Dohody podľa Zákonníka práce uzavriete najdlhšie na 12 mesiacov

Aktualizované: 10.02.2019 | Vytvorené: 22.05.2014 |

V parlamente sa nachádza návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení. Návrh sa dotýka aj Zákonníka práce v časti dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Dohody podľa Zákonníka práce uzavriete najdlhšie na 12 mesiacov

Obsah

Dohody o prácach mimo pracovného pomeru najdlhšie na 12 mesiacov Dohoda o brigádnickej práci študenta a splatnosť odmeny (§ 228 ods. 3) Dohoda o pracovnej činnosti a splatnosť odmeny (§ 228a ods. 4) Skončenie dohôd uzatvorených pred 1.7.2014

Dohody o prácach mimo pracovného pomeru najdlhšie na 12 mesiacov

Dohody o prácach mimo pracovného pomeru (dohodu o vykonaní práce, o pracovnej činnosti a o brigádníckej práci študenta) novela navrhuje uzatvárať len najviac na 12 mesiacov.

Dohoda o brigádnickej práci študenta a splatnosť odmeny (§ 228 ods. 3)

Novela navrhuje upraviť aj splatnosť odmeny študenta za vykonanú prácu. Podľa novely odmena má byť splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala.

Dohoda o pracovnej činnosti a splatnosť odmeny (§ 228a ods. 4)

Novela tiež upravuje aj splatnosť odmeny z dohody o pracovnej činnosti. Rovnako ako pri dohode o brigádnickej práci študenta uvádza, že odmena za vykonanú prácu je splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala.

Skončenie dohôd uzatvorených pred 1.7.2014

V zmysle prechodných ustanovení dohody podľa Zákonníka práce (dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov a dohoda o pracovnej činnosti) uzatvorené pred 1. júlom 2014 sa skončia najneskôr 30. júna 2015.

Dôvody navrhovanej úpravy

Jedným z cieľov novely je zamedzenie zneužívania inštitútu dohôd podľa Zákonníka práce v sociálnom poistení s poukazom na ich výnimočný charakter.

Podľa súčasnej právnej úpravy sú zamestnávatelia povinní odvádzať poistné, prípadne príspevky za zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach mimo pracovného pomeru pri nepravideľnom odmeňovaní až po skončení obdobia, na ktoré sa dohoda uzatvára. Dôvodová správa poukazuje na vyhýbanie sa plateniu týchto príspevkov, prípadne odkladanie platenia až po ukončení dohôd. Ako ďalej uvádza dôvodová správa “Skutočnosť, že za takéhoto dohodára – sporiteľa môže jeho zamestnávateľ i po dobu niekoľkých rokov (pokiaľ dohoda stále trvá) povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie neplatiť, má zásadný dosah práve na možnosti a výšku zhodnotenia úspor tohto sporiteľa. Príspevky odvedené a zaplatené s dlhším časovým odstupom, niekedy až niekoľko rokov, sa po dobu, počas ktorej neboli odvedené, nemohli zhodnocovať. Uvedenú stratu sporiteľ žiadnym spôsobom nedoženie, pretože k žiadnemu fiktívnemu spätnému prepočítaniu zhodnotenia dôjsť nemôže. Sporiteľ je preto o svoje výnosy za toto obdobie navždy ukrátený. “

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.