Domácka práca, home office a telepráca – pracovný čas, pracovné cesty, BOZP a iné

Aj v súvislosti s rozvojom informačno – komunikačných technológií sa na slovenskom pracovnom trhu čím ďalej tým častejšie stretávame so špecifickými pracovnými pomermi, kedy zamestnanci vykonávajú prácu doma alebo na inom dohodnutom mieste mimo priestorov svojich zamestnávateľov. Zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej ako "Zákonník práce") upravuje dva druhy pracovného pomeru spĺňajúceho uvedenú charakteristiku – domácku prácu a teleprácu, a tiež odchýlky, ktoré sa na takto dojednaný pracovný pomer vzťahujú.

Ustanovenie § 52 ods. 1 Zákonníka práce (účinné od 1.3.2021) uvádza: „Ak sa práca, ktorá by mohla byť vykonávaná na pracovisku zamestnávateľa, vykonáva pravidelne v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času alebo jeho časti z domácnosti zamestnanca, ide o

 • a) domácku prácu,
 • b) teleprácu, ak sa práca vykonáva s použitím informačných technológií, pri ktorých dochádza pravidelne k elektronickému prenosu dát na diaľku.“ 

V prípade záujmu o právne služby nielen z oblasti pracovného práva nás neváhajte kontaktovať na office@akmv.sk alebo telefonicky +421 915 046 749.

Domácnosť netreba chápať vždy ako adresu trvalého pobytu / adresy zamestnanca, ale Zákonník práce uvádza, že ide o dohodnuté miesto výkonu práce mimo pracoviska zamestnávateľa.

Naopak, za domácku prácu alebo teleprácu sa nepovažuje práca, ktorú zamestnanec vykonáva príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním z domácnosti zamestnanca za predpokladu, že druh práce, ktorý zamestnanec vykonáva podľa pracovnej zmluvy, to umožňuje.

Za domácnosť zamestnanca sa považuje dohodnuté miesto výkonu práce mimo pracoviska zamestnávateľa. V pracovnej zmluve možno dohodnúť, že domácka práca alebo telepráca sa v celom rozsahu alebo sčasti bude vykonávať na mieste, ktoré si zamestnanec určí, ak to povaha práce umožňuje. Z daného vyplýva, že domácnosťou pre účely domáckej práce a telepráce musí byť miesto, ktoré je iné ako priestory zamestnávateľa. Môže to byť hocijaké miesto vrátane takého dojednania miesta, že zamestnanec si sám vyberá, odkiaľ bude prácu vykonávať, ak to povaha práce umožňuje (t. j. dojednanie nemusí obsahovať konkrétne miesto výkonu práce, ale určenie, že miesto výkonu práce sa ponecháva na zamestnanca). Týmto sa umožňuje aj tzv. mobilná telepráca..“

Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom o domáckej práci a telepráci

Na to, aby zamestnenec mohol vykonávať prácu v domácnosti (domácka práca alebo telepráca), vyžaduje sa dohoda zachytená v pracovnej zmluve (§ 52 ods. 4 Zákonníka práce: „Na výkon domáckej práce alebo telepráce sa vyžaduje dohoda zamestnávateľa so zamestnancom v pracovnej zmluve.“)

V pracovnej zmluve možno tiež dohodnúť, že:

 • domácka práca alebo telepráca sa v celom rozsahu alebo sčasti bude vykonávať na mieste, ktoré si zamestnanec určí, ak to povaha práce umožňuje.
 • rozsah domáckej práce alebo telepráce alebo minimálny rozsah výkonu práce zamestnancom na pracovisku zamestnávateľa, ak sa domácka práca alebo telepráca nemá vykonávať len z domácnosti zamestnanca.

Pracovný čas počas domáckej práce a telepráce

Zamestnávateľ sa môže so zamestnancom dohodnúť, že počas domáckej práce/telepráce si zamestnanec určuje svoj pracovný čas sám. A teda pracovný čas možno dohodnúť dvoma spôsobmi:

 • zamestnávateľ určuje pracovný čas (samozrejme treba ho dohodnúť v pracovnej zmluve, napr. rovnomerne alebo nerovnomerne a rovnako tak sa zamestnávateľ so zamestnancom môže dohodnúť na pružnom pracovnom čase) alebo
 • zamestnanec si sám organizuje pracovný čas.

Zamestnávateľ a zamestnanec sa môžu dohodnúť, že zamestnanec si pri domáckej práci alebo telepráci bude sám rozvrhovať pracovný čas v rámci celého týždňa, alebo sa domácka práca alebo telepráca bude vykonávať v pružnom pracovnom čase.

Ak si pri domáckej práci alebo telepráci zamestnanec sám rozvrhuje pracovný čas, jeho pracovný pomer sa spravuje týmto zákonom s týmito odchýlkami:

 • a) neuplatňujú sa ustanovenia o rozvrhnutí určeného týždenného pracovného času, nepretržitom dennom odpočinku a nepretržitom odpočinku v týždni,
 • b) neuplatňujú sa ustanovenia o prestojoch okrem prestojov, za ktoré zodpovedá zamestnávateľ,
 • c) zamestnancovi nepatrí náhrada mzdy pri dôležitých osobných prekážkach v práci okrem náhrady mzdy podľa § 141 ods. 2 písm. d),
 • d) zamestnancovi nepatrí mzda za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce, ak sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak.

Zamestnávateľ sa na základe uvedeného nezbavuje svojich povinností v oblasti ochrany osobných údajov a túto zodpovednosť nemôže preniesť na zamestnanca.

„V zásade zamestnávateľ je povinný zabezpečiť zamestnancovi pracovné prostriedky na výkon domáckej práce, resp. telepráce. Ak však túto svoju povinnosť nevie splniť, môže sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodnúť o používaní vlastného prostriedku zamestnanca na tieto účely. Z hľadiska zabezpečenia ochrany osobných údajov a ďalších informácií je ale potrebné zdôrazniť, že zamestnávateľ sa touto dohodou nezbavuje svojej povinnosti v oblasti bezpečnosti v zmysle osobitných predpisov v oblasti ochrany osobných údajov a túto zodpovednosť nemôže preniesť ani na zamestnanca.“ (Komentár EPI)

Povinnosti zamestnávateľa pri domáckej práci a telepráci

Zamestnávateľ prijme pri domáckej práci alebo telepráci vhodné opatrenia, najmä

 • a) zabezpečí, nainštaluje a pravidelne udržiava technické vybavenie a programové vybavenie potrebné na výkon telepráce okrem prípadov, keď zamestnanec vykonávajúci teleprácu používa po dohode so zamestnávateľom vlastné technické vybavenie a programové vybavenie,
 • b) zabezpečuje ochranu údajov, ktoré sa spracúvajú a používajú pri telepráci, najmä pokiaľ ide o programové vybavenie,
 • c) uhrádza za podmienok podľa § 145 ods. 2 preukázateľne zvýšené výdavky zamestnanca spojené s používaním vlastného náradia, vlastného zariadenia a vlastných predmetov potrebných na výkon domáckej práce alebo telepráce,
 • d) informuje zamestnanca o všetkých obmedzeniach používania technického vybavenia a programového vybavenia, ako aj o následkoch v prípade porušenia týchto obmedzení,
 • e) predchádza izolácii zamestnanca vykonávajúceho domácku prácu alebo teleprácu od ostatných zamestnancov a umožní mu vstup na pracovisko zamestnávateľa, ak je to možné, za účelom stretnutia sa s ostatnými zamestnancami,
 • f) umožňuje zamestnancovi vykonávajúcemu domácku prácu alebo teleprácu prístup k prehlbovaniu kvalifikácie rovnako ako porovnateľnému zamestnancovi s miestom výkonu práce na pracovisku zamestnávateľa.

Náhrada vzniknutých nákladov

Náhrady výdavkov poskytované zamestnancom v súvislosti s výkonom práce podľa § 145 ods. 2 ZP: „Za podmienok dohodnutých v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi náhrady za používanie vlastného náradia, vlastného zariadenia a vlastných predmetov potrebných na výkon práce, ak ich využíva s jeho súhlasom.“

Zo Zákonníka práce automaticky nevyplýva zamestnancovi nárok na náhradu vynaložených nákladov v súvislosti s prácou z domu (napr. náklady na energie, telefonické a internetové služby, papier, toner do tlačiarne, a pod.), resp. zamestnávateľ nie je povinný ich uhrádzať. Môže ich uhrádzať len na základe dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom o úhrade vynaložených nákladov (alebo ich časti).

Na druhej strane podľa § 52 ods. 8 písm. c : „Zamestnávateľ prijme pri domáckej práci alebo telepráci vhodné opatrenia, najmä uhrádza za podmienok podľa § 145 ods. 2 preukázateľne zvýšené výdavky zamestnanca spojené s používaním vlastného náradia, vlastného zariadenia a vlastných predmetov potrebných na výkon domáckej práce alebo telepráce.“

Dohodou so zamestnancom možno dohodnúť, že bude na výkon práce používať vlastné prostriedky (počítač), pričom má nárok na kompenzáciu. Bez dohody, resp. súhlasu zamestnávateľa mu nepatrí náhrada nákladov ani náhrada škody.  

Zavedenie domáckej práce/telepráce

Ak chce zamestnávateľ zaviesť domácku prácu/teleprácu je povinný sa na tom so zamestnancom dohodnúť v pracovnej zmluve, resp. uzatvoriť s ním dodatok k pracovnej zmluve. Podľa §54 ZP: „Dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na jeho zmene. Zamestnávateľ je povinný zmenu pracovnej zmluvy vyhotoviť písomne a jedno vyhotovenie zmeny pracovnej zmluvy vydať zamestnancovi.“

Medzi podstatnú náležitosť pracovnej zmluvy patrí miesto výkonu prácu. Môže ním byť obec, časť obce alebo inak určené miesto (napr. domácnosť zamestnanca) alebo miesta výkonu práce, ak ich je viac, alebo dohodnuté pravidlo, že miesto výkonu práce určuje zamestnanec.

Ak by však došlo k zmene pracovných podmienok ústne, prípadne konkludentne (zamestnanec začne so súhlasom zamestnávateľa vykonávať inú prácu bez toho, aby sa k tomu vyjadril), aj takáto zmena je platná, pretože ZP nedodržanie písomnej formy nesankcionuje neplatnosťou. Avšak jednostranná zmena pracovnej zmluvy je v rozpore s ustanovením §54 ZP. Zmena pracovnej zmluvy môže byť aj dočasná, zamestnávateľ je však povinný vydať zamestnancovi písomné oznámenie o zmene pracovnej zmluvy.

BOZP

Domácnosť nie je podľa predpisov BOZP pracoviskom zriadeným zamestnávateľom. Čo znamená, že zamestnávateľ nemusí prísť zamestnanca skontrolovať. Avšak zodpovedá za niektoré veci rovnako, ako napríklad za oddelenú klávesnicu, osvetlenie… Rovnako zodpovedá aj za pracovný úraz. Tu sa však posudzuje, či tento úraz vznikol pri plnení si pracovných úloh. Treba rozlišovať, napr. či sa niekomu zlomila stolička počas výkonu práce, ktorú mu zadal zamestnávateľ, alebo na stoličku vyliezal keď odkladal veci do skrine.

Základné odporúčania pri zavádzaní domáckej práce/telepráce

 • Oslovte Váš technika BOZP, aby vyriešil otázku BOZP počas výkonu domáckej práce/telepráce.
 • Ak zavádzate domácku prácu/ teleprácu vypracujte dodatky k pracovným zmluvám.
 • Vypracujte si interný dokument , ktorý bude upravovať najmä otázky stravovania, vykazovania práce, pracovného času, kontroly zamestnanca, komunikácie, zadávania úloh, ochrany údajov a informácií…

Práva a povinnosti zamestnanca pri domáckej práci a telepráci

Zamestnanec vykonávajúci domácku prácu alebo teleprácu je povinný bezodkladne informovať zamestnávateľa o technických problémoch spojených s nefunkčnosťou technického vybavenia a programového vybavenia, o nefunkčnosti internetového pripojenia alebo o iných podobných príčinách, ktoré mu znemožňujú vykonávať prácu.

Zamestnanec vykonávajúci domácku prácu alebo teleprácu má právo počas jeho nepretržitého denného odpočinku a nepretržitého odpočinku v týždni, ak mu nie je v tomto čase nariadená alebo s ním dohodnutá pracovná pohotovosť alebo práca nadčas, počas čerpania dovolenky, sviatku, pre ktorý práca odpadla, a prekážky v práci nepoužívať pracovné prostriedky slúžiace na výkon domáckej práce alebo telepráce. Zamestnávateľ nesmie posudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec odmietne vykonať prácu alebo splniť pokyn v čase podľa prvej vety.

Zamestnanec vykonávajúci domácku prácu alebo teleprácu sa nesmie zvýhodniť alebo obmedziť v porovnaní s porovnateľným zamestnancom s miestom výkonu práce na pracovisku zamestnávateľa.

Cezhraničná telepráca

„Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny uzatvorilo multilaterálnu Rámcovú dohodu o udeľovaní výnimiek v prípade cezhraničnej telepráce. Dohodu k 1. júlu podpísalo 18 európskych štátov, vrátane Slovenska, Českej republiky a Rakúska.

Pri výkone telepráce v rozsahu 25 % a viac je zamestnanec poistený v štáte svojho bydliska. Nová rámcová dohoda umožňuje výnimku z uplatňovania právnych predpisov sociálneho zabezpečenia. Výnimka sa týka zamestnancov, ktorí vykonávajú teleprácu v mieste svojho bydliska v rozsahu menej ako 50 % celkového pracovného času a ich zamestnávateľ má sídlo alebo miesto podnikania v inom signatárskom štáte. V takom prípade môže byť zamestnanec poistený v štáte podľa sídla zamestnávateľa.

Uvádzame príklad:

Zamestnanec vykonáva teleprácu pre rakúskeho zamestnávateľa zo svojho bydliska na Slovensku v rozsahu 2 dní v týždni. Ďalšie 3 dni v týždni pracuje v priestoroch zamestnávateľa v Rakúsku. Keďže zamestnanec vykonáva podstatnú časť práce v štáte bydliska, štandardne by podliehal slovenským právnym predpisom sociálneho zabezpečenia. Ak si však praje naďalej podliehať rakúskym právnym predpisom sociálneho zabezpečenia, požiada príslušnú rakúsku inštitúciou o výnimku podľa rámcovej dohody.“ (zdroj: ministerstvo práce instagram“)

Home office a porovnanie s teleprácou a domáckou prácou

Slovenský právny poriadok nepozná pojem „home office“. V zásade poznáme tri situácie kedy možno vykonávať prácu z domácnosti, avšak nie sú legálnou definíciou:

 • „Trvalý home office“ (bežný), sem zaraďujeme domácku prácu a teleprácu.
 • „Príležitostný home office“ (za mimoriadnych okolností).
 • Home office počas krízovej situácie.

Novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce (ďalej len „ZP“) s účinnosťou od 1.3. 2021 prispela k úprave oblasti home office, najmä domáckej práce a telepráce s dôrazom na zmodernizovanie doteraz platných ustanovení v tejto oblasti.

,,Trvalý“ home office – domácka práca a telepráca

Domácka práca je vymedzená v § 52 ods. 1 ZP: „Ak sa práca, ktorá by mohla byť vykonávaná na pracovisku zamestnávateľa, vykonáva pravidelne v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času alebo jeho časti z domácnosti zamestnanca, ide o

 1. domácku prácu,
 2. teleprácu, ak sa práca vykonáva s použitím informačných technológií, pri ktorých dochádza pravidelne k elektronickému prenosu dát na diaľku.

Domácka práca ani telepráca nemôže byť jednostranne prikazovaná zo strany zamestnávateľa a vyžaduje sa dohoda so zamestnancom. Ak zamestnanec s výkonom práce z domu nesúhlasí, zamestnávateľ ho k tomu nemôže nútiť. Vládou odporúčaný výkon práce home office v súvislosti v Covid19 sa nepovažuje za domácku prácu/teleprácu a takýto home office môže zamestnávateľ jednostranne nariadiť.  

Telepráca vs. domácka práca

Telepráca

 • „ Väzba na pravidelný prenos dát.
 • Pravidelné pripojenia sa a aj odpojenia sa.
 • Použitie počítača bez prenosu dát (resp. pravidelného prenosu dát) má skôr povahu domáckej práce.
 • Pri telepráci sa zvýrazňuje aspekt ochrany osobných údajov, ktoré môžu byť zneužité pri pripojení sa do siete, možnosťou zamestnávateľa „online“ sledovať výkon práce (napr. zamestnanec sa elektronicky pripája do evidencie pracovného času) a pod.
 • V niektorých prípadoch sú však rozdiely relatívne.
 • Úlohou zamestnanca je pre zamestnávateľa robiť analýzy a z času na čas ich posielať zamestnávateľovi – rozdiel medzi ich písaním na písacom stroji (a donesením do práce, resp. zaslaním poštou) a zaslaním e-mailom je takmer minimálny.
 • Interakcia neprebieha, ale komunikuje sa výsledok.
 • Z tohto hľadiska netreba až tak klásť dôraz na hľadanie rozlišovacích znakov domácka práca a telepráca, ale na to, že napr. s používaním počítača, kde sú určité údaje klientov, zamestnávateľa sú spojené riziká, ktoré zamestnávateľ musí vylúčiť.
 • V prípade telepráce teda má význam nielen to, že sa na výkon práce používa informačná technológia, ale aj to, že táto technológia sa na diaľku pravidelne prepája so zamestnávateľom/jeho zákazníkmi, t. j. dochádza k toku údajov, pretože v opačnom prípade je informačná technológia (napr. tablet na kreslenie) len jedným z nástrojov na výkon domáckej práce.“ (Komentár EPI)

Za domácku prácu/teleprácu sa nepovažuje práca vykonávaná príležitostne a za mimoriadnych okolností.

ZP pozná aj negatívne vymedzenie domáckej práce a telepráce, ktoré upravuje v § 52 ods. 2 ZP: „Za domácku prácu alebo teleprácu sa nepovažuje práca, ktorú zamestnanec vykonáva príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním z domácnosti zamestnanca za predpokladu, že druh práce, ktorý zamestnanec vykonáva podľa pracovnej zmluvy, to umožňuje.“ Práve toto ustanovenie upravuje „príležitostný home office“, ktorý upravujeme v ďalšej časti tohto článku.  

,,Príležitostný“ (dočasný) home office- za mimoriadnych okolností

Zamestnanec síce vykonáva prácu z domu ale nejde o teleprácu či domácku prácu.

Tento druh práce z domu nachádzame v negatívnom vymedzení domáckej práce a telepráce a to v § 52 ods. 2 ZP: „Za domácku prácu alebo teleprácu sa nepovažuje práca, ktorú zamestnanec vykonáva príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním z domácnosti zamestnanca za predpokladu, že druh práce, ktorý zamestnanec vykonáva podľa pracovnej zmluvy, to umožňuje.“

Zamestnanec vykonáva príležitostný home office vtedy, ak prácu vykonáva mimo pracoviska zamestnávateľa:

 • príležitostne (napr. len niekoľko dní v týždni či v mesiaci) alebo
 • pri mimoriadnych okolnostiach (napr. pri výpadku elektrického prúdu, internetu na pracovisku, koronavírus).

A to buď so súhlasom zamestnávateľa alebo po vzájomnej dohode zamestnanca so zamestnávateľom. Podmienkou na výkon práce z domu je fakt, že pracovná pozícia zamestnanca takýto výkon umožňuje.

Zamestnávateľ za bežných okolností nemôže zamestnancovi jednostranne nariadiť home office.

V zásade platí, že pri výkone práce z domu platia na výkon pracovnej činnosti rovnaké podmienky ako na tých zamestnancov, ktorí prácu vykonávajú na pracovisku zamestnávateľa. Osobitosti výkonu práce je vhodné upraviť v internom predpise.

Charakterovými znakmi sú:

 • Práca vykonávaná príležitostne:
  • Pre posúdenie pravidelnosti nie je rozhodujúce, že sa práca z domácnosti nevykonávala v rozsahu týždenného pracovného času, nakoľko aj domácka práca/telepráca sa môže vykonávať aj v dohodnutom rozsahu, ktorý je časťou ustanoveného (určeného) týždenného pracovného času (napr. jeden, dva dni v týždni).
  • Príležitostný výkon práce má skôr charakter náhodnosti, z času na čas, niekedy, nepredvídanosť dôvodov – t. j. odlíšiť niečo, čo je dohodnuté (práca z domu v pracovnej zmluve, kolektívnej zmluve), čo je predvídané (vnútorným predpisom, kolektívnou zmluvou, pracovnou zmluvou) a niečo, čo vzniká skôr náhodne, resp. len v malom rozsahu.“ (Komentár EPI)
  • Zamestnávateľ v zásade občas zamestnancovi umožní výkon práce z domácnosti, ale nejde o pravidelný výkon takejto práce, skôr o výnimočný stav.
 • Za mimoriadny okolností:
  • Predstavujú situáciu, ktorá vznikla náhodne, neplánovane, kedy sa výkon práce z domácnosti povolí alebo umožní v kontexte konkrétnej situácie. Táto situácia jednorazovo vznikne a skončí sa.
  • Nejde teda o situáciu, keď sa vopred vytvorí rámec na výkon práce z domácnosti (t. j. napr. podľa kolektívnej zmluvy zamestnanec môže vykonávať prácu z domácnosti jeden deň v mesiaci).“ (Komentár EPI)
  • Ide teda o objektívne skutočnosti ako napr. výpadok elektriny, zamestnancovi ochorie dieťa, zamestnanec ochorie, snehová kalamita…

„V kolektívnej zmluve je uvedené, že zamestnanec so súhlasom zamestnávateľa (vedúceho zamestnanca) môže raz mesačne robiť z domu: Je síce daný predpoklad, že práca sa môže vykonávať aj z domu, ale rozsah je malý a vyžaduje sa súhlas zamestnávateľa. Ide o 12 prípadov ročne z cca 261 pracovných dní (ak sa pracuje v pondelok až piatok), t. j. menej ako 5 % pracovných dní. V prípade sporu (otázne je, o čo presne by sa viedol) by sa skúmalo, či je právo zamestnanca podmienené, aké sú podmienky (napr. súhlas vedúceho zamestnanca sa netýka povolenia práce z domácnosti, ale len konkrétneho dňa, aby v jeden deň neboli doma všetci zamestnanci) a zároveň by sa zvažovalo, či znakom príležitostného výkonu práce z domácnosti je náhodnosť (neplánované situácie, ktoré sú umožnené), alebo ide síce o nejakým spôsobom pravidelný výkon práce z domácnosti (v tomto prípade raz za mesiac), ale v malom rozsahu. Javí sa, že neplánované situácie pokrýva skôr výnimka „za mimoriadnych okolností“ a zároveň pojem „príležitostný“, ktorý je použitý aj pri dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (pozri § 223 ZP), naznačuje skôr použitie z času na čas, ale nie vo veľkom rozsahu. Situácia sa javí ako príležitostná.“ (Komentár EPI)

