Okamžité skončenie pracovného pomeru – čo by ste mali vedieť

Okamžité skončenie je jedným zo spôsobov skončenia pracovného pomeru. Na rozdiel od výpovede sa pracovný pomer končí doručením okamžitého skončenia zamestnancovi, nie až uplynutím výpovednej doby.

Okamžité skončenie pracovného pomeru je možné len z dôvodov výslovne uvedených v § 68 Zákonníka práce.

Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa

Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer len vtedy, ak zamestnanec:

 • bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin
 • porušil závažne pracovnú disciplínu

Zamestnávateľ musí okamžite skončiť pracovný pomer v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol.

S kým zamestnávateľ nemôže okamžite skončiť pracovný pomer?

Zamestnávateľ nemôže okamžite skončiť pracovný pomer:

 • s tehotnou zamestnankyňou
 • so zamestnankyňou na materskej dovolenke
 • so zamestnankyňou a zamestnancom na rodičovskej dovolenke
 • s osamelou zamestnankyňou alebo s osamelým zamestnancom, ak sa stará o dieťa mladšie ako tri roky
 • so zamestnancom, ktorý sa osobne stará o blízku osobu, ktorá je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím

Aj s týmito zamestnancami s výnimkou zamestnankyne na materskej dovolenke a zamestnanca na rodičovskej dovolenke môže zamestnávateľ skončiť pracovný pomer z dôvodov pre okamžité skončenie, avšak len výpoveďou s výpovednou dobou. V tomto prípade sa neuplatní ustanovenie o zákaze výpovede v ochrannej dobe.

Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca

Zamestnanec môže okamžite skončiť svoj pracovný pomer z dôvodu, ak:

 • podľa lekárskeho posudku nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku na inú pre neho vhodnú prácu
 • zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí ich splatnosti
 • je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie

Mladistvý zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer aj vtedy, ak nemôže vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky.

Zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer iba v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď sa o dôvode na okamžité skončenie pracovného pomeru dozvedel. V prípade okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca má zamestnanec nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

„Pri využití písmena a) sa vyžaduje mať lekársky posudok podľa § 16 zákona č. 576/2004 Z. z.§ 30fprílohy č. 3c zákona č. 355/2007 Z. z. (vzor v prílohe), v ktorom lekár konštatuje, že zamestnanec nesmie/nemôže vykonávať takúto prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia (nepostačuje odporúčanie lekára napr. o preradení z dôvodu, že by výkon doterajšej práce mohol mať vplyv na zdravie zamestnanca; ak ide o odporúčanie lekára, zamestnávateľ môže zvážiť, ale nemusí vykonať preradenie); v prípade, ak by na základe len odporúčania zamestnanec skončil pracovný pomer okamžite, zamestnávateľ sa môže domáhať neplatného skončenia podľa § 77 ZP. Preto si pozrite, či naozaj ide o lekársky posudok (informujte sa prípadne u Vášho lekára, ktorý Vám ho vydal) a nie len o formu odporúčania, inej správy a podobne.“ (www.epi.sk)

Rozsudok Okresného súdu Považská Bystrica, sp. zn. 8Cpr/1/2012 „Zákonník práce sa vo viacerých ustanoveniach odvoláva na lekársky posudok, ale lekárska posudková činnosť na účely pracovnoprávnych vzťahov nie je v súčasnosti upravená v žiadnom zo všeobecne záväzných predpisov. Lekársky posudok neznamená, že má byť vystavený posudkovým lekárom, pretože v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení posudkový lekár na účely pracovnoprávnych vzťahov nevydáva lekárske posudky o spôsobilosti zamestnanca na prácu a o potrebe preradenia zamestnanca na inú prácu, ale vykonáva len kontrolu tohto posúdenia vykonaného ošetrujúcim lekárom, a to z hľadiska účelu tohto zákona a v ňom upravených jednotlivých dávok sociálneho poistenia. Preto na účely pracovnoprávnych vzťahov posudzuje a posudok o zdravotnej spôsobilosti vydáva ošetrujúci lekár zamestnanca. Predpokladom platného okamžitého skončenia pracovného pomeru podľa ust. § 69 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce je však len taký lekársky posudok, ktorý nepripúšťa iný odborný záver ako ten, že zamestnanec nemôže vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia zdravia. Takýto stav musí posudok deklarovať. Pre naplnenie tohto dôvodu zrušovacieho práva zamestnanca sa teda vyžaduje lekárskym posudkom vyslovene deklarovaná nemožnosť vykonávať doterajšiu prácu bez vážneho ohrozenia zdravia, ktoré z hľadiska zdravotného stavu zamestnanca vyžaduje od zamestnávateľa povinnosť preradiť ho na inú, preňho vhodnú prácu do 15 dní od predloženia posudku, alebo, ak inú prácu nemá, potom až môže zamestnanec platne okamžite skončiť pracovný pomer.“

Uvedenou problematikou sa zaoberal aj Najvyšší súd SR (Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3 Cdo 150/2005), podľa ktorého „predpokladom platného okamžitého skončenia pracovného pomeru podľa § 69 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce je však len taký posudok, ktorý nepripúšťa iný odborný záver ako ten, že zamestnanec nemôže vykonávať prácu „bez vážneho ohrozenia zdravia“, takýto stav musí posudok deklarovať.“

Existujú právne názory, že aj lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu vydaný v rámci hodnotenia zdravotného rizika z expozície faktorov práce a pracovného prostredia a výsledkov lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci by mal byť relevantným podkladom pre uplatnenie okamžitého skončenia pracovného pomeru, ak deklaruje, že nemôže ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia.

Náležitosti okamžitého skončenia pracovného pomeru

Aby bolo okamžité skončenie pracovného pomeru platné, musí ho zamestnávateľ aj zamestnanec:

 • urobiť písomne
 • musia v ňom skutkovo vymedziť jeho dôvod tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom
 • musia ho v ustanovenej lehote doručiť druhému účastníkovi

Uvedený dôvod sa nesmie dodatočne meniť.

Prerokovanie okamžitého skončenia so zástupcami zamestnancov

Ak u zamestnávateľa pôsobia zástupcovia zamestnancov, okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa je zamestnávateľ povinný s nimi vopred prerokovať. Pokiaľ tak neurobí, je okamžité skončenie pracovného pomeru neplatné.

Zástupca zamestnancov je povinný prerokovať okamžité skončenie pracovného pomeru do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zamestnávateľom. Ak v uvedenej lehote nedôjde k prerokovaniu, platí, že k prerokovaniu došlo.

Upozorňujeme tiež na ustanovenie § 12 ods. 2 Zákonníka práce, v zmysle ktorého ak sa vyžaduje prerokovanie so zástupcami zamestnancov, zamestnávateľ, u ktorého nepôsobia zástupcovia zamestnancov, môže konať samostatne.

Okamžité skončenie pracovného pomeru s členom odborového orgánu

V zmysle § 240 ods. 9 Zákonníka práce môže zamestnávateľ dať:

 • členovi príslušného odborového orgánu
 • členovi zamestnaneckej rady alebo
 • zamestnaneckému dôverníkovi

výpoveď alebo s nimi okamžite skončiť pracovný pomer len s predchádzajúcim súhlasom týchto zástupcov zamestnancov.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zvyšovanie / prehlbovanie kvalifikácie zamestnanca

V príspevku si prečítate informácie k zvyšovaniu / prehlbovaniu kvalifikácie zamestnanca a nájdete tam aj zodpovedané otázky z právnej poradne.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zamestnávateľ sa vyhráža ak nepodpíšem dohodu

Kde sa mi bývalý zamestnávateľ vyhráža že mi nechá zobrať papiere od auta a vodičák, ak mu nepodpíšem jeho dohodu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Preradenie zamestnanca na inú prácu

Jednostranné preradenie na inú prácu je v Zákonníku práce právne konštruované ako výnimka zo zásady zmluvnosti pracovnoprávnych vzťahov, nakoľko Zákonník práce v §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie