Preradenie v práci kvôli zdravotnému stavu

Otázka:

Dobrý deň, chcem sa s Vami poradiť. Pracujem v jednej firme, mám kožné choroby na rukách, od kožnej lekárky mám papiere, že som nespôsobilá na prácu a že sa mám vyhýbať alergénom. Riešilo sa to tak, že som mala byt preradená, ale nie som, stále mám ten ekzém. Myslíte, že mám nárok ma odškodné? Pretože trpí moja pokožka. Bol za mnou aj posudkový lekár, taktiež aj pán z BOZP, čo je vo firme, pracujem tam s olejmi, rukavicami. Zmenila som rukavice a stále mám ekzémy. Chcem dať výpoveď v tej práci a neviem ako postupovať. Čo všetko mi treba, aké papiere na odstupné? A čo ak sa bude firma vykrúcať?

Odpoveď:

Zákonník práce ukladá zamestnávateľovi povinnosť preradiť zamestnanca na inú prácu, ak zamestnanec na základe lekárskeho posudku nie je spôsobili naďalej vykonávať svoju doterajšiu prácu. (§ 58 Zákonníka práce: Zamestnávateľ je povinný preradiť zamestnanca na inú prácu, ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva.”)

Upozorňujeme, že na preradenie nestačí len lekárska správa, prípadne nález. Na preradenie je potrebný lekársky posudok vydaný špecialistom, všeobecným lekárom, prípadne zdravotníckym zariadením.

Pri preradení zamestnanca zamestnávateľ musí prihliadať najmä na to, aby nová pozícia zamestnanca bola vhodná najmä z hľadiska jeho kvalifikácie a zároveň, aby zodpovedala jeho zdravotnej spôsobilosti. Ak by sa nedosiahol účel preradenia, môže Vás zamestnávateľ preradiť aj na práce iného druhu ako vyplývajú z Vašej pracovnej zmluvy. V prípade, ak zamestnávateľ pre Vás nebude mať vhodnú prácu, na ktorú by Vás mohol preradiť, môže Vám dať v zmysle § 63 ods.1 písm. c) Zákonníka práce výpoveď.

Ak Vás zamestnávateľ po predložení lekárskeho posudku do 15 dní  nepreradí na inú prácu, a Vy naďalej nemôžete vykonávať doterajšiu prácu bez toho, aby Vám hrozilo vážnejšie poškodenie zdravia, môžete dať zamestnávateľovi okamžité skončenie pracovného pomeru. Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu… Okamžité skončenie pracovného pomeru musí zamestnávateľ aj zamestnanec urobiť písomne, musia v ňom skutkovo vymedziť jeho dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, a musia ho v ustanovenej lehote doručiť druhému účastníkovi, inak je neplatné. Uvedený dôvod sa nesmie dodatočne meniť.” (§ 69 Zákonníka práce). V tomto prípade skončenia pracovného pomeru sa nevyžaduje súhlas zamestnávateľa. Zamestnanec, ktorý okamžite skončil pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.”

Na základe rozsudku R 25/2000 „Pre platnosť okamžitého zrušenia pracovného pomeru treba, aby v čase, keď pracovník zruší pracovný pomer, bolo už lekárskym posudkom zistené, že doterajšiu prácu nemôže vykonávať. Skutočnosť, že pracovník zo zdravotných dôvodov nemôže vykonávať doterajšiu prácu, sama osebe nestačí.“

Okamžité skončenie pracovného pomeru môže zamestnanec podať len v lehote jedného mesiaca, odkedy sa o dôvode dozvedel. Na okamžité skončenie pracovného pomeru sa vyžaduje písomná forma, presne uvedený dôvod skončenia pracovného pomeru a musí byť doručené druhému účastníkovi (zamestnávateľovi).

Zákonník práce umožňuje zamestnancovi ukončiť pracovný pomer aj dohodou so zamestnávateľom. Samozrejme sa vyžaduje, aby zamestnávateľ s dohodou súhlasil. Na základe § 76 ods. 2 Zákonníka práce, ak zamestnanec ukončí pracovný pomer dohodou z dôvodu, že nie je zdravotne spôsobilý naďalej vykonávať svoju prácu, patrí mu odstupné najmenej v sume:

  • jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky
  • dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov
  • trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov
  • štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov
  • päťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov

Otázka:

Dobrý deň. Mám po operácii ramena, lakťa a keďže mi na MR zistili natrhnutú ďalšiu šľachu, tak ma čaká tretia operácia. Ortopéd mi napísal papier pre zamestnávateľa, kde popísal môj zdravotný stav a uviedol, že vzhľadom na môj daný zdravotný stav je potrebné zmeniť pracovné zaradenie a preťažovanie môže spôsobiť zhoršenie zdravotného stavu. Keďže som bol ešte pár dní PN, poslal som im to poštou aj zo žiadosťou o preradenie na inú prácu podľa § 55 ods. 2 písm. a) Zákonníka práce. Odpoveď bola, že moja žiadosť nie je v súlade zo zákonom… Keď som sa bol osobne informovať že v čom, tak vraj mám dodať lekársky posudok. A to od ortopéda je vlastne čo? Dnes som sa dozvedel, že vraj tieto posudky vydávajú odborný lekári, ale na žiadosť firmy. Tak ako vstupnú a výstupnú prehliadku. Nemali ma tam na základe odporúčania ortopéda poslať z firmy? Veď tam musia uviesť informácie o mojom pracovnom zaradení?

Odpoveď:

Zamestnávateľ je povinný prideľovať zamestnancovi prácu podľa stanovených obmedzení, pričom je jeho úlohou zmeniť pracovnú náplň zamestnanca tak, aby konkretizácia pracovných činností, úloh a povinností dotyčného zamestnanca korešpondovala s obmedzeniami uvedenými v lekárskom posudku.

Na to, aby Vás zamestnávateľ mohol preradiť je potrebné dodať mu lekársky posudok. Lekársky posudok si netreba zamieňať s lekárskou správou alebo prípadne nálezom.

V zmysle § 16 ods. 1 a nasl. zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti je lekárskym posudkom výsledok posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu. Lekársky posudok nie je výsledkom zdravotnej starostlivosti, nakoľko nijako neprispieva k zdravotnému stavu osoby, ale je len posúdením zdravotného stavu zamestnanca, ktoré vykoná lekár na žiadosť ako službu.

Lekársky posudok je spracovaný posudkovým lekárom a vydaný zdravotníckym zariadením na žiadosť fyzickej osoby, ktorej sa týka alebo právnickej osoby, ktorej na to fyzická osoba dala súhlas. To znamená, že lekársky posudok Vám musia vydať aj na Vašu žiadosť, prípadne ho môžu vydať na žiadosť Vášho zamestnávateľa, ak s tým budete súhlasiť. Vydanie lekárskeho posudku je spoplatnené.

Vzhľadom na Váš zdravotný stav posudkový lekár môže v zmysle § 30f ods. 2 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, vydať lekársky posudok v znení:

  • spôsobilý na výkon posudzovanej práce
  • spôsobilý na výkon posudzovanej práce s dočasným obmedzením alebo
  • dlhodobo nespôsobilý na výkon posudzovanej práce

Len v prípade, ak posudkový lekár uvedie v posudku „dlhodobo nespôsobilý na výkon posudzovanej práce“, je zamestnávateľ povinný Vás preradiť na inú prácu.

Otázka:

Chcem sa spýtať, ak som požiadala zamestnávateľa o zmenu druhu prace zo zdravotných dôvodov a bola som v tom čase na PN. Keď mi skončila PN a ja mám nastúpiť do práce a zamestnávateľ mi nedal žiadnu odpoveď, lebo ešte uplynulo len pár dní od mojej žiadosti, som povinná ísť do práce, keď sa bojím, že znova tam ochoriem? Ako to mám riešiť? Mám právo požiadať o dovolenku? Jedná sa o 4 dni. Nechcem tam ísť, mám obavu o svoje zdravie.

Odpoveď:

Podľa ustanovenia § 55 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný preradiť zamestnanca na inú prácu aj ak: „zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva.“ 

Podľa odbornej literatúry „Ak sa zamestnanec stane dlhodobo nespôsobilým vykonávať doterajšiu prácu a zamestnávateľ ho nepreradí na inú prácu, zamestnanec je oprávnený odmietnuť ďalší výkon práce. V takomto prípade by išlo o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej by zamestnancovi patrila náhrada mzdy vo výške priemerného zárobku. Náhrada mzdy by zamestnancovi patrila aj v prípade, ak by zamestnávateľ preukázateľne nemal pre zamestnanca inú vhodnú prácu, na ktorú by ho preradil. V takýchto prípadoch môže byť aktuálna výpoveď zo strany zamestnávateľa podľa ust. § 63 ods. 1 písm. a), b) alebo c) ZP. Za uvedenej situácie aj sám zamestnanec môže skončiť pracovný pomer výpoveďou alebo okamžitým skončením, ak podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní od predloženia posudku na inú vhodnú prácu.“ (Barancová, H. a kol. Zákonník práce. Komentár. 1 vydanie. Bratislava : C. H. Beck, 2017) 

Pokiaľ v uvedenom prípade nie je možné preradenie zamestnanca na prácu v rámci práce dojednanej v pracovnej zmluve, môže zamestnávateľ zamestnanca po dohode preradiť aj na iný druh práce, ako bol pôvodne v pracovnej zmluve dohodnutý. Práca však musí zodpovedať zdravotnej spôsobilosti zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný prihliadnuť aj na vhodnosť práce vzhľadom na schopnosti a kvalifikáciu zamestnanca. 

Podľa Zákonníka práce čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ (po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov). Pokiaľ by ste teda požiadali o dovolenku, bude na posúdení zamestnávateľa, či Vám čerpanie dovolenky umožní.