Práva a povinnosti zamestnávateľa:

 • Povinnosť zabezpečiť ochranu údajov, ktoré sa spracúvajú a používajú pri telepráci, najmä pokiaľ ide o programové vybavenie a
 • nesmie zvýhodniť alebo obmedziť takéhoto zamestnanca v porovnaní s porovnateľným zamestnancom s miestom výkonu práce na pracovisku zamestnávateľa (zákaz diskriminácie).

Práva a povinnosti zamestnanca:

 • Povinnosť bezodkladne informovať zamestnávateľa o technických problémoch spojených s nefunkčnosťou technického vybavenia a programového vybavenia, o nefunkčnosti internetového pripojenia alebo o iných podobných príčinách, ktoré mu znemožňujú vykonávať prácu a
 • právo odpojiť sa podľa § 52 od. 10 ZP.

Home office počas krízovej situácie

Dňa 4.4.2020 vstúpila do účinnosti novela ZP, ktorá zahŕňa osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. Táto novela sa neuplatňuje retroaktívne a platí až na vzťahy, ktoré vznikli odo dňa účinnosti. Teda aj keď núdzový stav bol vyhlásený skôr, táto novela sa uplatňuje len na situácie, ktoré vznikli po jej účinnosti.

Medzi ciele, ktoré táto novela sledovala, patrili najmä záujem zákonodarcu na udržaní pracovných miest a podpora možnosti flexibilnejšieho reagovania zamestnávateľa na dynamické zmeny, ktoré ovplyvňujú organizáciu práce.“ (Komentár EPI)

§ 250b ods. 2 ZP znie: „Počas účinnosti opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadených príslušným orgánom podľa osobitného predpisu

 1. zamestnávateľ je oprávnený nariadiť výkon práce z domácnosti zamestnanca, ak to dohodnutý druh práce umožňuje
 2. zamestnanec má právo na vykonávanie práce zo svojej domácnosti, ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú výkon práce z domácnosti.

Zamestnávateľ je teda oprávnený jednostranne rozhodnúť z pozície silnejšej zmluvnej strany o výkone práce z domácnosti a zamestnanec je oprávnený domáhať sa takéhoto výkonu práce na základe vlastnej autonómie vôle, čím napĺňa ochrannú funkciu pracovného práva.

ZP neustanovuje formu príkazu, ktorým zamestnávateľ nariadi zamestnancovi výkon práce z domácnosti. Avšak takýto príkaz musí byť preukázateľný, napr. zaslaný emailom.

Pri výkone práce z domu je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi rozvrhnutie pracovného času najmenej 2 dni vopred, s platnosťou najmenej na jeden týždeň. Avšak zákon pripúšťa aj zmluvnú autonómiu a strany sa môžu dohodnúť aj na lehote kratšej ako 2 dni. Čo zabezpečuje možnosť rýchlo reagovať na objektívne skutočnosti, ktoré nastali. 

Právna úprava účinná do 1.3.2021

Do marca 2021 bola domácka práca telepráca upravená odchylne:

Za teleprácu Zákonník práce v ustanovení § 52 ods. 1 sa označoval pracovný pomer, v rámci ktorého zamestnanec: „vykonával prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste s použitím informačných technológií v pracovnom čase, ktorý si sám rozvrhuje.“ 

„Pri telepráci býva v praxi spravidla miesto výkonu práce určené nie ako konkrétne miesto, ale je zaužívaná špecifikácia pomocou určenia stupňa dostupnosti prostredníctvom internetového alebo iného elektronického zariadenia.“ (TKÁČ, V. a kol.: Zákonník práce. Komentár. Wolters Kluwer: Bratislava, 2014, ISBN 978-80-8168-069-4, str. 202).

Zákonník práce zakotvoval aj negatívne vymedzenie, nakoľko za domácku prácu alebo teleprácu nepovažoval výkon práce u zamestnanca doma alebo na inom ako zvyčajnom mieste výkonu práce, pokiaľ k takémuto výkonu práce dochádzalo príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním. 

Odchýlky pracovnoprávnej úpravy pri domáckej práci a telepráci platné do marca 2021

Vzhľadom na povahu domáckej práce a telepráce sa na takto dojednaný pracovný pomer vzťahovali určité odchýlky, ktoré Zákonník práce vymedzoval v ustanovení § 52 ods. 1. Na domácku prácu a teleprácu sa nevzťahuje:

 • ustanovenia Zákonníka práce o rozvrhnutí určeného týždenného pracovného času, nepretržitom dennom odpočinku, nepretržitom odpočinku v týždni a o prestojoch
 • právo zamestnanca na náhradu mzdy od zamestnávateľa pri dôležitých osobných prekážkach v práci, pričom výnimku predstavuje iba úmrtie rodinného príslušníka
 • nárok zamestnanca na mzdu za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce (pokiaľ si zamestnanec a zamestnávateľ uvedené nároky zamestnanca nedojednali v pracovnej zmluve)

Osobitné povinnosti zamestnávateľa podľa úpravy platnej do 03/2021

Okrem všeobecných povinností zamestnávateľa sa na zamestnávateľa zamestnávajúceho zamestnancov vykonávajúcich domácku prácu alebo teleprácu vzťahovali aj osobitné povinnosti ukladané zamestnávateľom pre takéto typy pracovného pomeru. 

Zamestnávateľ má povinnosť prijať také opatrenia, aby zamestnanci vykonávajúci domácku prácu alebo teleprácu neboli izolovaní od ostatných zamestnancov a mali možnosť stretávať sa s ostatnými zamestnancami. 

Zamestnávateľ bol tiež povinný vytvoriť zamestnancovi vykonávajúcemu domácku prácu alebo teleprácu také pracovné podmienky, aby nebol znevýhodnený v porovnaní s porovnateľným zamestnancom pracujúcim na pracovisku zamestnávateľa. 

Pri telepráci bol zamestnávateľ taktiež povinný prijať viaceré technické opatrenia zakotvené v ustanovení § 52 ods. 2 Zákonníka práce, predovšetkým zabezpečiť, nainštalovať a pravidelne udržiavať technické a programové vybavenie potrebné na výkon telepráce (pokiaľ zamestnanec na výkon práce nepoužíva vlastné vybavenie), zabezpečiť ochranu osobných údajov, s ktorými môže byť pri výkone telepráce nakladané, informovať zamestnanca o všetkých obmedzeniach používania technického a programového vybavenia a sankciách v prípade porušenia obmedzení.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zvyšovanie / prehlbovanie kvalifikácie zamestnanca

V príspevku si prečítate informácie k zvyšovaniu / prehlbovaniu kvalifikácie zamestnanca a nájdete tam aj zodpovedané otázky z právnej poradne.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zamestnávateľ sa vyhráža ak nepodpíšem dohodu

Kde sa mi bývalý zamestnávateľ vyhráža že mi nechá zobrať papiere od auta a vodičák, ak mu nepodpíšem jeho dohodu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Preradenie zamestnanca na inú prácu

Jednostranné preradenie na inú prácu je v Zákonníku práce právne konštruované ako výnimka zo zásady zmluvnosti pracovnoprávnych vzťahov, nakoľko Zákonník práce v §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie