Porušenie pracovnej disciplíny zamestnancom a jeho následky

Porušenie pracovnej disciplíny je zavineným konaním zamestnanca (aj z nedbanlivosti), pričom preukázanie zavinenia je dôkazným bremenom zamestnávateľa. (Tkáč, V., Matejka, O., Friedmannová, D., Masár, B.: Zákonník práce komentár, Wolters Kluwer 2014) Porušenie pracovnej disciplíny zamestnancom a jeho následky sa líšia v závislosti od intenzity porušenia pracovnej disciplíny. Porušenie pracovnej disciplíny môže byť závažné alebo menej závažné. Zákonník práce nedefinuje menej závažné porušenie ani závažné porušenie pracovnej disciplíny. Preto konanie zamestnanca treba posudzovať individuálne v súvislosti so všetkými okolnosťami daného prípadu. (Zákonník práce s podrobným komentárom a judikatúrou, NOVÁ PRÁCA, spol s.r.o. 2016).

Porušenie pracovnej disciplíny ako dôvod skončenia pracovného pomeru

Jedným z dôvodov skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa je porušenie pracovnej disciplíny zamestnancom. Zamestnávateľ môže so zamestnancom, ktorý porušil pracovnú disciplínu, skončiť pracovný pomer, a to buď výpoveďou podľa § 63 ods. 1 písm. e) zákonníka práce, alebo okamžitým skončením pracovného pomeru podľa § 68 ods. 1 písm. b) zákonníka práce.

Výpoveď podľa § 63 ods. 1 písm. e) zákonníka práce

Zákonník práce tu ustanovuje dva výpovedné dôvody, a to buď dôvod, pre ktorý by mohol zamestnávateľ okamžite skončiť pracovný pomer so zamestnancom, alebo menej závažné porušenie pracovnej disciplíny. Aj v prípade, že sa zamestnanec preukázateľne dopustí konania, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, môže sa zamestnávateľ rozhodnúť pre skončenie pracovného pomeru výpoveďou, najčastejšie z dôvodu, že v prípade sporu ohľadne okamžitého skončenia pracovného pomeru musí zamestnávateľ preukázať závažné porušenie pracovného pomeru.

Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer výpoveďou so zamestnancom, ktorý porušil pracovnú disciplínu menej závažným spôsobom. Zamestnanec môže pracovnú disciplínu porušiť tým, že poruší aspoň jednu pracovnú povinnosť vyplývajúcu buď z pracovnej zmluvy, interných predpisov zamestnávateľa, zo Zákonníka práce alebo z osobitného zákona vzťahujúceho sa na výkon práce zamestnanca. (Tkáč, V., Matejka, O., Friedmannová, D., Masár, B.: Zákonník práce komentár, Wolters Kluwer 2014). Pre platnosť výpovede z dôvodu menej závažného porušenia pracovnej disciplíny sa vyžaduje, aby bol zamestnanec v predchádzajúcich 6 mesiacoch upozornený na možnosť výpovede zo strany zamestnávateľa. V prípade, že zamestnanec v priebehu 6 mesiacov opätovne poruší pracovnú disciplínu, t.j. zamestnanec aspoň dvakrát poruší pracovnú disciplínu menej závažným spôsobom, je zamestnávateľ oprávnený s ním skončiť pracovný pomer výpoveďou z dôvodu podľa § 63 ods. 1 písm. e) zákonníka práce. „Podmienku písomného upozornenia na možnosť výpovede možno považovať za splnenú len vtedy, ak k upozorneniu došlo v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny.“ (H. Barancová: Zákonník práce komentár, Sprint 2007).

V zmysle § 63 ods. 6 zákonníka práce sa pre platnosť výpovede z dôvodu porušenie pracovnej disciplíny vyžaduje, aby zamestnávateľ pred podaním výpovede oboznámil zamestnanca s dôvodom výpovede a umožnil mu vyjadriť sa k nemu.

Okamžité skončenie pracovného pomeru podľa § 68 ods. 1 písm. b) zákonníka práce

V zmysle § 68 ods. 1 písm. b) môže zamestnávateľ okamžite skončiť pracovný pomer so zamestnancom, ktorý závažne porušil pracovnú disciplínu. Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol.

Pre uplatnenie tohto dôvodu skončenia pracovného pomeru okamžitým skončením sa vyžaduje preukázateľné zistenie závažného porušenia pracovnej disciplíny zamestnancom. Napriek veľkému významu stupňa intenzity porušenia pracovnej disciplíny pre samotný výber spôsobu skončenia pracovného pomeru a tiež pre posudzovanie platnosti rôznych spôsobov skončenia pracovného pomeru, v zákonníku práce chýba presnejšia špecifikácia pravidiel určovania intenzity porušenia pracovnej disciplíny. (Tkáč, V., Matejka, O., Friedmannová, D., Masár, B.: Zákonník práce komentár, Wolters Kluwer 2014).

Zo súdnej praxe vyplýva, že závažnosť porušenia pracovnej disciplíny musí byť daná objektívne a nestačí, že porušenie určitých pracovných povinností označí zamestnávateľ ako závažné, a to ani v prípade, že tak učiní vo svojom internom predpise, s ktorým zamestnanca preukázateľne oboznámil. (Tkáč, V., Matejka, O., Friedmannová, D., Masár, B.: Zákonník práce komentár, Wolters Kluwer 2014).

V zmysle judikatúry sa za závažné porušenie pracovnej disciplíny považuje napríklad neospravedlnená absencia zamestnanca, požívanie alkoholických nápojov na pracovisku alebo počas pracovného času, fyzické napadnutie nadriadeného zamestnanca alebo spoluzamestnanca.

„Pri skúmaní, či zamestnanec porušil pracovnú disciplínu menej závažne, závažne alebo zvlášť hrubým spôsobom, môže súd prihliadnuť na osobu zamestnanca, na funkciu ktorú zastáva, na jeho doterajší postoj k plneniu pracovných úloh, na dobu a situáciu, v ktorej došlo k porušeniu pracovnej disciplíny, na mieru zavinenia zamestnanca, na spôsob a intenzitu porušenia konkrétnych povinností zamestnanca, na dôsledky porušenia pracovnej disciplíny pre zamestnávateľa a na to , či svojím konaním spôsobil zamestnávateľovi škodu.“ (Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR 21 Cdo 1252/2002).

Z vyššie uvedených dôvodov, zamestnávatelia končia pracovný pomer výpoveďou aj v prípade, že zamestnanec závažne porušil pracovnú disciplínu, avšak zamestnávateľ si nie je istý, či rovnako porušenie pracovnej disciplíny posúdi aj súd.

Skončil s Vami zamestnávateľ neplatne pracovný pomer z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny? Porušil Váš zamestnanec pracovnú disciplínu a nie ste si istí ako s ním ukončiť pracovný pomer?

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Potrebujem z rodinných dôvodov ukončiť pracovný pomer, ako postupovať?

Dobrý deň. Chcem Vás poprosiť, som vo firme už pomaly 2 roky. Potrebujem z rodinných dôvodov okamžite ukončiť pracovný pomer....

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Funkcia v neziskovej organizácii a nárok na dávku v nezamestnanosti

Môžem vykonávať funkciu v neziskovej organizácii a súčasne poberať dávku v nezamestnanosti?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Je možné prideľovať príslušníkov tretích krajín cez agentúru dočasného zamestnávania v ČR?

Je možné prideľovať príslušníkov tretích krajín cez agentúru dočasného zamestnávania v ČR, alebo je tam nejaké obmedzenie (napr. ako na Slovensku,...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie