Zápis s.r.o. do obchodného registra

Kroky pred zápisom s.r.o. do obchodného registra

Ešte pred zápisom spoločnosti do obchodného registra je prvým krokom založenie spoločnosti. Spoločnosť sa zakladá na základe spoločenskej zmluvy, ktorá je podpísaná všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov spoločníkov (zakladateľov) na spoločenskej zmluve musí byť úradne overená. Spoločenskú zmluvu môže uzavrieť aj splnomocnenec, ktorý je na to poverený plnomocenstvom, na ktorom musí byť taktiež úradne overený podpis splnomocniteľa. Toto plnomocenstvo sa pripojí k spoločenskej zmluve. Spoločenská zmluva môže určiť, že spoločnosť vydá stanovy, v ktorých bude upravená vnútorná organizácia spoločnosti a podrobnejšie upravené niektoré záležitosti obsiahnuté v spoločenskej zmluve.Spoločnosť môže založiť aj jeden zakladateľ, vtedy spoločenskú zmluvu nahrádza zakladateľská listina. Zakladateľská listina obsahuje rovnaké náležitosti ako spoločenská zmluva.

Zápis s.r.o. do obchodného registra

Spoločnosť vzniká dňom, ku ktorému bola zapísaná do obchodného registra. Návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra sa musí podať do 90 dní od založenia spoločnosti alebo od doručenia listiny, ktorou sa preukazuje živnostenské alebo iné podnikateľské oprávnenie.Návrh na zápis spoločnosti do OR sa podáva na formulári ustanovenom vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR. Vzor tohto formuláru nájdeme aj na stránke obchodného registra. Mieste príslušný súd na podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra je okresný súd v sídle krajského súdu, v ktorého obvode má právnická osoba svoje sídlo. Návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra podávajú a podpisujú všetci konatelia spoločnosti a podpisy musia byť úradne overené.

Prílohy k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra

Okrem návrhu sa na obchodný register podávajú aj prílohy. Prílohami sú zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva, prípadne stanovy, ak sa vyhotovujú, podpisový vzor konateľa, nájomná zmluva alebo list vlastníctva k nehnuteľnosti, ktorá má byť sídlom spoločnosti, listina na preukázanie podnikateľského oprávnenia na vykonávanie činností (živnostenský list) a to v prípade, ak sa na vykonávanie tejto činnosti vyžaduje oprávnenie. Neplatí to len vtedy, ak sa na vykonávanie tejto činnosti oprávnenie nevyžaduje alebo ak predmet podnikania ustanovuje osobitný zákon. Všetky doklady sa v prípade listinného návrhu prikladajú v dvoch vyhotoveniach, jeden pre obchodný register, druhý pre zbierku listín.Od 1.3.2014 je potrebné k návrhu na zápis doložiť aj výpis z bankového účtu preukazujúci splatenie základného imania.K návrhu sa prikladá aj doklad o zaplatení súdneho poplatku vo výške 331,5 €.Zapísať spoločnosť do obchodného registra sú registrové súdy povinné do dvoch pracovných dní od podania kompletného návrhu.

Elektronické podanie návrhu na zápis do obchodného registra

Pri elektronickom podaní návrhu na zápis s.r.o. do obchodného registra sa nevyžaduje overená plná moc splnomocniteľov – konateľov. Rovnako sa poplatok znižuje na polovicu, t.j. 165,75 EUR.Lehota na vybavenie podania sa počíta až odo dňa spárovania platby na príslušnom súde. Do zákonnej 2-dňovej lehoty na vybavenie podania sa teda nezapočítavajú dni od podania návrhu, počas ktorých prebieha spracovanie platby, čím sa proces zápisu predĺži aj o ďalšie cca 2-3 pracovné dni.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť upratovaciu firmu?

Predpokladom pre podnikanie v upratovacích službách je osvedčenie o živnostenskom oprávnení na voľnú živnosť „Čistiace a upratovacie služby“ (poradové číslo 8101), ktorá je viazaná...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vymenovanie / odvolanie prokuristu v občianskom združení

Chceli by sme v občianskom združení pomoc pri vymenovaní / odvolaní prokuristu. Je vôbec vymenovanie prokuristu v občianskom združení možné? Od kedy...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Moja mama je dlhodobo PN, môžem jej založiť nadáciu?

Obraciam sa na Vás s prosbou poradiť. Moja mamina je dlhodobo na PN, má za sebou operácie, veľké bolesti chrtice....

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie