Kurzarbeit (podpora v čase skrátenej práce) od 01.03.2022

Jedným z opatrení, ktoré schválila vláda v záujme riešenia ekonomickej krízy spôsobenej pandémiou ochorenia Covid-19 je aj tzv. kurzarbeit. Zmyslom kurzarbeitu je udržanie zamestnanosti v podniku počas prechodného obdobia spôsobeného ekonomickými ťažkosťami. Štát v záujme toho, aby podnik zamestnancov počas krízy neprepustil, zamestnávateľovi poskytne podporu. Podmienky si bližšie priblížime v článku.

Dňa 04.05.2021 parlament schválil zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o podpore“). Hoci pôvodne sa počítalo s účinnosťou od 01.01.2022, nakoniec zákon o podpore nadobudne účinnosť od marca 2022. Zákon o podpore upravuje podmienky poskytnutia podpory, náležitosti žiadosti o poskytnutie podpory, sumu, výplatu, obdobie poskytovania, vrátenie podpory a ďalšie podmienky.

Čas skrátenej práce

Podľa zákona je časom skrátenej práce čas od začatia obmedzenia činnosti zamestnávateľa vplyvom vonkajšieho faktora do skončenia obmedzenia činnosti zamestnávateľa. Obmedzenie činnosti zamestnávateľa je prekážka v práci na strane zamestnávateľa v takom rozsahu, že zamestnávateľ nemôže najmenej jednej tretine zamestnancov zamestnávateľa alebo časti zamestnávateľa prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času.

Vonkajší faktor

Vonkajším faktorom je faktor, ktorý má dočasný charakter, zamestnávateľ ho nemôže ovplyvniť alebo mu nemohol predísť a ktorý má negatívny vplyv na prideľovanie práce zamestnancom. Najmä je za vonkajší faktor pokladaná mimoriadna situácia, výnimočný stav alebo núdzový stav, mimoriadna okolnosť alebo okolnosti vyššej moci.

Podmienky poskytnutia podpory

Zákon upravuje päť kumulatívnych podmienok poskytnutia podpory:

 • zamestnávateľ je v čase skrátenej práce
 • zamestnávateľ odviedol ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za celé obdobie trvania povinnosti odvádzať poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré trvalo najmenej 24 kalendárnych mesiacov bezprostredne predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, za ktorý zamestnávateľ žiada o poskytnutie podpory; ale podmienka je splnená aj ak sú zamestnávateľovi povolené splátky dlžných súm poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a dlžná suma sa nestala splatnou
 • zamestnávateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory
 • zamestnávateľ má uzatvorenú dohodu so zástupcami zamestnancov alebo so zamestnancami (ak u neho nepôsobia zástupcovia zamestnancov) o tom, že požiada o poskytnutie podpory; alebo má súhlas rozhodcu podľa Zákonníka práce s podaním žiadosti o poskytnutie podpory (súhlas rozhodcu, na ktorom sa zamestnávateľ a zamestnanci dohodli alebo ktorého na žiadosť zamestnávateľa určilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny je potrebný, ak sa zamestnávateľ a zamestnanci na podaní žiadosti o podporu nedohodli)
 • zamestnávateľ musí požiadať o poskytnutie podpory najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý žiada o poskytnutie podpory

Žiadosť o poskytnutie podpory

Poskytovateľom podpory je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Poskytovateľ podpory o jej poskytnutí rozhodne do 10 dní od začatia konania. Zamestnávateľ môže o poskytnutie podpory požiadať prostredníctvom elektronickej žiadosti, ktorá obsahuje:

 • identifikačné údaje zamestnávateľa
 • vymedzenie ekonomickej činnosti zamestnávateľa podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností a miesto, kde sa činnosť vykonáva
 • vymedzenie vonkajšieho faktora, vplyvom ktorého došlo k obmedzeniu činnosti (časti) zamestnávateľa (pričom ako príloha sa prikladajú doklady preukazujúce tvrdené skutočnosti)
 • informáciu, odkedy došlo k obmedzeniu činnosti
 • počet zamestnancov
 • počet zamestnancov, ktorým zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času
 • údaje o zamestnancoch vymedzené v zákone o podpore, na ktorých pracovné miesta sa žiada o podporu
 • suma podpory na mesiac, ktorú zamestnávateľ žiada
 • číslo účtu zamestnávateľa, na ktorý má byť podpora poukázaná
 • prílohou žiadosti je aj dohoda so zástupcami zamestnancov alebo so zamestnancami alebo súhlas rozhodcu, ktoré spomíname vyššie

Na čo sa poskytuje podpora?

Podpora sa poskytuje na čiastočnú úhradu nákladov zamestnávateľa na náhradu mzdy zamestnanca za každú hodinu prekážky v práci na strane zamestnávateľa z dôvodu obmedzenia činnosti zamestnávateľa v sume 60 % priemerného hodinového zárobku zamestnanca v kalendárnom mesiaci, za ktorý sa podpora poskytuje.

Podpora môže byť poskytnutá na pracovné miesto zamestnanca za nasledovných podmienok:

 • zamestnancovi zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času
 • pracovný vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom v čase podania žiadosti o podporu trvá najmenej jeden mesiac
 • zamestnancovi ku dňu podania žiadosti neplynie výpovedná doba
 • zamestnanec má ku dňu podania žiadosti o podporu vyčerpanú dovolenku za predchádzajúci kalendárny rok a vyčerpaný kladný účet konta pracovného času, zamestnávateľ nemôže zamestnanca preradiť na inú prácu, ktorá by nebola dotknutá obmedzením činnosti zamestnávateľa (v rámci dohodnutého druhu práce)

Podpora sa poskytuje v čase skrátenej práce, za obdobie najviac šesť mesiacov počas 24 po sebe nasledujúcich mesiacov. Zamestnávateľ je povinný zachovať pracovné miesto, na ktoré mu bola poskytnutá podpora, najmenej dva mesiace po skončení kalendárneho mesiaca, za ktorý bola poskytnutá podpora.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Preradenie zamestnanca na inú prácu

Jednostranné preradenie na inú prácu je v Zákonníku práce právne konštruované ako výnimka zo zásady zmluvnosti pracovnoprávnych vzťahov, nakoľko Zákonník práce v §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Nočná práca, výška príplatku

Dobrý deň, mám právo odmietnuť zamestnávateľovi prácu na nočné zmeny /12hod/, nakoľko mi je 52 rokov?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Konkurenčná doložka v pracovnej zmluve

Poprosím o radu, zistili sme, že náš zamestnanec vykonáva tú istú činnosť ako naša firma, prakticky je to konkurencia. Ako...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie