Dohody podľa Zákonníka práce uzavriete najdlhšie na 12 mesiacov

V parlamente sa nachádza návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení. Návrh sa dotýka aj Zákonníka práce v časti dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Dohody o prácach mimo pracovného pomeru najdlhšie na 12 mesiacov

Dohody o prácach mimo pracovného pomeru (dohodu o vykonaní práce, o pracovnej činnosti a o brigádníckej práci študenta) novela navrhuje uzatvárať len najviac na 12 mesiacov.

Dohoda o brigádnickej práci študenta a splatnosť odmeny (§ 228 ods. 3)

Novela navrhuje upraviť aj splatnosť odmeny študenta za vykonanú prácu. Podľa novely odmena má byť splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala.

Dohoda o pracovnej činnosti a splatnosť odmeny (§ 228a ods. 4)

Novela tiež upravuje aj splatnosť odmeny z dohody o pracovnej činnosti. Rovnako ako pri dohode o brigádnickej práci študenta uvádza, že odmena za vykonanú prácu je splatná a musí byť vyplatená najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom sa práca vykonala.

Skončenie dohôd uzatvorených pred 1.7.2014

V zmysle prechodných ustanovení dohody podľa Zákonníka práce (dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov a dohoda o pracovnej činnosti) uzatvorené pred 1. júlom 2014 sa skončia najneskôr 30. júna 2015.

Dôvody navrhovanej úpravy

Jedným z cieľov novely je zamedzenie zneužívania inštitútu dohôd podľa Zákonníka práce v sociálnom poistení s poukazom na ich výnimočný charakter.

Podľa súčasnej právnej úpravy sú zamestnávatelia povinní odvádzať poistné, prípadne príspevky za zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach mimo pracovného pomeru pri nepravideľnom odmeňovaní až po skončení obdobia, na ktoré sa dohoda uzatvára. Dôvodová správa poukazuje na vyhýbanie sa plateniu týchto príspevkov, prípadne odkladanie platenia až po ukončení dohôd. Ako ďalej uvádza dôvodová správa “Skutočnosť, že za takéhoto dohodára – sporiteľa môže jeho zamestnávateľ i po dobu niekoľkých rokov (pokiaľ dohoda stále trvá) povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie neplatiť, má zásadný dosah práve na možnosti a výšku zhodnotenia úspor tohto sporiteľa. Príspevky odvedené a zaplatené s dlhším časovým odstupom, niekedy až niekoľko rokov, sa po dobu, počas ktorej neboli odvedené, nemohli zhodnocovať. Uvedenú stratu sporiteľ žiadnym spôsobom nedoženie, pretože k žiadnemu fiktívnemu spätnému prepočítaniu zhodnotenia dôjsť nemôže. Sporiteľ je preto o svoje výnosy za toto obdobie navždy ukrátený. “

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zvyšovanie / prehlbovanie kvalifikácie zamestnanca

V príspevku si prečítate informácie k zvyšovaniu / prehlbovaniu kvalifikácie zamestnanca a nájdete tam aj zodpovedané otázky z právnej poradne.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zamestnávateľ sa vyhráža ak nepodpíšem dohodu

Kde sa mi bývalý zamestnávateľ vyhráža že mi nechá zobrať papiere od auta a vodičák, ak mu nepodpíšem jeho dohodu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Preradenie zamestnanca na inú prácu

Jednostranné preradenie na inú prácu je v Zákonníku práce právne konštruované ako výnimka zo zásady zmluvnosti pracovnoprávnych vzťahov, nakoľko Zákonník práce v §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie