Komanditná spoločnosť a jej základné charakteristiky

Komanditná spoločnosť je právnická osoba, ktorá je založená za účelom podnikania dvomi alebo viacerými osobami. Komanditná spoločnosť je spoločnosť, v ktorej jeden alebo viac spoločníkov ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri – komanditisti a jeden alebo viac spoločníkov ručí celým svojím majetkom – komplementári. Spoločníkom komanditnej spoločnosti môže byť takisto fyzická osoba ako aj právnická osoba. Komanditná spoločnosť sa zakladá výlučne spoločenskou zmluvou.

V spoločenskej zmluve musia byť uvedené nasledovné obligatórne náležitosti: obchodné meno a sídlo spoločnosti, určenie spoločníkov uvedením názvu a sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby, predmet podnikania, určenie, ktorí zo spoločníkov sú komplementári a ktorí sú komanditisti a výška vkladov jednotlivých komanditistov. Spoločenskú zmluvu podpisujú všetci zakladatelia a podpisy na zmluve musia byť úradne osvedčené.

Návrh na zápis komanditnej spoločnosti do obchodného registra podávajú a podpisujú všetci spoločníci. Komanditná spoločnosť sa považuje za spoločnosť zmiešanú, pretože v sebe zahŕňa prvky aj osobnej aj kapitálovej spoločnosti. Na právne postavenie komplementárov sa primerane použijú ustanovenia Obch. zákonníka o verejnej obchodnej spoločnosti a na právne postavenie komanditistov sa primerane použijú ustanovenia o spoločnosti s ručením obmedzeným. Výnimka nastáva iba v takej situácií, kedy obchodné meno spoločnosti obsahuje meno komanditistu. V takomto prípade komanditista ručí za záväzky spoločnosti rovnakou mierou ako komplementár a to celým svojím majetkom.

Komanditná spoločnosť – výška vkladu

Komanditista je povinný vložiť do spoločnosti vklad vo výške, ktorá je určená v spoločenskej zmluve, najmenej však vo výške 250 €. Pre tento typ obchodnej spoločnosti nie je zákonná povinnosť tvoriť základné imanie, avšak aspoň účasť jedného komanditistu a jeho vkladu určitú formu základného imania predpokladá. Vzhľadom na rozsah ručenia komplementárov spoločnosť nemusí vytvárať ani rezervný fond. Za štatutárny orgánspoločnosti sa považujú komplementári. Každý z nich je oprávnený konať za spoločnosť samostatne. Obchodné meno komanditnej spoločnosti musí obsahovať dodatok „kom. spol.“, „k. s.“ alebo „komanditná spoločnosť“. Podiel na zisku sa delí na polovicu, teda na časť, ktorá pripadá komanditistom a časť, ktorá pripadá komplementárom. Komplementári si časť zisku pripadajúcu na nich rozdelia rovným dielom a komanditisti podľa výšky splatených vkladov.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť upratovaciu firmu?

Predpokladom pre podnikanie v upratovacích službách je osvedčenie o živnostenskom oprávnení na voľnú živnosť „Čistiace a upratovacie služby“ (poradové číslo 8101), ktorá je viazaná...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vymenovanie / odvolanie prokuristu v občianskom združení

Chceli by sme v občianskom združení pomoc pri vymenovaní / odvolaní prokuristu. Je vôbec vymenovanie prokuristu v občianskom združení možné? Od kedy...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Moja mama je dlhodobo PN, môžem jej založiť nadáciu?

Obraciam sa na Vás s prosbou poradiť. Moja mamina je dlhodobo na PN, má za sebou operácie, veľké bolesti chrtice....

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie