Poplatky vo veciach obchodného registra

Súdne poplatky sú druhom poplatkov, ktoré sa v zmysle zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o súdnych poplatkoch“) vyberajú za jednotlivé úkony alebo konanie súdov, orgánov štátnej správy a prokuratúry za predpokladu, že sa tieto úkony vykonávajú na návrh. Ich výška je určená v sadzobníku súdnych poplatkov a poplatku za výpis z registra trestov, ktorý je prílohou k zákonu o súdnych poplatkoch. V osobitných prípadoch, ak je to v sadzobníku vyslovene uvedené sa poplatky vyberajú aj za úkony, ktoré sú vykonávané bez návrhu, ale v prospech poplatníka.

Prehľadná tabuľka poplatkov do OR

Pre zhrnutie uvádzame prehľadnú tabuľku: 

Výška poplatkov do obchodného registra nasledovná (aktualizované od 1.4.2024):

Vo veciach obchodného registra
a) z návrhu na prvý zápis
1. akciovej spoločnosti550 eur
2. iných právnických osôb220 eur
3. organizačnej zložky podniku právnickej osoby220 eur
4. podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby220 eur
b) z návrhu na zmenu právnej formy obchodnej spoločnosti (družstva)220 eur
c) z návrhu na zápis zmeny alebo na doplnenie akéhokoľvek počtu údajov týkajúcich sa jednej zapísanej osoby s výnimkou zmeny alebo doplnenia údajov v názve obce, v poštovom smerovacom čísle, v názve ulice alebo iného verejného priestranstva, prípadne s tým súvisiacej zmeny orientačného čísla alebo súpisného čísla, ak nedochádza k zmene jej sídla, miesta podnikania alebo bydliska50 eur
d) z návrhu akcionára na poverenie na zvolanie valného zhromaždenia140 eur
e) z návrhu na predĺženie lehoty, po uplynutí ktorej súd v konaní o zrušení obchodnej spoločnosti alebo družstva rozhodne o výmaze obchodnej spoločnosti alebo družstva z obchodného registra aj bez návrhu podľa Civilného mimosporového poriadku140 eur

Okrem uvedeného zákon obsahuje aj nasledovné poznámky:

 1. V jednom poplatku podľa písmena c) tejto položky je zahrnutý akýkoľvek počet návrhov na zápis zmeny alebo doplnenie údajov týkajúcich sa jednej zapísanej osoby, ktoré sú obsiahnuté v jednom návrhu na zápis.
 2. V poplatkoch podľa písmen a), b) a c) tejto položky je zahrnutý aj poplatok za zverejnenie zapísaných údajov v Obchodnom vestníku.
 3. Zmenou zápisu sa rozumie výmaz pôvodného údaja a zápis nového údaja.
 4. Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa neplatí, ak ide o návrh na doplnenie údajov o konečnom užívateľovi výhod alebo o návrh na zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod.
 5. Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa neplatí, ak ide o návrh na zmenu priezviska zapísanej osoby po uzavretí manželstva.
 6. Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa neplatí, ak ide o návrh na zápis, ktorým sa potvrdzujú zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby alebo organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby v obchodnom registri podľa osobitného zákona, ktorý bol podaný fyzickou osobou oprávnenou konať v mene zapísanej právnickej osoby do 30. júna 2021 na tlačive podľa osobitného predpisu.
 7. Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa neplatí, ak ide o návrh na zápis, ktorým sa výlučne dopĺňajú identifikačné údaje o osobách podľa osobitného zákona10a) postupom podľa osobitného zákona.10b)
 8. Ak sa má vykonať zápis do obchodného registra na registrovom súde príslušnom pre organizačnú zložku podniku, ktorého adresa umiestnenia je mimo obvodu registrového súdu príslušného pre právnickú osobu, o ktorej organizačnú zložku podniku ide, poplatok sa vyberie len raz na súde príslušnom pre právnickú osobu.
 9. Námietka proti odmietnutiu vykonania zápisu, odvolanie proti uzneseniu, ktorým súd rozhodol o zamietnutí námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu, a odvolanie v konaniach vo veciach obchodného registra podľa § 278 až 303 Civilného mimosporového poriadku poplatku nepodliehajú.

  Spôsob podania návrhu do OR

  S účinnosťou od 01.10.2020 tak vypadli zo zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov poplatky za tzv. listinný návrh, nakoľko od 01.10.2020 sa návrhy do obchodného registra podávajú výlučne elektronicky. Podľa § 5 ods. 1, 2 a 3 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov návrh na zápis údajov do obchodného registra, návrh na zápis zmeny zapísaných údajov a návrh na výmaz zapísaných údajov (ďalej len „návrh na zápis“) sa podáva výlučne elektronickými prostriedkami registrovému súdu prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na webovom sídle ústredného portálu verejnej správy alebo špecializovaného portálu. Na návrh na zápis podaný registrovému súdu inak ako je uvedené v predchádzajúcej vete registrový súd neprihliada.     

  Rovnako tak námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu sa podávajú výlučne v elektronickej podobe (podľa § 283 zákona č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok). Za tie sa súdny poplatok, tak ako doteraz, neplatí.

  Lehota na zápis do obchodného registra

  Lehota, v ktorej registrový súd vykoná zápis zostáva zachovaná – dva pracovné dni od doručenia návrhu na zápis. V prípade cezhraničného zlúčenia alebo cezhraničného splynutia spoločností registrový súd vykoná zápis v lehote 21 dní od podania návrhu na zápis. 

  Kto je poplatník?

  Zákon o súdnych poplatkoch v ustanovení § 2 upravuje, koho možno považovať za poplatníka. Ide o tieto subjekty:

  1. navrhovateľ poplatkového úkonu, ak je podľa sadzobníka ustanovený poplatok z návrhu
  2. obe strany sporu v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo jedna z nich podľa rozhodnutia súdu
  3. dlžník v konkurznom konaní
  4. dedič v konaní o dedičstve
  5. oprávnený v exekučnom konaní
  6. ten, kto je povinný doručovať podania do elektronickej schránky súdu

  Poplatok za zápis a zmenu zápisu do obchodného registra 

  Poplatky týkajúce sa obchodného registra sú uvedené v prílohe zákona o súdnych poplatkoch, konkrétne v položke č. 17. 

  Poplatok za návrh na prvý zápis obchodnej spoločnosti závisí od toho, akú právnu formu má obchodná spoločnosť. Za zápis akciovej spoločnosti do obchodného registra sa platí poplatok 550 EUR. Za zápis inej obchodnej spoločnosti – spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti, verejnej obchodnej spoločnosti sa platí poplatok 220 EUR. 

  Fyzická osoba (slovenská fyzická osoba ani cudzinec) sa od 1.10.2020 do obchodného registra už nezapisujú. Fyzické osoby sa v zásade do obchodného registra nezapisujú, a aj tie, čo doňho zapísané boli pred 1.10.2020 budú z neho vymazané. Pri cudzincoch fyzických osobách (čiže tzv. podnikoch zahraničnej fyzickej osoby) platí to isté – viac sa do obchodného registra nezapisujú a už zapísané budú z neho vymazané. 

  Pri organizačnej zložke zahraničnej právnickej osoby je poplatok 220 EUR. 

  V prípade, ak sa robí zmena údajov v obchodnom registri ohľadne akéhokoľvek subjektu (obchodnej spoločnosti, družstva atď.), poplatok v prípade podania je 50 EUR. Táto výška poplatku sa platí bez ohľadu na to, koľko mien sa naraz navrhuje zapísať. Preto ak zamýšľate uskutočniť v spoločnosti viac zmien, odporúčame tak urobiť jedným podaním. 

  Poplatok sa platí pri podaní návrhu (ešte pred rozhodnutím obchodného registra o zápise). V prípade, ak sa návrh odmietne, poplatok sa nevracia

  Pokiaľ by sa návrh odmietol, má navrhovateľ právo podať do 15 dní od doručenia odmietnutia námietky. Za námietky sa už poplatok neplatí. 

  Rovnako bez poplatku je aj návrh na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra. O tejto povinnosti sme Vás informovali v tomto článku

  Spôsob úhrady poplatkov do obchodného registra

  Najrýchlejším spôsobom úhrady poplatku do obchodného registra je platba kartou prostredníctvom elektronickej schránky žiadateľa, do ktorej je doručený príkaz na úhradu. V tomto prípade by platba mala byť spracovaná okamžite.

  Na základe doručených platobných podmienok je možné uskutočniť platbu aj bankovým prevodom alebo zosnímaním QR kódu (pay by square). V tomto prípade je nevýhodou, že platba sa môže spracovávať až 72 hodín.

  Na stránke slovensko.sk sú uvedené aj ďalšie spôsoby úhrady poplatku:

  „Platobný predpis je možné zaplatiť týmito spôsobmi:

  1. vytlačiť, odovzdať a zaplatiť ho na ktorejkoľvek priehradke pošty
  2. vytlačiť a zaplatiť cez platobný kiosk eKolkov
  3. zaplatiť cez webovú aplikáciu eKolok – Virtuálny kiosk – zadaním variabilného symbolu
  4. zaplatiť cez mobilnú aplikáciu eKolok – nasnímaním QR kódu (dvojrozmerný čiarový kód)

  Všetky možnosti je potrebné vykonať do dátumu určeného v príkaze na úhradu.“

  Poplatok za výpis z obchodného registra 

  Poplatok za výpis z obchodného registra sa bude líšiť v závislosti od toho, kde o výpis z obchodného registra požiadate. 

  Výpis z obchodného registra vydaný na pošte 

  Pošta má vytvorený osobitný sadzobník úhrad pre aktuálne poštové služby Integrovaného obslužného miesta od 01.01.2019, kde za asistovanú službu orgánov verejnej moci – výpis z obchodného registra na právne účely (OR) je suma 4,50 EUR s DPH

  Výpis z obchodného registra vydaný notárom

  Tarifa pre notára je určená vo výške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách notárov, v zmysle ktorej sa „Za osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie s listinou vrátane osvedčenia listinnej podoby elektronického odpisu údajov z informačných systémov verejnej správy za každú, aj začatú stranu listiny, ktorej odpis alebo fotokópia sa osvedčuje ….. 1,33 eura.“ Z uvedeného vyplýva, že cena výpisu u notára bude priamoúmerná počtu strán. Najčastejšie sa bude pohybovať od 3 EUR do 10 EUR.

  Vyžiadanie dokumentov zo Zbierky listín 

  V prípade záujmu Vám vie naša advokátska kancelária vyžiadať aj dokumenty zo Zbierky listín obchodného registra. Zoznam dokumentov, ktoré sú verejne dostupné, si môžete nájsť na stránke obchodného registra www.orsr.sk po vyhľadaní konkrétnej spoločnosti, kde vedľa záložky „výpis“ je potrebné zvoliť záložku „zbierka listín“. 

  Náš cenník za služby spojené s obchodným registrom si môžete vyžiadať telefonicky na 0915 046 749 alebo emailom na office@akmv.sk.

  Máte záujem o naše právne služby?

  Kontaktujte nás

  Kontaktný formulár

  Mobil

  +421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

  Adresa

  AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
  IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

  Otázky z poradne

  Zlúčenie spoločnosti – právna poradňa

  Mám dve spoločnosti obe s.r.o., jednu skoro nepoužívam, nemá dlhy. Chcem ju zlúčiť do druhej. Aký je postup zlúčenia? Na...

  PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

  Kto sa uvedie ako navrhovateľ v návrhu do obchodného registra?

  Koho mám uviesť v návrhu do obchodného registra v kolonke "navrhovateľ"?

  PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

  Ako zosúladiť stav v živnostenskom a obchodnom registri?

  Ako dosiahnuť zhodu údajov v živnostenskom a obchodnom registri?

  PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
  Zobraziť všetky z rovnakej kategórie