Darovanie medzi manželmi

Otázka:

Ako je to s darovaním veci počas manželstva, je možné aj že by som náš spoločných dom previedol do jej výlučného vlastníctva?

Odpoveď:

V prípade poskytnutia daru manželke musíme rozlišovať osobu darcu. Pokiaľ by tretia osoba darovala akúkoľvek vec len jednému z manželov (teda aj len manželke), tá by sa nestala súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva, nakoľko to vylučuje ustanovenie § 143 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“): „…v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získanýchdedičstvom alebo darom …“ Vec získaná darom od tretej osoby sa stane výlučným vlastníctvom toho z manželov, ktorému bola darovaná. Ak bola vec darovaná obom manželom súčasne, nadobudnú k nej podielového spoluvlastníctvo, pokiaľ si vopred dohodou nemodifikovali bezpodielové spoluvlastníctvo v zmysle jeho rozšírenia aj na predmety, ktoré nadobudnú manželia spoločne darom. Podobne ako s darom je to aj s dedičstvom.   

Osobitná situácia nastáva pri darovaní medzi manželmi. Zo zákonných ustanovení možno vyvodiť, že darovanie medzi manželmi prichádza do úvahy len v prípade, ak je predmetom daru majetok patriaci do výlučného vlastníctva jedného z manželov. Inak je darovanie majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov jedným z manželov druhému manželov zakázané. Darovacia zmluva je totiž jedným z druhov scudzovacích zmlúv, ide teda o zmluvu, ktorou sa prevádza vlastnícke právo. „Z názvu bezpodielové spoluvlastníctvo vyplýva, že každý z manželov je úplným vlastníkom veci, ktorá tvorí predmet ich majetkového spoločenstva, pričom vlastníctvo jedného z manželov je obmedzené rovnakým (úplným) vlastníctvom druhého manžela.“ (Rozsudok Okresného súdu Pezinok zo dňa 26.04.2013, sp. značka: 10C/314/2011). Ak by došlo k darovaniu majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva nedošlo by súčasne k zmene v osobe vlastníka, čo scudzenie predpokladá. Táto situácia sa častokrát v praxi obchádza napríklad tak, že manželia spoločne darujú vec patriacu do BSM svojim deťom a tie následne prevedú vec do podielového spoluvlastníctva späť svojim rodičom alebo len jednému z nich. Tento postup však neodporúčame. 

Podobnej otázke sme sa venovali aj v tomto príspevku: Ako je to s darovanými vecami v rámic BSM, je dar súčasťou BSM?

Otázka:

Dobrý deň, s manželom vlastníme v Maďarsku nehnuteľnosť v podielovom vlastníctve (kúpili sme pred manželstvom). Môže mi manžel svoj podiel predať alebo darovať? Ak áno, tak sa dostane tento dom do dedičského konania po manželovi? Nebude to už v BSM, keďže sme teraz manželia?

Odpoveď:

Podľa slovenských právnych predpisov, v prípade darovania počas manželstva je potrebné rozlíšiť, kto je darca a komu z manželov dar daruje. Zákon upravuje, ktoré veci sú vylúčené z BSM:

  • veci získané darom
  • veci získané dedičstvom (ak niečo zdedí len jeden manžel, nespadá tento zdedený majetok do BSM)
  • veci, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov
  • veci vydané v rámci reštitúcie manželovi, ktorý mal vec pred manželstvom vo svojom vlastníctve alebo jeho právnemu nástupcovi (napr. dedičovi)

Je dôležité zamerať sa na tiež na úmysel darcu. Ak darca prejaví úmysel darovať hnuteľnú alebo nehnuteľnú vec obom manželom, tak dar automaticky bude patriť do BSM. Pokiaľ by Vám manžel podiel na nehnuteľnosti daroval, nebude zaradený do BSM.

Darovanie medzi manželmi je zakázané, ak sa daruje vec, ktorá už patrí do BSM. “Z názvu bezpodielové spoluvlastníctvo vyplýva, že každý z manželov je úplným vlastníkom veci, ktorá tvorí predmet ich majetkového spoločenstva, pričom vlastníctvo jedného z manželov je obmedzené rovnakým (úplným) vlastníctvom druhého manžela.“ (Rozsudok Okresného súdu Pezinok zo dňa 26.04.2013, sp. značka: 10C/314/2011).

Manžel Vám môže darovať len vec, ktorá je v jeho výlučnom vlastníctve. Vzhľadom na Vami uvedenú situáciu, podiel, ktorý chce na Vás previesť patrí do jeho výlučného vlastníctva a nepatrí do BSM, preto darovanie prípadne predaj bude možné.

Nakoľko sa nehnuteľnosť nachádza v Maďarsku, odporúčame, aby ste sa ohľadne scudzenia jej časti informovali aj v danej krajine.