Pracovná pohotovosť – aktívna / neaktívna, príplatky

O pracovnú pohotovosť ide v prípade podľa § 96 ods. 1 Zákonníka práce: „ak zamestnávateľ v odôvodnených prípadoch na zabezpečenie nevyhnutných úloh nariadi zamestnancovi alebo sa s ním dohodne, aby sa mimo rámca rozvrhu pracovných zmien a nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času zdržiaval po určený čas na dohodnutom mieste a bol pripravený na výkon práce podľa pracovnej zmluvy.“ Rovnako tak sa zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť alebo mu nariadiť pracovnú pohotovosť aj počas sviatku.

Aktívna a neaktívna pracovná pohotovosť

Pracovná pohotovosť môže spočívať v aktívnej alebo neaktívnej pracovnej pohotovosti:

 • aktívna pracovná pohotovosť: čas počas ktorého zamestnanec vykonáva prácu,
 • neaktívna pracovná pohotovosť: čas, počas ktorého sa zamestnanec zdržiava na stanovenom mieste a je pripravený na výkon práce, ale prácu nevykonáva, zákon pozná dva druhy neaktívnej pohotovosti podľa miesta jej výkonu:
  • na pracovisku zamestnávateľa – považuje sa za pracovný čas,
  • na dohodnutom mieste mimo pracoviska zamestnávateľa – nezapočítava sa do pracovného času.

Čas, počas ktorého sa zamestnanec zdržiava na pracovisku a je pripravený na výkon práce ale prácu nevykonáva, je neaktívna časť pracovnej pohotovosti, ktorá sa považuje za pracovný čas, rovnako aj výkon práce v rámci pracovnej pohotovosti (t. j. aktívna časť pracovnej pohotovosti = práca nadčas) sa považuje za pracovný čas, za ktorý patria zamestnancovi príslušné mzdové zvýhodnenia v súvislosti s pracovnou pohotovosťou.“ (Inšpektorát práce Trnava)

Aktívna pracovná pohotovosť je práca vykonávaná mimo pracovných zmien a takýto výkon práce je považovaný za prácu nadčas.

Miestom výkonu pracovnej pohotovosti môže byť pracovisko zamestnávateľa alebo inak dohodnuté miesto, napríklad bydlisko zamestnanca.

Prečítajte si aj:

Maximálna dĺžka pracovnej pohotovosti

Zákonné limity pracovnej pohotovosti upravuje § 96 ods. 7 ZP: „Pracovnú pohotovosť môže zamestnávateľ nariadiť najviac v rozsahu osem hodín v týždni a najviac v rozsahu 100 hodín v kalendárnom roku.“

Zákonník práce pripúšťa dispozitívnosť a zamestnanec sa so zamestnancom môže dohodnúť na výkone pracovnej pohotovosti aj nad uvedené limity.

Odmena za pracovnú pohotovosť

Odmena za pracovnú pohotovosť je nasledovná:

 • neaktívna časť mimo pracoviska: za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska patrí zamestnancovi náhrada najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu,
 • neaktívna časť na pracovisku: zamestnancovi prináleží mzda,
 • aktívna časť: v prípade, že dôjde k reálnemu výkonu práce, nejde o pracovnú pohotovosť, ale o výkon práce, za ktorý zamestnancovi patrí mzda (ak v priebehu pracovnej pohotovosti nedôjde k výkonu práce, nezarátava sa do týždenného pracovného času).

Pracovnú pohotovosť možno nariadiť aj počas sviatku:

V prípade výkonu práce počas pohotovosti vo sviatok:

 • ak zasiahne do času, kedy by zamestnanec inak pracoval: nejde o prácu nadčas (nejde o hodiny práce navyše, pretože sviatok sa započítava do fondu pracovného času, akoby zamestnanec bol pracoval (§ 144a ods. 1 písm. f ZP: „Ako výkon práce sa posudzuje aj doba, počas ktorej zamestnanec nepracuje preto, že je sviatok, za ktorý mu patrí náhrada mzdy alebo za ktorý sa mu jeho mesačná mzda nekráti.“): zamestnancovi patrí mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok podľa § 122 ZP
 • ak zasiahne do času, kedy by zamestnanec inak nepracoval (§ 96 ods. 6 ZP: „Čas, keď zamestnanec počas pracovnej pohotovosti vykonáva prácu, je aktívna časť pracovnej pohotovosti, ktorá sa považuje za prácu nadčas.“): ide o prácu nadčas + zamestnancovi patrí mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok podľa § 122 ZP“ (EPI Komentár ZP)

Kumulácia pohotovosti, nočnej práce a práce vo sviatok

Podľa § 122 ods. 3 Zákonníka práce: „Zamestnancovi, ktorý nepracoval preto, že sviatok pripadol na jeho obvyklý pracovný deň, patrí náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku, ak mu mzda ušla pre sviatok. U zamestnanca, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou, sa sviatok, ktorý pripadne na jeho obvyklý pracovný deň, považuje za odpracovaný deň, za ktorý mu patrí mzda. Tomuto zamestnancovi náhrada mzdy za sviatok nepatrí. V kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve možno dohodnúť, že aj u zamestnanca, ktorý je odmeňovaný mesačnou mzdou, sa bude postupovať podľa prvej vety.“

Podľa § 98 ZP: „Nočná práca je práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou.“

ZP nevylučuje kumuláciu príplatkov a mzdových zvýhodnení, preto môže v niektorých prípadoch mať zamestnanec súčasne za výkon pracovnej pohotovosti nárok na mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok a mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu. Obdobné platí ak pohotovosť vystane na sobotu, alebo nedeľu. V takom prípade bude mať zamestnanec nárok na mzdové zvýhodnenie aj za prácu v sobotu alebo v nedeľu.

Preto napr. ak sviatok pripadne na obvyklý pracovný deň zamestnanca, tak všetky odpracované hodiny aktívnej pohotovosti sú prácou vo sviatok, za ktoré zamestnancovi patrí mzda a mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok. Zároveň za hodiny odpracované v čase od 22:00 do 6:00 mu patrí mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu. V prípade, že pracovná pohotovosť zasiahla do času, kedy by inak nepracoval (ak by nebol sviatok) má zamestnanec navyše nárok na mzdu za prácu nadčas.

Zamestnávateľ môže pracovnú pohotovosť:

 • nariadiť (len na druhy prác, ktoré sú uvedené v pracovnej zmluve),
 • dohodnúť so zamestnancom (uzatvoriť dohodu o pracovnej pohotovosti).

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zvyšovanie / prehlbovanie kvalifikácie zamestnanca

V príspevku si prečítate informácie k zvyšovaniu / prehlbovaniu kvalifikácie zamestnanca a nájdete tam aj zodpovedané otázky z právnej poradne.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zamestnávateľ sa vyhráža ak nepodpíšem dohodu

Kde sa mi bývalý zamestnávateľ vyhráža že mi nechá zobrať papiere od auta a vodičák, ak mu nepodpíšem jeho dohodu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Preradenie zamestnanca na inú prácu

Jednostranné preradenie na inú prácu je v Zákonníku práce právne konštruované ako výnimka zo zásady zmluvnosti pracovnoprávnych vzťahov, nakoľko Zákonník práce v §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie