Návrh nového Zákonníka práce z dielne SAS

Poslanci zo strany Sloboda a solidarita pripravili znenie nového Zákonníka práce, ktorého cieľom je zvýšenie zamestnanosti na Slovensku. K pružnosti nového Zákonníka práce má prispieť aj zníženie počtu paragrafov z 250 na 173.

Návrh nového Zákonníka práce prináša aj tieto zmeny:

Výpoveď

Jednou z najzásadnejších navrhovaných zmien je možnosť skončenia pracovného pomeru tak zo strany zamestnávateľa ako aj zamestnanca z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Tak by sa zo súčasne platného Zákonníka práce odstránili taxatívne dôvody, po naplnení ktorých môže zamestnávateľ pracovný pomer zamestnanca ukončiť. Pre zamestnanca toto ustanovenie neprináša zásadnú zmenu, nakoľko zamestnanec aj v súčasnosti môže ukončiť pracovný pomer výpoveďou bezdôvodne.

Skúšobná doba

V súčasnej dobe je skúšobná doba najviac tri mesiace. Výnimkou je prípad vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, u týchto osôb je možné dohodnúť skúšobnú dobu najviac šesť mesiacov.

Návrh nového Zákonníku práce má v pláne zaviesť 6 mesačnú skúšobnú dobu.

Pracovný pomer na určitú dobu

Pracovný pomer na dobu určitú možno podľa návrhu nového Zákonníka práce dohodnúť najdlhšie na 5 rokov. Predĺženie alebo opätovné dohodnutie bude možné vrámci piatich rokov najviac päťkrát.

V súčasnosti platnom znení Zákonníka práce pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky a možno ho predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát.

Minimálna mzda

Podľa platného znenia Zákonníka práce je zamestnávateľ  povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce. Zákonník práce upravuje šesť stupňov náročnosti práce.

Po novom sa navrhuje len jedna úroveň minimálnej mzdy.

Mzda za prácu v nedeľu

Podľa platnej úpravy za prácu vo sviatok patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 50 % jeho priemerného zárobku. Mzdové zvýhodnenie patrí aj za prácu vykonávanú vo sviatok, ktorý pripadne na deň nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni.

Súčasné znenie Zákonníka práce neupravuje mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu. Návrh nového Zákonníka práce chce zaviesť mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu vo výške 25% z priemerného zárobku.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zvyšovanie / prehlbovanie kvalifikácie zamestnanca

V príspevku si prečítate informácie k zvyšovaniu / prehlbovaniu kvalifikácie zamestnanca a nájdete tam aj zodpovedané otázky z právnej poradne.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zamestnávateľ sa vyhráža ak nepodpíšem dohodu

Kde sa mi bývalý zamestnávateľ vyhráža že mi nechá zobrať papiere od auta a vodičák, ak mu nepodpíšem jeho dohodu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Preradenie zamestnanca na inú prácu

Jednostranné preradenie na inú prácu je v Zákonníku práce právne konštruované ako výnimka zo zásady zmluvnosti pracovnoprávnych vzťahov, nakoľko Zákonník práce v §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie