Možnosti zamestnávateľa v prípade, ak nemá pre zamestnanca prácu

Dátum: 25.09.2018 |

Niekedy dochádza k situáciám, kedy zamestnávateľ nemá pre zamestnanca prácu, napríklad z dôvodu, že doterajší zákazník si uňho neobjednal ďalšiu zákazku. Podľa Zákonníka práce pôjde u zamestnávateľa k prekážkam v práci na jeho strane. To však automaticky neznamená aj skončenie pracovného pomeru zamestnanca. Zamestnanec má v prípade tzv. iných prekážok v práci nárok na náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku, až pokiaľ s ním nebude pracovný pomer ukončený v zmysle zákona. Zamestnanec však nemá nárok na zaplatenie tzv. bonusov (pohyblivej zložky mzdy), nakoľko nárok na ne mu v prípade, ak nevykonával prácu, nevznikol.

Zamestnávateľ má nasledovné možnosti: 

Nariadenie čerpania dovolenky 

Podľa § 111 ods. 1 posledná veta Zákonníka práce „Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca.“ 

Zamestnávateľ má právo nariadiť zamestnancovi čerpanie dovolenky. Zamestnávateľ je však pri nariadení čerpania dovolenky povinný oznámiť zamestnancovi dobu čerpania dovolenky aspoň 14 dní pre nástupom na ňu, pričom aspoň jedna časť dovolenky by mala trvať aspoň 2 týždne. Podmienkou je tiež, že čerpanie dovolenky nesmie pripadnúť na dni pracovnej neschopnosti. 

V prípade dočasného pridelenia zamestnanca „ak bol zamestnanec dočasne pridelený na výkon práce pre iného užívateľského zamestnávateľa, poskytne mu dovolenku alebo jej časť tento zamestnávateľ. Ak nevyčerpá zamestnanec dovolenku pred skončením dočasného pridelenia, poskytne mu ju zamestnávateľ, ktorý zamestnanca dočasne pridelil.“ 

Zmena pracovných podmienok 

Zamestnávateľ a zamestnanec sa môžu dohodnúť na zmene pracovných podmienok. Zmenou by bolo aj dohodnutie kratšieho pracovného času. V danom prípade sa však vyžaduje súhlas zamestnanca s takouto zmenou. 

Skončenie pracovného pomeru z dôvodu nadbytočnosti 

Z dôvodu, ak sa zamestnanec stane nadbytočným má zamestnávateľ právo skončiť so zamestnancom pracovný pomer výpoveďou. Podmienkou je prijatie písomného rozhodnutia zamestnávateľa o tejto organizačnej zmene. Z dôvodu organizačných zmien je možné sa na ukončení pracovného pomeru so zamestnancom aj dohodnúť. V oboch prípadoch (výpovede aj dohody) má zamestnanec nárok na odstupné podľa § 76 Zákonníka práce. 

Poskytnutie neplateného pracovného voľna 

Poskytnutie tzv. neplateného pracovného voľna (pracovného voľna bez náhrady mzdy) z dôvodu na strane zamestnávateľa sa nespravuje dohodou medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Toto voľno nie je určené na riešenie prekážok v práci na strane zamestnávateľa. (Právní rozhledy 9/1996) 

Podľa § 141 ods. 3 písm. c) Zákonníka práce sa pracovné voľno bez náhrady mzdy poskytuje len na žiadosť zamestnanca. 

Vážne prevádzkové dôvody a konto pracovného času 

Zamestnávateľ by mal právo platiť zamestnancovi náhradu mzdy v sume určenej dohodou najmenej 60 % jeho priemerného zárobku len v tom prípade, ak by vymedzil v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov vážne prevádzkové dôvody, pre ktoré nemôže zamestnancovi prideľovať prácu. Takúto dohodu so zástupcami zamestnancov však nie je možné nahradiť jednostranným rozhodnutím zamestnávateľa. 

V prípade vážnych prevádzkových nákladov dôvodov by prichádzala do úvahy aj možnosť nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času (konto pracovného času). To je však možné zaviesť len kolektívnou zmluvou alebo po dohode so zástupcami zamestnancov. Opätovne nie je možné nahradiť dohodu rozhodnutím zamestnávateľa. 

Naše služby

  • Zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch
  • Poskytovanie komplexného právneho poradenstva v oblasti pracovného práva
  • Príprava výpovedí, rozhodnutí zamestnávateľa a vnútropodnikových smerníc

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.