Podnikateľské vízum pre občana Indie

Keďže India nepatrí medzi krajiny, s ktorými by Slovenská republika mala bezvízový styk, aj v prípade potreby niekoľkodňovej obchodnej alebo pracovnej návštevy občana Indie u obchodných partnerov na území Slovenskej republiky je potrebné udelenie víza. Postup získania víza v uvedenom prípade si priblížime v nasledujúcom článku.

Schengenské vízum

Právny poriadok umožňuje udelenie schengenského víza alebo národného víza. Podľa § 15 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o pobyte cudzincov“) je možné udelenie národného víza v prípade, že (i) je národné vízum potrebné v súvislosti s udelením pobytu v Slovenskej republike, (ii) žiadateľ je starší ako 15 rokov a je prijatý na jazykové vzdelávanie na jazykovej škole v rozsahu najmenej 25 vyučovacích hodín týždenne, (iii) udelenie víza je potrebné na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, alebo (iv) udelenie víza je v záujme Slovenskej republiky.

Na účel obchodnej alebo pracovnej cesty je teda možné žiadať o udelenie schengenského víza. 

Žiadosť o overenie pozvania 

Prvým krokom je podanie žiadosti o overenie pozvania pozývajúcou osobou na príslušnom oddelení cudzineckej polície podľa miesta bydliska alebo sídla pozývajúcej osoby. Pozývajúcou osobou môže byť fyzická osoba – občan Slovenskej republiky alebo cudzinec s oprávneným pobytom na území Slovenskej republiky (okrem tolerovaného pobytu) alebo právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike. 

Žiadosť o overenie pozvania sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva je prístupný tu. Súčasťou tlačiva je aj záväzok pozývajúcej osoby uhradiť všetky náklady spojené s pobytom a vycestovaním pozývaného cudzinca. 

Žiadosť o overenie pozvania musí byť na príslušnom oddelení cudzineckej polície podaná osobne – buď pozývajúcou osobou (v prípade právnickej osoby štatutárnym zástupcom) alebo splnomocnencom. 

Prílohami žiadosti o udelenie pozvania v prípade obchodnej návštevy sú doklady, nie staršie ako 90 dní, ktoré preukazujú:

  • účel pozvania (doklad preukazujúci oprávnenie pozývajúcej osoby na podnikanie – napr. výpis z obchodného registra použiteľný na právne úkony a pozývací list, v ktorom pozývajúci podrobne popíše, aké sú dôvody na pricestovanie obchodného partnera, akej podnikateľskej spolupráce sa má návšteva týkať, ktoré miesta cudzinec navštívi a s kým sa stretne, prečo je potrebná jeho prítomnosť na území Slovenskej republiky a podobne)
  • schopnosť pozývajúceho uhradiť náklady spojené s pobytom a vycestovaním pozvaného (potvrdenie o zostatku na účte pozývajúceho, pričom výška zostatku musí byť aspoň vo výške 12-násobku životného minima a finančných prostriedkov vo výške 56 EUR na každý deň pobytu pozývaného cudzinca – teda v prípade maximálnej, 90-dňovej dĺžky pobytu 7 433,76 EUR)
  • zabezpečenie ubytovania pre pozývanú osobu (potvrdenie ubytovacieho zariadenia alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti s úradne osvedčeným podpisom)

Overenie pozvania 

Pozvanie overuje príslušné oddelenie cudzineckej polície PZ po predchádzajúcom súhlase Ministerstva SR v lehote do 15 dní od prijatia žiadosti o overenie pozvania. Ministerstvo vnútra určí aj dĺžku pobytu v overenom pozvaní. Dĺžka pobytu je určená podľa času potrebného na splnenie účelu pobytu, pričom maximálna dĺžka pobytu je 90 dní. Overené pozvanie je platné 90 dní. 

Tip

Praktická rada: Na úvod celého procesu o udelenie víza občanovi Indie odporúčame kontaktovať príslušný zastupiteľský úrad a informovať sa, či budú vyžadovať pozývací list overený cudzineckou políciou. Overenie pozvanie nie je potrebné v niektorých prípadoch (napríklad v praxi sme sa stretli s prípadom, ak už cudzinec bol na obchodnej návšteve významnej slovenskej spoločnosti, s ktorou spolupracuje.)

Podanie žiadosti o udelenie víza 

Po overení pozvania je možné podanie žiadosti o udelenie schengenského víza. V prípade občana Indie je podanie žiadosti o udelenie schengenského víza na pricestovanie do Slovenskej republiky možné na niektorom z troch vízových centier, s ktorými má Slovenská republika uzatvorenú zmluvu. Jedná sa o vízové centrum v Dillí, Mumbaji a Bangalore. Podanie žiadosti je možné v ktorýkoľvek pracovný deň v otváracích hodinách aj bez predchádzajúceho objednania sa. 

Žiadosť spolu s prílohami podaná vo vízovom centre je následne zasielané na spracovanie na slovenský konzulárny úrad v Dillí. 

Upozorňujeme, že žiadosť podáva osobne pozývaný cudzinec a nie je možné jej podanie v zastúpení. Hoci v Indii je bežné využívanie služieb tzv. vízových agentov, na základe našich skúseností využitie takýchto služieb neodporúčame. 

Žiadosť o udelenie víza 

Žiadosť o udelenie schengenského víza sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je prístupný tu

Prílohami žiadosti o udelenie víza sú:

  • aktuálna farebná fotografia s rozmermi 3 x 3,5 cm
  • doklad potvrdzujúci účel pobytu (pozývací list spolu s overením pozývacieho listu)
  • potvrdenie o zabezpečení ubytovania
  • potvrdenie o uzatvorení cestovného poistenia
  • finančné zabezpečenie pobytu
  • zabezpečenie prostriedkov na vycestovanie (napr. spiatočná letenka)
  • predloží sa aj platný cestovný doklad 

Vyšetrenie cudzincov po udelení pobytu pre cudzinecké polície / lekársky posudok pre cudzincov

Vyšetrenie cudzincov Zlaté Moravce aj bez objednania.

Vyšetrenie cudzincov Bratislava a ďalších 12 miest zabezpečuje Medical control s.r.o.

Tel.: 0948 350 123

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako vybaviť slovenský rodný list pre dieťa narodené v zahraničí?

Už roky pokúšam vybaviť pre môjho syna slovenské občianstvo. Syn má anglické občianstvo od narodenia, pretože jeho otec (slovenský občan)...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Trvalý pobyt manžela na účel zlúčenia rodiny

Môj manžel požiadal o trvalý pobyt na 5 rokov. Je Srb, 15.08.2019 to už bude 90 dní od podania žiadosti. Zatiaľ...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Svadba na Slovensku s cudzincom

Dobrý deň, som občiankou SR, obraciam sa na vás s otázkou a teda ak by ste mi mohli poradiť. Zoznámila...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie