzkovania činností uvedených v prvom bode až piatom bode,
  • prevádzke ubytovacích zariadení, ak potreba výkonu pracovnej činnosti je priamo závislá od prevádzkovania činností uvedených v prvom bode až piatom bode,
 • potravinárstve pri spracovaní poľnohospodárskych produktov uvedených v prvej odrážke – práce poľnohospodárstve pri pestovaní, zbere, triedení a skladovaní,
 • lesnom hospodárstve pri
  • produkcii lesného reprodukčného materiálu,
  • zakladaní, obnove a výchove lesa s cieľom zabezpečiť trvalé plnenie funkcií lesa.

Zamestnanec vykonávajúci prácu na základe dohody môže vykonávať sezónnu prácu v spomínaných oblastiach v rozsahu najviac 520 hodín v kalendárnom roku.  Priemerný týždenný pracovný čas za štyri mesiace však nesmie presiahnuť 40 hodín.

Podstatné náležitosti dohody pri sezónnej práci

Forma dohody musí byť písomná, inak je neplatná. Podstatné náležitosti dohody sú: vymedzenie dohodnutej práce, odmena zamestnanca, rozsah pracovného času a doba na ktorú sa dohoda uzatvára. Keďže ide o sezónnu prácu, ktorá je závislá na striedaní ročných období, dĺžka doby na ktorú možno dohodu uzatvoriť je maximálne 8 mesiacov.

Ako ukončiť dohodu o sezónnej práci?

V dohode možno ustanoviť aj iný spôsob skončenia pracovného pomeru ako uplynutím doby, na ktorú je uzatvorená. Nevylučuje sa ani možnosť skončenia pracovného pomeru dohodou oboch strán o skončení pracovného pomeru alebo jednostrannou písomnou výpoveďou bez udania dôvodu s 15-dňovou výpovednou dobou, ktorá začína plynúť dňom doručenia výpovede druhej strane. Pracovný pomer uzatvorený na základe dohody možno okamžite skončiť v rovnakých prípadoch ako možno okamžite skončiť pracovný pomer medzi zamestnávateľom a zamestnancom uzavretý na základe pracovnej zmluvy.

Splatnosť odmeny za vykonanú prácu je najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy zamestnanec prácu vykonal.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zvyšovanie / prehlbovanie kvalifikácie zamestnanca

V príspevku si prečítate informácie k zvyšovaniu / prehlbovaniu kvalifikácie zamestnanca a nájdete tam aj zodpovedané otázky z právnej poradne.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zamestnávateľ sa vyhráža ak nepodpíšem dohodu

Kde sa mi bývalý zamestnávateľ vyhráža že mi nechá zobrať papiere od auta a vodičák, ak mu nepodpíšem jeho dohodu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Preradenie zamestnanca na inú prácu

Jednostranné preradenie na inú prácu je v Zákonníku práce právne konštruované ako výnimka zo zásady zmluvnosti pracovnoprávnych vzťahov, nakoľko Zákonník práce v §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie