Poistenie cudzincov na Slovensku

Aktualizované: 14.10.2019 | Vytvorené: 08.01.2019 |

Po udelení povolenia na pobyt cudzincovi z tretej krajiny je jeho povinnosťou doložiť cudzineckej polícii doklad o jeho zdravotnom poistení na Slovensku. Túto povinnosť má cudzinec v prípade, ak mu bol udelený pobyt na účel podnikania, na účel osobitnej činnosti, na účel výskumu a vývoja, na účel zlúčenia rodiny ako aj v prípade, ak ide o prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte.

Poistenie cudzincov na Slovensku

Máte záujem o poistenie cudzincov na Slovensku? Môžete sa poistiť on-line priamo na tomto odkaze cez poisťovňu AXA.

Prečítajte si aj:

Povinnosti cudzincov z tretích krajín po udelení prechodného pobytu

Povinnosti zamestnávateľa po udelení pobytu zamestnancovi - cudzincovi

Zákon uvádza, že doloženie potvrdenia o poistení je potrebné preukázať do 30 dní odo dňa prevzatia dokladu o pobyte (pobytovej kartičky), čiže nie od udelenia pobytu. 

Upozorňujeme, že napríklad cudzinec, ktorý je živnostník sa môže prihlásiť na zdravotné poistenie do troch zdravotných poisťovní (Všeobecná zdravotná poisťovňa, Union, Dôvera), ktoré poskytujú verejné zdravotné poistenie. Rovnako tak je možné registrovať aj maloleté dieťa cudzinca. Opak je v prípade cudzinca s účelom pobytu podnikanie ako štatutár obchodnej spoločnosti. Ten sa môže registrovať na zdravotné poistenie len v komerčných poisťovniach. 

V prípade cudzinca, ktorý má udelený pobyt na účel zamestnania, je potrebné, aby sa po udelení pobytu najprv sám zaregistroval v niektorej verejnej zdravotnej poisťovni a následne ho zamestnávateľ môže prihlásiť ako svojho zamestnanca. K registrácii bude cudzinec potrebovať predložiť pracovnú zmluvu. 

Podľa § 123 zákona o pobyte cudzincov dokladom potvrdzujúcim zdravotné poistenie sa rozumie potvrdenie na meno cudzinca o tom, že je zdravotne poistený na území Slovenskej republiky alebo že má poistenú úhradu liečebných nákladov na území Slovenskej republiky. 

Zdravotné poistenie je povinný predložiť aj cudzinec, ktorý žiada o udelenie schengenského víza na účel sezónneho zamestnania. 

Obnovenie pobytu a poistenie cudzinca 

Cudzinec musí byť na území SR poistený počas celej doby pobytu. Uvedené musí preukázať pri podaní žiadosti o obnovenie pobytu. Okrem potvrdenia z poisťovne, kde je uvedené, že bol poistený celé obdobie pobytu (od najneskôr tridsiateho dňa odo dňa prevzatia dokladu o pobyte do podania žiadosti o obnovenie), musí preukázať aj, že poistenie stále trvá ku dňu vydania rozhodnutia o obnovení. To znamená, že k žiadosti o obnovenie musí predložiť aj doklad o zdravotnom poistení na ďalšie obdobie. 

V prípade poistenia vo verejných zdravotných poisťovniach mu tieto poisťovne vydanú doklad, že poistenie bolo uzavreté konkrétneho dňa a naďalej „trvá“. V prípade komerčných poisťovní je potrebné si poistenie zaplatiť na ďalšie obdobie od podania žiadosti o obnovenie aspoň na cca 90 dní, nakoľko toľko je oficiálna lehota na rozhodnutie o obnovení pobytu v prípade cudzinca z tretej krajiny. Pokiaľ poistenie nebude preukázané ku dňu obnovenia pobytu, policajný orgán vyzve cudzinca na doloženie ďalšieho potvrdenia. 

Využite naše právne služby

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.