Postup pri hromadnom prepúšťaní zamestnancov a povinnosti zamestnávateľa v bodoch

V čase pandémie koronavírusu sa viacerí zamestnávatelia chtiac či nechtiac pohrávajú s myšlienkou prepúšťania svojich zamestnancov. V tomto článku poukážeme na podstatné povinnosti a postup, ktorý musí byť dodržaný pri hromadnom prepúšťaní zamestnancov.

Kedy ide o hromadné prepúšťanie? 

Podľa § 73 Zákonníka práce „o hromadné prepúšťanie ide, ak zamestnávateľ alebo časť zamestnávateľa (pozn. autora: Na účely hromadného prepúšťania sa za časť zamestnávateľa považuje aj organizačná zložka zamestnávateľa, ktorá má postavenie odštepného závodu zapísaného do obchodného registra podľa osobitného predpisu) rozviaže pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) alebo ak sa pracovný pomer skončí iným spôsobom z dôvodu, ktorý nespočíva v osobe zamestnanca, počas 30 dní…

 1. najmenej s desiatimi zamestnancami u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 20 a menej ako 100 zamestnancov
 2. najmenej s 10% zamestnancov z celkového počtu zamestnancov u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva najmenej 100 a menej ako 300 zamestnancov
 3. najmenej s 30 zamestnancami u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva najmenej 300 zamestnancov“ 

Postup krokov zamestnávateľa pri hromadnom prepúšťaní

Pri hromadnom prepúšťaní musí zamestnávateľ:

 1. Prerokovať umýseľ hromadne prepúšťať buď so zástupcami zamestnancov, prípadne s konkrétnymi zamestnancami, ktorých sa hromadné prepúšťanie týka, ak u zamestnávateľa nie sú zástupcovia zamestnancov. Prerokovanie sa týka opatrení na predídenie hromadnému prepúšťaniu zamestnancov alebo jeho obmedzeniu, prípadne zmeny pracoviska dotknutých zamestnancov. Zamestnávateľ musí ozrejmiť hlavne:
  1. dôvody hromadného prepúšťania
  2. počet a štruktúru zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať
  3. celkový počet a štruktúru zamestnancov, ktorých zamestnáva
  4. dobu, počas ktorej sa hromadné prepúšťanie bude uskutočňovať
  5. kritériá na výber zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať
  6. O výsledku prerokovania zašle zamestnávateľ písomnú správu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj zástupcom zamestnancov.
 2. Okrem zástupcov zamestnancov, pripadne samých zamestnancov, musí zamestnávateľ písomne informovať o vyššie uvedenom aj úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
 3. Najskôr po uplynutí jedného mesiaca odo dňa doručenia písomnej informácie o výsledku prerokovania úradu práce, môže zamestnávateľ dať zamestnancovi buď výpoveď z dôvodu podľa § 63 ods. 1 písm. a), t.j. „sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce“ alebo z dôvodu podľa písmena b), t.j. „sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu“ alebo z rovnakých dôvodov zamestnancovi ponúkne možnosť skončenia pracovného pomeru dohodou.

Ak by zamestnávateľ nesplnil povinnosti podľa bodov 1., 2. a 3., vznikne zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer, nárok na náhradu mzdy najmenej v sume dvojnásobku jeho priemerného zárobku.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Vlastné imanie pri založení agentúry dočasného zamestnávania

Poprosím Vás o informáciu, či nová s.r.o. založená v roku 2020, ktorá nemá základné imanie v obchodnom registri 30 tis...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Výpoveď bez udania dôvodu

Dobrý deň, ja sa chcem opýtať, môže zamestnávateľ donútiť zamestnanca podať výpoveď, keď zamestnanec nemá záujem podať výpoveď. Ďakujem.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Výpoveď v dobe určitej

Dobrý deň, bola som prijatá na pracovnú pozíciu počas zastupovania, presne počas zastupovania na materskej/rodičovskej dovolenke. Teraz po 6 mesiacoch...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie