Dohoda o brigádnickej práci študenta

Kto môže uzatvoriť dohodu a jej náležitosti?

Do zmluvného vzťahu so zamestnávateľom na základe dohody o brigádnickej práci študentov (ďalej len „dohoda“) môže vstúpiť žiak strednej školy, rovnako ako aj študent vysokej školy za predpokladu, že študuje v dennej forme štúdia a zároveň nedovŕšil 26 rokov (ďalej len „brigádnik).

Dohoda musí mať istú formu a obsahovať isté náležitosti na to, aby z nej vyplývali práva a povinnosti pre brigádnika i zamestnávateľa. Po prvé musí byť vždy uzatvorená písomne. Jej súčasťou je potvrdenie o návšteve školy. Tu platí výnimka pre študentov, ktorí už ukončili strednú školu, ale ešte neštudujú na vysokej škole (t. j. mesiace jún, júl, august, september, október, v závislosti od zápisu na vysokú školu) a pre študentov vysokej školy, ktorí uzatvoria dohodu v čase od skončenia letného semestra až do konca októbra. Títo nemusia predkladať potvrdenie o návšteve školy pri uzatvorení dohody.

Ak sú horeuvedené kritéria splnené, brigádnik môže uzatvoriť so zamestnávateľom dohodu. Dohoda sa uzatvára iba na určitý čas, maximálne na obdobie 12 mesiacov. Samozrejme, ak nastane spokojnosť na oboch stranách, môžu zmluvné strany dohodu po uplynutí 12 mesiacov uzatvoriť znovu. 

Čo sa týka pracovného času, dohoda môže byť uzatvorená na maximálne 20 hodín týždenne v priemere. Považujeme za dôležité pripomenúť, že minimálna mzda sa vzťahuje aj na brigádnikov.

Informácie týkajúce sa dohôd o brigádnickej práci študentov

V súčasnosti ak brigádnikov mesačný príjem nepresiahne 200 EUR, brigádnik nie je povinný odvádzať poistné na dôchodkové poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity. Čo v praxi zjednodušene znamená, že pokiaľ brigádnikovi zamestnávateľ nestŕha z príjmu preddavok na daň, vo výplatnom období obdrží svoju celú hrubú mzdu. Toto oslobodenie od platenia odvodov platí iba pre jednu dohodu o brigádnickej práci študenta. Pokiaľ brigádnik uzatvoril viac dohôd, musí si vybrať jednu, ktorá bude podliehať oslobodeniu a z ostatných už musí povinne odvádzať poistné do dôchodkového poistenia a do rezervného fondu solidarity. Brigádnik si môže túto dohodu zvoliť slobodne podľa vlastného uváženia.

Prečítajte si aj:

Ďalšou pozitívnou skutočnosťou je, že ak brigádnikov mesačný príjem za prácu na dohodu nepresahuje limit 200 EUR za jeden mesiac, tak tento príjem môže zamestnávateľ zdaniť, ale nie je to nutné. V prípade, že zamestnávateľ mesačne zrážal preddavky na daň, brigádnik môže dobrovoľne podať daňové priznanie na daňový úrad a zažiadať o vrátenie daňového preplatku, ktorý vznikol. Ak je daňový preplatok v sume vyššej ako 5 EUR, daňový úrad brigádnikovi vráti celú sumu, ktorú zamestnávateľ za neho odviedol na daniach.

Ešte pripomenieme, že ak celkový ročný príjem brigádnika nepresiahne istú sumu, nie je povinný podávať daňové priznanie, pretože príjem je nižší ako suma nezdaniteľnej časti základu dane, tzv. nezdaniteľné minimum, a teda nepodlieha zdaneniu.

Ako možno dohodu ukončiť?

Dohodu možno skončiť buď: 

  • vzájomnou dohodou zmluvných strán
  • jednostrannou výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom bola písomná výpoveď doručená
  • okamžitým skončením

Okamžite môže skončiť dohodu zamestnávateľ v prípade, že brigádnik závažne porušil pracovnú disciplínu alebo bol odsúdený za úmyselný trestný čin a to do 2 mesiacov, odkedy sa o tom dozvedel. Brigádnik môže okamžite skončiť dohodu, ak už ďalej nemôže vykonávať svoju prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a má to lekársky posúdené, ak je jeho zdravie alebo život v práci ohrozené alebo ak mu zamestnávateľ nevyplatil odmenu do 15 dní od jej splatnosti.

Ak je brigádnik mladistvý, teda ešte nedosiahol 18 rokov, môže okamžite ukončiť prácu na dohodu vtedy, ak je touto prácou ohrozená jeho morálka.

(Ohľadom súm uvedených v príspevku sa odporúčame informovať na príslušných úradoch, nakoľko článok nemusí byť z tohto pohľadu aktuálny).

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Nelegálna práca

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či ma môžu prešetrovať za nelegálnu prácu, ak som poslednýkrát pracoval nelegálne pred...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Delená pracovná zmena

Medzi jedno z oprávnení zamestnávateľa patrí dispozičná právomoc vo veci určovania začiatku a konca pracovného času zamestnanca, ako aj ustanovenie rozvrhu pracovných...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP a požiarnej ochrany

Chceli by sme Vás poprosiť  o právnu radu – povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP. Ide o to, že doteraz sme...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie