Možnosti cudzincov získať slovenský cestovný pas

Vydanie cestovných dokladov Slovenskej republiky upravuje zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o cestovných dokladoch“). Podľa § 8 ods. 1 uvedeného zákona „cestovný pas vydáva občanovi okresné riaditeľstvo Policajného zboru príslušné podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu občana alebo miesta, kde si občan podá žiadosť o vydanie cestovného pasu.“ Z uvedeného vyplýva, že podmienkou pre vydanie slovenského cestovného pasu je štátne občianstvo Slovenskej republiky (ďalej ako „štátne občianstvo SR“).

Cestovný doklad cudzinca podľa zákona o cestovných dokladoch

Zákon o cestovných dokladoch umožňuje aj vydanie cestovného dokladu cudzinca. Avšak v zmysle ustanovenia § 13 zákona o cestovných dokladoch môže byť cestovný doklad cudzinca vydaný iba osobe bez štátnej príslušnosti, ktorej bolo udelené povolenie na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo osobe, ktorej bol na území Slovenskej republiky udelený azyl.

Cudzinecký pas podľa zákona o pobyte cudzincov

Zákon č. 404/2011 o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o pobyte cudzincov“) v ustanovení § 74 upravuje možnosti vydania cudzineckého pasu, ktorý oprávňuje cudzinca na vycestovanie zo Slovenskej republiky a návrat do Slovenskej republiky. Takýto cudzinecký pas môže policajný útvar vydať: 

  • cudzincovi, ktorému bola na území Slovenskej republiky poskytnutá doplnková ochrana, pokiaľ nemá vlastný platný cestovný doklad;
  • štátnemu príslušníkovi tretej krajiny (teda krajiny mimo Európsku úniu), ktorý má na základe poskytnutej doplnkovej ochrany udelený dlhodobý pobyt (po tom ako sa v Slovenskej republike zdržiaval oprávnene a nepretržite po dobu piatich rokov bezprostredne pred podaním žiadosti), pokiaľ nemá vlastný platný cestovný doklad;
  • štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý má udelený trvalý pobyt z dôvodov hodných osobitného zreteľa ak nemá vlastný platný cestovný doklad;
  • plnoletej osobe, ktorá má udelený tolerovaný pobyt alebo poskytnutú doplnkovú ochranu ako maloletý bez sprievodu najmenej tri roky, počas ktorých študovala na škole na území Slovenskej republiky

Okrem vyššie uvedených prípadov je možné vydanie cudzineckého pasu aj štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý nemá vlastný platný cestovný doklad a nemôže si ho zabezpečiť ani prostredníctvom zastupiteľského úradu štátu, ktorého je občanom, ak mu bol udelený tolerovaný pobyt v Slovenskej republike, ak sa rozhodlo o jeho administratívnom vyhostení alebo uložení trestu vyhostenia alebo ak sa narodil na území Slovenskej republiky. V uvedených prípadoch však cudzinecký pas oprávňuje štátneho príslušníka tretej krajiny iba na vycestovanie z územia Slovenskej republiky, nie však na návrat na územie Slovenskej republiky.

Platnosť cudzineckého pasu policajný útvar určí na nevyhnutný čas, najdlhšie na jeden rok, pričom platnosť cudzineckého pasu môže policajný útvar predĺžiť, a to aj opakovane.

Pokiaľ sa na cudzinca nevzťahuje žiadna z uvedených možností, do úvahy prichádza možnosť získania slovenského cestovného pasu na základe nadobudnutia štátneho občianstva SR.

Vyšetrenie cudzincov po udelení pobytu pre cudzinecké polície / lekársky posudok pre cudzincov

Vyšetrenie cudzincov Zlaté Moravce aj bez objednania.

Vyšetrenie cudzincov Bratislava a ďalších 12 miest zabezpečuje Medical control s.r.o.

Tel.: 0948 350 123

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Trvalý pobyt manžela na účel zlúčenia rodiny

Môj manžel požiadal o trvalý pobyt na 5 rokov. Je Srb, 15.08.2019 to už bude 90 dní od podania žiadosti. Zatiaľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Svadba na Slovensku s cudzincom

Dobrý deň, som občiankou SR, obraciam sa na vás s otázkou a teda ak by ste mi mohli poradiť. Zoznámila...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Sobáš s cudzincom

Dobrý deň, som občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na východnom Slovensku a s prechodným pobytom v Bratislave. Mám snúbenicu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie