Likvidácia obchodnej spoločnosti z účtovného hľadiska

O likvidácii obchodnej spoločnosti sme Vás už informovali vo viacerých našich článkoch. Teraz sme sa zamerali na likvidáciu obchodnej spoločnosti z účtovného hľadiska.

Zdaňovacie obdobie pred vstupom do likvidácie

Obchodný zákonník upravuje likvidáciu obchodnej spoločnosti v paragrafoch 70 až 75. Podľa zákona spoločnosť vstupuje do likvidácie ku dňu svojho zrušenia, teda ku dňu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia valného zhromaždenia alebo rozhodnutia jediného spoločníka o zrušení spoločnosti likvidáciou. Zápis do obchodného registra má teda len deklaratórny účinok a ako deň vstupu do likvidácie sa zapíše deň, o ktorom rozhodli spoločníci spoločnosti, že bude dňom vstupu spoločnosti do likvidácie. Tento deň je dôležitý aj pri určení zdaňovacieho obdobia.

V zmysle zákona o dani z príjmov „Ak sa daňovník zrušuje s likvidáciou, zdaňovacie obdobie, ktoré sa začalo pred vstupom daňovníka do likvidácie, končí sa dňom predchádzajúcim dňu jeho vstupu do likvidácie.“

Na základe § 49 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je daňovník povinný podať daňové priznanie do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. V lehote na podanie daňového priznania je povinný túto daň aj zaplatiť.

V zmysle § 49 ods. 11 zákona o dani z príjmov na účely podania daňového priznania je daňovník povinný zostaviť účtovnú závierku ku koncu zdaňovacieho obdobia podľa tohto zákona a v termíne na podanie daňového priznania ju uložiť podľa osobitného predpisu, ak osobitný predpis neustanovuje inak. V danom prípade bude daňovník zostavovať mimoriadnu účtovnú závierku.

Zdaňovacie obdobie po vstupe do likvidácie

Daňové priznania a zdaňovacie obdobie upravuje § 41 zákona o dani z príjmov: „Zdaňovacie obdobie daňovníka, ktorý vstúpil do likvidácie, sa začína dňom jeho vstupu do likvidácie a končí sa dňom skončenia likvidácie. Ak sa likvidácia neskončí do 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie, končí sa toto zdaňovacie obdobie 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie. Ak daňovník neskončil likvidáciu do 31. decembra druhého roka nasledujúceho po roku, v ktorom daňovník vstúpil do likvidácie, je až do skončenia likvidácie zdaňovacím obdobím kalendárny rok. Ak sa likvidácia skončí v priebehu kalendárneho roka, končí sa toto zdaňovacie obdobie dňom skončenia likvidácie. Ak sa na daňovníka v likvidácii vyhlási konkurz, zdaňovacie obdobie sa končí dňom predchádzajúcim dňu vyhlásenia konkurzu.“

Na základe § 49 ods. 2 zákona o dani z príjmov je daňovník povinný podať daňové priznanie do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. V lehote na podanie daňového priznania je povinný túto daň aj zaplatiť.

Navyše okrem podania daňového priznania v zmysle § 16 ods. 7 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve účtovná jednotka v účtovnom období odo dňa vstupu do likvidácie do dňa skončenia likvidácie otvorí účtovné knihy ku dňu vstupu do likvidácie a uzavrie účtovné knihy ku dňu skončenia likvidácie.

Podľa vyjadrenia finančnej správy „…podľa zákona o účtovníctve obdobie likvidácie prestavuje jedno účtovné obdobie. Účtovná jednotka v tomto období v zmysle § 18 ods. 1 zákona o účtovníctve zostavuje priebežnú účtovnú závierku, ak to vyžaduje iný právny predpis, pričom pri zostavovaní priebežnej účtovnej závierky sa účtovné knihy neuzatvárajú. V priebežnej účtovnej závierke účtovná jednotka vykáže informácie ku dňu, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka za vykazovanú časť účtovného obdobia a kumulatívne od začiatku účtovného obdobia do dňa, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka. K dátumu ukončenia likvidácie daňovník zostaví mimoriadnu účtovnú závierku.“

Oznámenie zmien údajov k registrácii

Zároveň ešte upozorňujeme aj na povinnosť oznamovania zmien voči daňovému úradu. Podľa § 49a ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov ak dôjde k zmenám skutočnosti zakladajúcich povinnosť registrácie podľa tohto zákona, najmä ak daňovníkovi zanikne daňová povinnosť, je povinný tieto skutočnosti oznámiť správcovi dane do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom tieto zmeny nastali. Ak nastali skutočnosti, ktoré majú za následok zrušenie registrácie, daňovník je povinný požiadať o zrušenie registrácie podľa osobitného predpisu. Ak vznikla daňovníkovi rovnaká oznamovacia povinnosť voči inej inštitúcii a táto inštitúcia nové alebo zmenené skutočnosti oznamuje správcovi dane podľa osobitného predpisu, daňovník nie je povinný tieto skutočnosti oznámiť správcovi dane.

Oznamovaciu povinnosť daňových subjektov upravuje § 67 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov. Podľa § 67 ods. 9 daňového poriadku ak nastanú zmeny skutočností uvedených pri registrácií podľa ods. 2 vrátane zmien, ktoré majú za následok zrušenie registrácie k niektorej dani, oznámi správcovi dane v lehote do 30 dní odo dňa, keď zmeny nastali. Ak je potrebné nahlásenú zmenu zapísať aj do osvedčenia o registrácií, v rovnakej lehote daňový subjekt predloží správcovi dane aj osvedčenie o registrácií. Ak daňový subjekt nesplní oznamovaciu povinnosť riadne a včas, príslušné zmeny v registri vykoná správca dane z úradnej moci, hneď ako zistí rozhodujúce skutočnosti.

Zmenu daňovník správcovi dane oznámi písomne listom alebo na formulári Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty, na ktorom zaškrtne políčko „Oznámenie zmeny týkajúcej sa registrácie“. Tlačivo je k dispozícii na každom daňovom úrade (prípadne kontaktnom mieste alebo pobočke), alebo ho možno získať aj na portály Finančného riaditeľstva SR, v časti Rýchle odkazy – Daňové a colné tlačivá – Katalóg vzorov tlačív – Register – Registrácia na daň z príjmov a daň z príjmov právnickej osoby – Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty.

Ak je daňový subjekt povinný komunikovať elektronicky oznámenie zmeny môže odoslať prostredníctvom:

  1. Elektronického formulára VŠEOBECNÉHO PODANIA, ktorý nájdete vo Vašej osobnej internetovej zóne v katalógu elektronických formulárov zaradený v časti Nešpecifikovaná oblasť – Nešpecifikovaná agenda – pod názvom Všeobecné podanie pre Finančnú správu Slovenskej republiky. Pri vyplňovaní formulára vyberte príslušný úrad finančnej správy, ktorému adresujete Vaše podanie, vyplňte ďalšie povinné položky formulára potrebné pre jeho ďalšie spracovanie a do textu podania vpíšte Vaše oznámenie.
  2. Elektronického formulára Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty, ktorý nájdete v osobnej internetovej zóne v časti Katalóg formulárov – Register – Registrácia na daň z príjmov a daň z príjmov právnickej osoby – Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Kedy zaniká živnosť?

Podľa § 57 ods. 1 živnostenského zákona oprávnenie zaniká smrťou fyzickej osoby (živnostníka), ak nepokračujú v živnosti dedičia alebo správca dedičstva;...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako vyplniť oznámenie o ukončení podnikania?

Formulár „Oznámenie o ukončení podnikania“ je zverejnený na webovej stránke Ministerstva vnútra SR https://www.minv.sk/?ine-vzory-tlaciv a je potrebné vypĺňať ho podľa predtlače. Zdroj: Okresný...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ukončenie podnikania ak firma nedokáže splatiť svoje záväzky

Museli sme skončiť s podnikaním v reštauračných službách, pretože náklady prevyšovali zisky a ostala nám spoločnosť , ktorá už nedokáže...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie