Podnikateľské vízum pre občana Indie

Keďže India nepatrí medzi krajiny, s ktorými by Slovenská republika mala bezvízový styk, aj v prípade potreby niekoľkodňovej obchodnej alebo pracovnej návštevy občana Indie u obchodných partnerov na území Slovenskej republiky je potrebné udelenie víza. Postup získania víza v uvedenom prípade si priblížime v nasledujúcom článku.

Schengenské vízum

Právny poriadok umožňuje udelenie schengenského víza alebo národného víza. Podľa § 15 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o pobyte cudzincov“) je možné udelenie národného víza v prípade, že (i) je národné vízum potrebné v súvislosti s udelením pobytu v Slovenskej republike, (ii) žiadateľ je starší ako 15 rokov a je prijatý na jazykové vzdelávanie na jazykovej škole v rozsahu najmenej 25 vyučovacích hodín týždenne, (iii) udelenie víza je potrebné na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, alebo (iv) udelenie víza je v záujme Slovenskej republiky.

Na účel obchodnej alebo pracovnej cesty je teda možné žiadať o udelenie schengenského víza. 

Žiadosť o overenie pozvania 

Prvým krokom je podanie žiadosti o overenie pozvania pozývajúcou osobou na príslušnom oddelení cudzineckej polície podľa miesta bydliska alebo sídla pozývajúcej osoby. Pozývajúcou osobou môže byť fyzická osoba – občan Slovenskej republiky alebo cudzinec s oprávneným pobytom na území Slovenskej republiky (okrem tolerovaného pobytu) alebo právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike. 

Žiadosť o overenie pozvania sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva je prístupný tu. Súčasťou tlačiva je aj záväzok pozývajúcej osoby uhradiť všetky náklady spojené s pobytom a vycestovaním pozývaného cudzinca. 

Žiadosť o overenie pozvania musí byť na príslušnom oddelení cudzineckej polície podaná osobne – buď pozývajúcou osobou (v prípade právnickej osoby štatutárnym zástupcom) alebo splnomocnencom. 

Prílohami žiadosti o udelenie pozvania v prípade obchodnej návštevy sú doklady, nie staršie ako 90 dní, ktoré preukazujú:

  • účel pozvania (doklad preukazujúci oprávnenie pozývajúcej osoby na podnikanie – napr. výpis z obchodného registra použiteľný na právne úkony a pozývací list, v ktorom pozývajúci podrobne popíše, aké sú dôvody na pricestovanie obchodného partnera, akej podnikateľskej spolupráce sa má návšteva týkať, ktoré miesta cudzinec navštívi a s kým sa stretne, prečo je potrebná jeho prítomnosť na území Slovenskej republiky a podobne)
  • schopnosť pozývajúceho uhradiť náklady spojené s pobytom a vycestovaním pozvaného (potvrdenie o zostatku na účte pozývajúceho, pričom výška zostatku musí byť aspoň vo výške 12-násobku životného minima a finančných prostriedkov vo výške 56 EUR na každý deň pobytu pozývaného cudzinca – teda v prípade maximálnej, 90-dňovej dĺžky pobytu 7 433,76 EUR)
  • zabezpečenie ubytovania pre pozývanú osobu (potvrdenie ubytovacieho zariadenia alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti s úradne osvedčeným podpisom)

Overenie pozvania 

Pozvanie overuje príslušné oddelenie cudzineckej polície PZ po predchádzajúcom súhlase Ministerstva SR v lehote do 15 dní od prijatia žiadosti o overenie pozvania. Ministerstvo vnútra určí aj dĺžku pobytu v overenom pozvaní. Dĺžka pobytu je určená podľa času potrebného na splnenie účelu pobytu, pričom maximálna dĺžka pobytu je 90 dní. Overené pozvanie je platné 90 dní. 

Tip

Praktická rada: Na úvod celého procesu o udelenie víza občanovi Indie odporúčame kontaktovať príslušný zastupiteľský úrad a informovať sa, či budú vyžadovať pozývací list overený cudzineckou políciou. Overenie pozvanie nie je potrebné v niektorých prípadoch (napríklad v praxi sme sa stretli s prípadom, ak už cudzinec bol na obchodnej návšteve významnej slovenskej spoločnosti, s ktorou spolupracuje.)

Podanie žiadosti o udelenie víza 

Po overení pozvania je možné podanie žiadosti o udelenie schengenského víza. V prípade občana Indie je podanie žiadosti o udelenie schengenského víza na pricestovanie do Slovenskej republiky možné na niektorom z troch vízových centier, s ktorými má Slovenská republika uzatvorenú zmluvu. Jedná sa o vízové centrum v Dillí, Mumbaji a Bangalore. Podanie žiadosti je možné v ktorýkoľvek pracovný deň v otváracích hodinách aj bez predchádzajúceho objednania sa. 

Žiadosť spolu s prílohami podaná vo vízovom centre je následne zasielané na spracovanie na slovenský konzulárny úrad v Dillí. 

Upozorňujeme, že žiadosť podáva osobne pozývaný cudzinec a nie je možné jej podanie v zastúpení. Hoci v Indii je bežné využívanie služieb tzv. vízových agentov, na základe našich skúseností využitie takýchto služieb neodporúčame. 

Žiadosť o udelenie víza 

Žiadosť o udelenie schengenského víza sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je prístupný tu

Prílohami žiadosti o udelenie víza sú:

  • aktuálna farebná fotografia s rozmermi 3 x 3,5 cm
  • doklad potvrdzujúci účel pobytu (pozývací list spolu s overením pozývacieho listu)
  • potvrdenie o zabezpečení ubytovania
  • potvrdenie o uzatvorení cestovného poistenia
  • finančné zabezpečenie pobytu
  • zabezpečenie prostriedkov na vycestovanie (napr. spiatočná letenka)
  • predloží sa aj platný cestovný doklad 

Vyšetrenie cudzincov po udelení pobytu pre cudzinecké polície / lekársky posudok pre cudzincov

Vyšetrenie cudzincov Zlaté Moravce aj bez objednania.

Vyšetrenie cudzincov Bratislava a ďalších 12 miest zabezpečuje Medical control s.r.o.

Tel.: 0948 350 123

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Azyl na Slovensku

Požiadal som o udelenie azylu na území SR a poskytli mi doplnkovú ochranu. Ráta sa zdržiavanie v utečeneckom tábore alebo...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Štátne občianstvo dieťaťa narodeného v zahraničí (napr. Maďarsku)

Otec je slovák a matka je maďarka. Dieťa je narodené v Maďarsku, ktoré má maďarské občianstvo. Môže otec dieťaťa žiadať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Sobáš s cudzincom

Dobrý deň, som občanom Slovenskej republiky s trvalým pobytom na východnom Slovensku a s prechodným pobytom v Bratislave. Mám snúbenicu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie