Pracovná pohotovosť – aktívna / neaktívna, príplatky

O pracovnú pohotovosť ide v prípade podľa § 96 ods. 1 Zákonníka práce: „ak zamestnávateľ v odôvodnených prípadoch na zabezpečenie nevyhnutných úloh nariadi zamestnancovi alebo sa s ním dohodne, aby sa mimo rámca rozvrhu pracovných zmien a nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času zdržiaval po určený čas na dohodnutom mieste a bol pripravený na výkon práce podľa pracovnej zmluvy.“ Rovnako tak sa zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť alebo mu nariadiť pracovnú pohotovosť aj počas sviatku.

Aktívna a neaktívna pracovná pohotovosť

Pracovná pohotovosť môže spočívať v aktívnej alebo neaktívnej pracovnej pohotovosti:

 • aktívna pracovná pohotovosť: čas počas ktorého zamestnanec vykonáva prácu,
 • neaktívna pracovná pohotovosť: čas, počas ktorého sa zamestnanec zdržiava na stanovenom mieste a je pripravený na výkon práce, ale prácu nevykonáva, zákon pozná dva druhy neaktívnej pohotovosti podľa miesta jej výkonu:
  • na pracovisku zamestnávateľa – považuje sa za pracovný čas,
  • na dohodnutom mieste mimo pracoviska zamestnávateľa – nezapočítava sa do pracovného času.

Čas, počas ktorého sa zamestnanec zdržiava na pracovisku a je pripravený na výkon práce ale prácu nevykonáva, je neaktívna časť pracovnej pohotovosti, ktorá sa považuje za pracovný čas, rovnako aj výkon práce v rámci pracovnej pohotovosti (t. j. aktívna časť pracovnej pohotovosti = práca nadčas) sa považuje za pracovný čas, za ktorý patria zamestnancovi príslušné mzdové zvýhodnenia v súvislosti s pracovnou pohotovosťou.“ (Inšpektorát práce Trnava)

Aktívna pracovná pohotovosť je práca vykonávaná mimo pracovných zmien a takýto výkon práce je považovaný za prácu nadčas.

Miestom výkonu pracovnej pohotovosti môže byť pracovisko zamestnávateľa alebo inak dohodnuté miesto, napríklad bydlisko zamestnanca.

Prečítajte si aj:

Maximálna dĺžka pracovnej pohotovosti

Zákonné limity pracovnej pohotovosti upravuje § 96 ods. 7 ZP: „Pracovnú pohotovosť môže zamestnávateľ nariadiť najviac v rozsahu osem hodín v týždni a najviac v rozsahu 100 hodín v kalendárnom roku.“

Zákonník práce pripúšťa dispozitívnosť a zamestnanec sa so zamestnancom môže dohodnúť na výkone pracovnej pohotovosti aj nad uvedené limity.

Odmena za pracovnú pohotovosť

Odmena za pracovnú pohotovosť je nasledovná:

 • neaktívna časť mimo pracoviska: za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska patrí zamestnancovi náhrada najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu,
 • neaktívna časť na pracovisku: zamestnancovi prináleží mzda,
 • aktívna časť: v prípade, že dôjde k reálnemu výkonu práce, nejde o pracovnú pohotovosť, ale o výkon práce, za ktorý zamestnancovi patrí mzda (ak v priebehu pracovnej pohotovosti nedôjde k výkonu práce, nezarátava sa do týždenného pracovného času).

Pracovnú pohotovosť možno nariadiť aj počas sviatku:

V prípade výkonu práce počas pohotovosti vo sviatok:

 • ak zasiahne do času, kedy by zamestnanec inak pracoval: nejde o prácu nadčas (nejde o hodiny práce navyše, pretože sviatok sa započítava do fondu pracovného času, akoby zamestnanec bol pracoval (§ 144a ods. 1 písm. f ZP: „Ako výkon práce sa posudzuje aj doba, počas ktorej zamestnanec nepracuje preto, že je sviatok, za ktorý mu patrí náhrada mzdy alebo za ktorý sa mu jeho mesačná mzda nekráti.“): zamestnancovi patrí mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok podľa § 122 ZP
 • ak zasiahne do času, kedy by zamestnanec inak nepracoval (§ 96 ods. 6 ZP: „Čas, keď zamestnanec počas pracovnej pohotovosti vykonáva prácu, je aktívna časť pracovnej pohotovosti, ktorá sa považuje za prácu nadčas.“): ide o prácu nadčas + zamestnancovi patrí mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok podľa § 122 ZP“ (EPI Komentár ZP)

Kumulácia pohotovosti, nočnej práce a práce vo sviatok

Podľa § 122 ods. 3 Zákonníka práce: „Zamestnancovi, ktorý nepracoval preto, že sviatok pripadol na jeho obvyklý pracovný deň, patrí náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku, ak mu mzda ušla pre sviatok. U zamestnanca, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou, sa sviatok, ktorý pripadne na jeho obvyklý pracovný deň, považuje za odpracovaný deň, za ktorý mu patrí mzda. Tomuto zamestnancovi náhrada mzdy za sviatok nepatrí. V kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve možno dohodnúť, že aj u zamestnanca, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou, sa bude postupovať podľa prvej vety.“

Podľa § 98 ZP: „Nočná práca je práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou.“

ZP nevylučuje kumuláciu príplatkov a mzdových zvýhodnení, preto môže v niektorých prípadoch mať zamestnanec súčasne za výkon pracovnej pohotovosti nárok na mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok a mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu. Obdobné platí ak pohotovosť vystane na sobotu, alebo nedeľu. V takom prípade bude mať zamestnanec nárok na mzdové zvýhodnenie aj za prácu v sobotu alebo v nedeľu.

Preto napr. ak sviatok pripadne na obvyklý pracovný deň zamestnanca, tak všetky odpracované hodiny aktívnej pohotovosti sú prácou vo sviatok, za ktoré zamestnancovi patrí mzda a mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok. Zároveň za hodiny odpracované v čase od 22:00 do 6:00 mu patrí mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu. V prípade, že pracovná pohotovosť zasiahla do času, kedy by inak nepracoval (ak by nebol sviatok) má zamestnanec navyše nárok na mzdu za prácu nadčas.

Zamestnávateľ môže pracovnú pohotovosť:

 • nariadiť (len na druhy prác, ktoré sú uvedené v pracovnej zmluve),
 • dohodnúť so zamestnancom (uzatvoriť dohodu o pracovnej pohotovosti).

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Finančný príspevok na stravovanie zamestnancov

Dobrý deň, rád by som sa s vami poradil v tejto veci PRO BONO: pracoval som na dobu určitú od februára...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Nelegálna práca

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či ma môžu prešetrovať za nelegálnu prácu, ak som poslednýkrát pracoval nelegálne pred...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Delená pracovná zmena

Medzi jedno z oprávnení zamestnávateľa patrí dispozičná právomoc vo veci určovania začiatku a konca pracovného času zamestnanca, ako aj ustanovenie rozvrhu pracovných...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie