Dohoda o brigádnickej práci študenta

Kontaktujte nás!

V prípade záujmu o právne služby a poradenstvo nás neváhajte kontaktovať na office@akmv.sk, obratom Vás budeme kontaktovať.

Kto môže uzatvoriť dohodu a aké sú jej náležitosti?

Do zmluvného vzťahu so zamestnávateľom na základe dohody o brigádnickej práci študentov (ďalej len „dohoda“) môže vstúpiť žiak strednej školy, rovnako ako aj študent vysokej školy za predpokladu, že študuje v dennej forme štúdia a zároveň nedovŕšil 26 rokov (ďalej len „brigádnik).

Dohoda musí mať istú formu a obsahovať isté náležitosti na to, aby z nej vyplývali práva a povinnosti pre brigádnika i zamestnávateľa. Po prvé musí byť vždy uzatvorená písomne. Jej súčasťou je potvrdenie o návšteve školy. Tu platí výnimka pre študentov, ktorí už ukončili strednú školu, ale ešte neštudujú na vysokej škole (t. j. mesiace jún, júl, august, september, október, v závislosti od zápisu na vysokú školu) a pre študentov vysokej školy, ktorí uzatvoria dohodu v čase od skončenia letného semestra až do konca októbra. Títo nemusia predkladať potvrdenie o návšteve školy pri uzatvorení dohody.

Ak sú horeuvedené kritéria splnené, brigádnik môže uzatvoriť so zamestnávateľom dohodu. Dohoda sa uzatvára iba na určitý čas, maximálne na obdobie 12 mesiacov. Samozrejme, ak nastane spokojnosť na oboch stranách, môžu zmluvné strany dohodu po uplynutí 12 mesiacov uzatvoriť znovu. 

Čo sa týka pracovného času, dohoda môže byť uzatvorená na maximálne 20 hodín týždenne v priemere. Považujeme za dôležité pripomenúť, že minimálna mzda sa vzťahuje aj na brigádnikov.

„Taktiež platí, že zamestnávateľ musí obligatórne priemer najviac prípustného rozsahu pracovného času posudzovať za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená, najdlhšie však za 12 mesiacov (t. j. za obdobie 1 roka). Z uvedenej formulácie vyplýva, že kontrola či rozsah pracovnej úlohy vykonávanej na základe dohody o brigádnickej práci študentov neprekračuje v priemere polovicu určeného týždenného pracovného času, t. j. maximálne 20 hodín týždenne a posudzuje sa za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená. “ (Komentár k Zákonníku práce, epi.sk)

Informácie týkajúce sa dohôd o brigádnickej práci študentov

V súčasnosti, ak brigádnikov mesačný príjem nepresiahne 200 EUR, brigádnik nie je povinný odvádzať poistné na dôchodkové poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity. Čo v praxi zjednodušene znamená, že pokiaľ brigádnikovi zamestnávateľ nestŕha z príjmu preddavok na daň, vo výplatnom období obdrží svoju celú hrubú mzdu. Toto oslobodenie od platenia odvodov platí iba pre jednu dohodu o brigádnickej práci študenta.

Pokiaľ brigádnik uzatvoril viac dohôd, musí si vybrať jednu, ktorá bude podliehať oslobodeniu a z ostatných už musí povinne odvádzať poistné do dôchodkového poistenia a do rezervného fondu solidarity. Brigádnik si môže túto dohodu zvoliť slobodne podľa vlastného uváženia.

Prečítajte si aj:

Ďalšou pozitívnou skutočnosťou je, že ak brigádnikov mesačný príjem za prácu na dohodu nepresahuje limit 200 EUR za jeden mesiac, tak tento príjem môže zamestnávateľ zdaniť, ale nie je to nutné. V prípade, že zamestnávateľ mesačne zrážal preddavky na daň, brigádnik môže dobrovoľne podať daňové priznanie na daňový úrad a zažiadať o vrátenie daňového preplatku, ktorý vznikol. Ak je daňový preplatok v sume vyššej ako 5 EUR, daňový úrad brigádnikovi vráti celú sumu, ktorú zamestnávateľ za neho odviedol na daniach.

Ešte pripomenieme, že ak celkový ročný príjem brigádnika nepresiahne istú sumu, nie je povinný podávať daňové priznanie, pretože príjem je nižší ako suma nezdaniteľnej časti základu dane, tzv. nezdaniteľné minimum, a teda nepodlieha zdaneniu.

Ako možno dohodu ukončiť?

Dohodu možno skončiť buď: 

  • vzájomnou dohodou zmluvných strán
  • jednostrannou výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom bola písomná výpoveď doručená
  • okamžitým skončením.

Okamžite môže skončiť dohodu zamestnávateľ v prípade, že brigádnik závažne porušil pracovnú disciplínu alebo bol odsúdený za úmyselný trestný čin a to do 2 mesiacov, odkedy sa o tom dozvedel. Brigádnik môže okamžite skončiť dohodu, ak už ďalej nemôže vykonávať svoju prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a má to lekársky posúdené, ak je jeho zdravie alebo život v práci ohrozené alebo ak mu zamestnávateľ nevyplatil odmenu do 15 dní od jej splatnosti.

Ak je brigádnik mladistvý, teda ešte nedosiahol 18 rokov, môže okamžite ukončiť prácu na dohodu vtedy, ak je touto prácou ohrozená jeho morálka.

(Ohľadom súm uvedených v príspevku sa odporúčame informovať na príslušných úradoch, nakoľko článok nemusí byť z tohto pohľadu aktuálny).

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zvyšovanie / prehlbovanie kvalifikácie zamestnanca

V príspevku si prečítate informácie k zvyšovaniu / prehlbovaniu kvalifikácie zamestnanca a nájdete tam aj zodpovedané otázky z právnej poradne.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zamestnávateľ sa vyhráža ak nepodpíšem dohodu

Kde sa mi bývalý zamestnávateľ vyhráža že mi nechá zobrať papiere od auta a vodičák, ak mu nepodpíšem jeho dohodu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Preradenie zamestnanca na inú prácu

Jednostranné preradenie na inú prácu je v Zákonníku práce právne konštruované ako výnimka zo zásady zmluvnosti pracovnoprávnych vzťahov, nakoľko Zákonník práce v §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie