Postup pri hromadnom prepúšťaní zamestnancov a povinnosti zamestnávateľa v bodoch

V čase pandémie koronavírusu sa viacerí zamestnávatelia chtiac či nechtiac pohrávajú s myšlienkou prepúšťania svojich zamestnancov. V tomto článku poukážeme na podstatné povinnosti a postup, ktorý musí byť dodržaný pri hromadnom prepúšťaní zamestnancov.

Kedy ide o hromadné prepúšťanie? 

Podľa § 73 Zákonníka práce „o hromadné prepúšťanie ide, ak zamestnávateľ alebo časť zamestnávateľa (pozn. autora: Na účely hromadného prepúšťania sa za časť zamestnávateľa považuje aj organizačná zložka zamestnávateľa, ktorá má postavenie odštepného závodu zapísaného do obchodného registra podľa osobitného predpisu) rozviaže pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) alebo ak sa pracovný pomer skončí iným spôsobom z dôvodu, ktorý nespočíva v osobe zamestnanca, počas 30 dní…

 1. najmenej s desiatimi zamestnancami u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 20 a menej ako 100 zamestnancov
 2. najmenej s 10% zamestnancov z celkového počtu zamestnancov u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva najmenej 100 a menej ako 300 zamestnancov
 3. najmenej s 30 zamestnancami u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva najmenej 300 zamestnancov“ 

Postup krokov zamestnávateľa pri hromadnom prepúšťaní

Pri hromadnom prepúšťaní musí zamestnávateľ:

 1. Prerokovať umýseľ hromadne prepúšťať buď so zástupcami zamestnancov, prípadne s konkrétnymi zamestnancami, ktorých sa hromadné prepúšťanie týka, ak u zamestnávateľa nie sú zástupcovia zamestnancov. Prerokovanie sa týka opatrení na predídenie hromadnému prepúšťaniu zamestnancov alebo jeho obmedzeniu, prípadne zmeny pracoviska dotknutých zamestnancov. Zamestnávateľ musí ozrejmiť hlavne:
  1. dôvody hromadného prepúšťania
  2. počet a štruktúru zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať
  3. celkový počet a štruktúru zamestnancov, ktorých zamestnáva
  4. dobu, počas ktorej sa hromadné prepúšťanie bude uskutočňovať
  5. kritériá na výber zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať
  6. O výsledku prerokovania zašle zamestnávateľ písomnú správu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj zástupcom zamestnancov.
 2. Okrem zástupcov zamestnancov, pripadne samých zamestnancov, musí zamestnávateľ písomne informovať o vyššie uvedenom aj úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
 3. Najskôr po uplynutí jedného mesiaca odo dňa doručenia písomnej informácie o výsledku prerokovania úradu práce, môže zamestnávateľ dať zamestnancovi buď výpoveď z dôvodu podľa § 63 ods. 1 písm. a), t.j. „sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce“ alebo z dôvodu podľa písmena b), t.j. „sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu“ alebo z rovnakých dôvodov zamestnancovi ponúkne možnosť skončenia pracovného pomeru dohodou.

Ak by zamestnávateľ nesplnil povinnosti podľa bodov 1., 2. a 3., vznikne zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer, nárok na náhradu mzdy najmenej v sume dvojnásobku jeho priemerného zárobku.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zvyšovanie / prehlbovanie kvalifikácie zamestnanca

V príspevku si prečítate informácie k zvyšovaniu / prehlbovaniu kvalifikácie zamestnanca a nájdete tam aj zodpovedané otázky z právnej poradne.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zamestnávateľ sa vyhráža ak nepodpíšem dohodu

Kde sa mi bývalý zamestnávateľ vyhráža že mi nechá zobrať papiere od auta a vodičák, ak mu nepodpíšem jeho dohodu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Preradenie zamestnanca na inú prácu

Jednostranné preradenie na inú prácu je v Zákonníku práce právne konštruované ako výnimka zo zásady zmluvnosti pracovnoprávnych vzťahov, nakoľko Zákonník práce v §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie