Domácka práca a telepráca – čím sa odlišujú od bežného pracovného pomeru?

Aj v súvislosti s rozvojom informačno – komunikačných technológií sa na slovenskom pracovnom trhu čím ďalej tým častejšie stretávame so špecifickými pracovnými pomermi, kedy zamestnanci vykonávajú prácu doma alebo na inom dohodnutom mieste mimo priestorov svojich zamestnávateľov. Zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej ako "Zákonník práce") upravuje dva druhy pracovného pomeru spĺňajúceho uvedenú charakteristiku – domácku prácu a teleprácu, a tiež odchýlky, ktoré sa na takto dojednaný pracovný pomer vzťahujú.

Domácka práca a telepráca 

Ustanovenie § 52 ods. 1 Zákonníka práce domácku prácu definuje ako: „Pracovný pomer zamestnanca, ktorý vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste… v pracovnom čase, ktorý si sám rozvrhuje“ 

Za teleprácu Zákonník práce v ustanovení § 52 ods. 1 označuje pracovný pomer, v rámci ktorého zamestnanec: „vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste s použitím informačných technológií v pracovnom čase, ktorý si sám rozvrhuje.“ 

„Pri telepráci býva v praxi spravidla miesto výkonu práce určené nie ako konkrétne miesto, ale je zaužívaná špecifikácia pomocou určenia stupňa dostupnosti prostredníctvom internetového alebo iného elektronického zariadenia.“ (TKÁČ, V. a kol.: Zákonník práce. Komentár. Wolters Kluwer: Bratislava, 2014, ISBN 978-80-8168-069-4, str. 202). Zamestnanec tak môže vykonávať prácu na ľubovoľnom mieste spĺňajúcom technické požiadavky vymedzené v pracovnej zmluve. 

Zákonník práce zakotvuje aj negatívne vymedzenie, nakoľko za domácku prácu alebo teleprácu nepovažuje výkon práce u zamestnanca doma alebo na inom ako zvyčajnom mieste výkonu práce, pokiaľ k takémuto výkonu práce dochádza príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním. 

Odchýlky pracovnoprávnej úpravy pri domáckej práci a telepráci 

Vzhľadom na povahu domáckej práce a telepráce sa na takto dojednaný pracovný pomer vzťahujú určité odchýlky, ktoré Zákonník práce vymedzuje v ustanovení § 52 ods. 1. Na domácku prácu a teleprácu sa nevzťahuje:

  • ustanovenia Zákonníka práce o rozvrhnutí určeného týždenného pracovného času, nepretržitom dennom odpočinku, nepretržitom odpočinku v týždni a o prestojoch
  • právo zamestnanca na náhradu mzdy od zamestnávateľa pri dôležitých osobných prekážkach v práci, pričom výnimku predstavuje iba úmrtie rodinného príslušníka
  • nárok zamestnanca na mzdu za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce (pokiaľ si zamestnanec a zamestnávateľ uvedené nároky zamestnanca nedojednali v pracovnej zmluve)

Osobitné povinnosti zamestnávateľa

Okrem všeobecných povinností zamestnávateľa sa na zamestnávateľa zamestnávajúceho zamestnancov vykonávajúcich domácku prácu alebo teleprácu vzťahujú aj osobitné povinnosti ukladané zamestnávateľom pre takéto typy pracovného pomeru. 

Zamestnávateľ má povinnosť prijať také opatrenia, aby zamestnanci vykonávajúci domácku prácu alebo teleprácu neboli izolovaní od ostatných zamestnancov a mali možnosť stretávať sa s ostatnými zamestnancami. 

Zamestnávateľ je tiež povinný vytvoriť zamestnancovi vykonávajúcemu domácku prácu alebo teleprácu také pracovné podmienky, aby nebol znevýhodnený v porovnaní s porovnateľným zamestnancom pracujúcim na pracovisku zamestnávateľa. 

Pri telepráci je zamestnávateľ taktiež povinný prijať viaceré technické opatrenia zakotvené v ustanovení § 52 ods. 2 Zákonníka práce, predovšetkým zabezpečiť, nainštalovať a pravidelne udržiavať technické a programové vybavenie potrebné na výkon telepráce (pokiaľ zamestnanec na výkon práce nepoužíva vlastné vybavenie), zabezpečiť ochranu osobných údajov, s ktorými môže byť pri výkone telepráce nakladané, informovať zamestnanca o všetkých obmedzeniach používania technického a programového vybavenia a sankciách v prípade porušenia obmedzení.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Potrebujem z rodinných dôvodov ukončiť pracovný pomer, ako postupovať?

Dobrý deň. Chcem Vás poprosiť, som vo firme už pomaly 2 roky. Potrebujem z rodinných dôvodov okamžite ukončiť pracovný pomer....

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Funkcia v neziskovej organizácii a nárok na dávku v nezamestnanosti

Môžem vykonávať funkciu v neziskovej organizácii a súčasne poberať dávku v nezamestnanosti?

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Je možné prideľovať príslušníkov tretích krajín cez agentúru dočasného zamestnávania v ČR?

Je možné prideľovať príslušníkov tretích krajín cez agentúru dočasného zamestnávania v ČR, alebo je tam nejaké obmedzenie (napr. ako na Slovensku,...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie