Postup pri hromadnom prepúšťaní zamestnancov a povinnosti zamestnávateľa v bodoch

Aktualizované: 07.04.2020 | Vytvorené: 06.04.2020 |

V čase pandémie koronavírusu sa viacerí zamestnávatelia chtiac či nechtiac pohrávajú s myšlienkou prepúšťania svojich zamestnancov. V tomto článku poukážeme na podstatné povinnosti a postup, ktorý musí byť dodržaný pri hromadnom prepúšťaní zamestnancov.

Postup pri hromadnom prepúšťaní zamestnancov a povinnosti zamestnávateľa v bodoch

Kedy ide o hromadné prepúšťanie? 

Podľa § 73 Zákonníka práce „o hromadné prepúšťanie ide, ak zamestnávateľ alebo časť zamestnávateľa (pozn. autora: Na účely hromadného prepúšťania sa za časť zamestnávateľa považuje aj organizačná zložka zamestnávateľa, ktorá má postavenie odštepného závodu zapísaného do obchodného registra podľa osobitného predpisu) rozviaže pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) alebo ak sa pracovný pomer skončí iným spôsobom z dôvodu, ktorý nespočíva v osobe zamestnanca, počas 30 dní

 1. najmenej s desiatimi zamestnancami u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 20 a menej ako 100 zamestnancov,
 2. najmenej s 10% zamestnancov z celkového počtu zamestnancov u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva najmenej 100 a menej ako 300 zamestnancov,
 3. najmenej s 30 zamestnancami u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva najmenej 300 zamestnancov.“ 

Využite naše právne služby: Vypracovanie žiadosti o finančný príspevok v čase koronavírusu

Postup krokov zamestnávateľa pri hromadnom prepúšťaní 

Pri hromadnom prepúšťaní musí zamestnávateľ:

 1. Prerokovať umýseľ hromadne prepúšťať buď so zástupcami zamestnancov, prípadne s konkrétnymi zamestnancami, ktorých sa hromadné prepúšťanie týka, ak u zamestnávateľa nie sú zástupcovia zamestnancov. Prerokovanie sa týka opatrení na predídenie hromadnému prepúšťaniu zamestnancov alebo jeho obmedzeniu, prípadne zmeny pracoviska dotknutých zamestnancov. Zamestnávateľ musí ozrejmiť hlavne:
  1. dôvody hromadného prepúšťania,
  2. počet a štruktúru zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať,
  3. celkový počet a štruktúru zamestnancov, ktorých zamestnáva,
  4. dobu, počas ktorej sa hromadné prepúšťanie bude uskutočňovať,
  5. kritériá na výber zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať.

O výsledku prerokovania zašle zamestnávateľ písomnú správu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj zástupcom zamestnancov. 

 1. Okrem zástupcov zamestnancov, pripadne samých zamestnancov, musí zamestnávateľ písomne informovať o vyššie uvedenom aj úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
 1. Najskôr po uplynutí jedného mesiaca odo dňa doručenia písomnej informácie o výsledku prerokovania úradu práce, môže zamestnávateľ dať zamestnancovi buď výpoveď z dôvodu podľa § 63 ods. 1 písm. a), t.j. „sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce“ alebo z dôvodu podľa písmena b), t.j. „sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu“ alebo z rovnakých dôvodov zamestnancovi ponúkne možnosť skončenia pracovného pomeru dohodou. 

Ak by zamestnávateľ nesplnil povinnosti podľa bodov 1., 2. a 3., vznikne zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer, nárok na náhradu mzdy najmenej v sume dvojnásobku jeho priemerného zárobku. 

Naše služby

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.