Pracovná pohotovosť – aktívna / neaktívna, príplatky

O pracovnú pohotovosť ide v prípade podľa § 96 ods. 1 Zákonníka práce: „ak zamestnávateľ v odôvodnených prípadoch na zabezpečenie nevyhnutných úloh nariadi zamestnancovi alebo sa s ním dohodne, aby sa mimo rámca rozvrhu pracovných zmien a nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času zdržiaval po určený čas na dohodnutom mieste a bol pripravený na výkon práce podľa pracovnej zmluvy.“ Rovnako tak sa zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť alebo mu nariadiť pracovnú pohotovosť aj počas sviatku.

Aktívna a neaktívna pracovná pohotovosť

Pracovná pohotovosť môže spočívať v aktívnej alebo neaktívnej pracovnej pohotovosti:

 • aktívna pracovná pohotovosť: čas počas ktorého zamestnanec vykonáva prácu,
 • neaktívna pracovná pohotovosť: čas, počas ktorého sa zamestnanec zdržiava na stanovenom mieste a je pripravený na výkon práce, ale prácu nevykonáva, zákon pozná dva druhy neaktívnej pohotovosti podľa miesta jej výkonu:
  • na pracovisku zamestnávateľa – považuje sa za pracovný čas,
  • na dohodnutom mieste mimo pracoviska zamestnávateľa – nezapočítava sa do pracovného času.

Aktívna pracovná pohotovosť je práca vykonávaná mimo pracovných zmien a takýto výkon práce je považovaný za prácu nadčas.

Miestom výkonu pracovnej pohotovosti môže byť pracovisko zamestnávateľa alebo inak dohodnuté miesto, napríklad bydlisko zamestnanca.

Prečítajte si aj:

Maximálna dĺžka pracovnej pohotovosti

Zákonné limity pracovnej pohotovosti upravuje § 96 ods. 7 ZP: „Pracovnú pohotovosť môže zamestnávateľ nariadiť najviac v rozsahu osem hodín v týždni a najviac v rozsahu 100 hodín v kalendárnom roku.“

Zákonník práce pripúšťa dispozitívnosť a zamestnanec sa so zamestnancom môže dohodnúť na výkone pracovnej pohotovosti aj nad uvedené limity.

Odmena za pracovnú pohotovosť

Odmena za pracovnú pohotovosť je nasledovná:

 • neaktívna časť mimo pracoviska: za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska patrí zamestnancovi náhrada najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu,
 • neaktívna časť na pracovisku: zamestnancovi prináleží mzda,
 • aktívna časť: v prípade, že dôjde k reálnemu výkonu práce, nejde o pracovnú pohotovosť, ale o výkon práce, za ktorý zamestnancovi patrí mzda (ak v priebehu pracovnej pohotovosti nedôjde k výkonu práce, nezarátava sa do týždenného pracovného času).

Pracovnú pohotovosť možno nariadiť aj počas sviatku:

 • – počas času, kedy by zamestnanec inak pracoval: nejde o prácu nadčas (započítava sa do fondu pracovného času) a zamestnancovi patrí mzda a mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok,
 • – počas času, kedy by zamestnanec inak nepracoval: ide o prácu nadčas + zamestnancovi patrí mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok.

Zamestnávateľ môže pracovnú pohotovosť:

 • nariadiť (len na druhy prác, ktoré sú uvedené v pracovnej zmluve),
 • dohodnúť so zamestnancom (uzatvoriť dohodu o pracovnej pohotovosti).

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Delená pracovná zmena

Medzi jedno z oprávnení zamestnávateľa patrí dispozičná právomoc vo veci určovania začiatku a konca pracovného času zamestnanca, ako aj ustanovenie rozvrhu pracovných...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP a požiarnej ochrany

Chceli by sme Vás poprosiť  o právnu radu – povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP. Ide o to, že doteraz sme...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Potrebujem z rodinných dôvodov ukončiť pracovný pomer, ako postupovať?

Dobrý deň. Chcem Vás poprosiť, som vo firme už pomaly 2 roky. Potrebujem z rodinných dôvodov okamžite ukončiť pracovný pomer....

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie