Novela zákona o službách zamestnanosti

Do redakcie postúpil ďalší vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Novela zákona o službách zamestnanosti – ciele

Cieľom tohto návrhu je splniť odporúčania Európskej únie na zabezpečenie kvalitnej ponuky zamestnania pre všetkých mladých ľudí vo veku do 25 rokov a to v lehote štyroch mesiacov po strate zamestnania alebo ukončení formálneho vzdelania a do veku 29 rokov v lehote šesť mesiacov. Vytvorenie legislatívneho rámca špecificky určeného na podporu zamestnávania mladých ľudí, ktorí po ukončení školy nikdy nemali pravidelne platené zamestnanie, a teda nikdy nemali zamestnanie, ktoré by trvalo najmenej šesť súvisle na seba nadväzujúcich mesiacov a preto hlavným účelom návrhu zákona je rozšíriť nástroje pomoci a podpory účastníkom na trhu práce poskytované na základe zákona o službách zamestnanosti o nové aktívne opatrenia na trhu práce špecificky zamerané na riešenie zamestnanosti mladých ľudí.

Podmienka „nemal pravidelne platené zamestnanie“ sa vzťahuje na celé obdobie od získania vzdelania. Podľa súčasnej právnej úpravy sa táto podmienka sledovala iba bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta

Navrhuje sa zaviesť príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní. Tento návrh bude riešiť zamestnanosť mladých ľudí po vekovú hranicu 29 rokov. Vo vekovej skupine 25 až 29 rokov sa bude predmetné opatrenie vzťahovať na tých, ktorí sú evidovaní v evidencii uchádzačov o zamestnanie na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny najmenej po dobu 6 mesiacov, alebo skupina občanov mladších ako 25 rokov, ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej po dobu tri mesiace.

Príspevok poskytne zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto príjme do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Podmienka na poskytnutie príspevku však je, že uchádzač o zamestnanie pred prijatím na vytvorené pracovné miesto nemal pravidelne platené zamestnanie a na to isté obdobie mu už predtým nebol poskytnutý príspevok. Pracovný pomer sa dohodne v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času. O príspevok písomne požiada zamestnávateľ. Príspevok poskytne ten úrad, v ktorého územnom obvode zamestnávateľ vytvorí pracovné miesto.

Výška príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta

Mesačná výška príspevku je:

  1. „v bratislavskom kraji v sume preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom mesačne zo mzdy zamestnanca, najviac 30 % priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje
  2. v ostatných krajoch:
    1. v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, 70 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 50 % priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje
    2. v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, 80 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 60 % priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje“

Zachovanie vytvoreného pracovného miesta

Zachovanie vytvoreného pracovného miesta, na ktoré bol zamestnávateľovi poskytnutý príspevok by malo byť najmenej v rozsahu, ktorý zodpovedá polovici dohodnutého obdobia poskytovania príspevku. Ak pracovné miesto nezachová je povinný vrátiť úradu pomernú časť príspevku, ktorý mu bol poskytnutý.

Dohoda o poskytnutí príspevku

Príspevok bude poskytnutý na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku. Dohoda sa uzatvorí medzi úradom a zamestnávateľom najmenej počas 6 kalendárnych mesiacov a najviac počas 12 kalendárnych mesiacov. Dohoda musí obsahovať povinné náležitosti.

Návrh zákona okrem iného prináša aj spresnenie niektorých pojmov ako „absolvent školy“ a úpravu problémov vznikajúcich v praxi.

Účinnosť

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2015.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zvyšovanie / prehlbovanie kvalifikácie zamestnanca

V príspevku si prečítate informácie k zvyšovaniu / prehlbovaniu kvalifikácie zamestnanca a nájdete tam aj zodpovedané otázky z právnej poradne.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zamestnávateľ sa vyhráža ak nepodpíšem dohodu

Kde sa mi bývalý zamestnávateľ vyhráža že mi nechá zobrať papiere od auta a vodičák, ak mu nepodpíšem jeho dohodu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Preradenie zamestnanca na inú prácu

Jednostranné preradenie na inú prácu je v Zákonníku práce právne konštruované ako výnimka zo zásady zmluvnosti pracovnoprávnych vzťahov, nakoľko Zákonník práce v §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie