Podnikanie zahraničných osôb na Slovensku

Otázka:

Manželka a ja sme cudzinci, máme povolenie na pobyt. Ja mám pobyt ako Slovák žijúci v zahraničí a manželka má povolenie na pobyt na účel zlúčenia rodiny. Chceli by sme založiť akciovú spoločnosť, je možné, že by moja manželka bola členom predstavenstva tej spoločnosti?

Odpoveď:

Áno, pokiaľ máte udelený pobyt ako Slovák žijúci v zahraničí môžete aj podnikať, a to aj v akciovej spoločnosti. Vyplýva to priamo z § 29 ods. 3 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov. Slovák žijúci v zahraničí tak môže byť aj štatutárnym orgánom obchodnej spoločnosti (konateľom, členom predstavenstva).

Od štatutárneho orgánu (napríklad konateľa, člena predstavenstva) je potrebné odlišovať spoločníka / akcionára. Vo všeobecnosti môžu cudzinci aj z tretích krajín na Slovensku byť aj majiteľmi (spoločníkmi, akcionármi) obchodnej spoločnosti, bez ohľadu na účel udeleného pobytu, prípadne na území SR nemusia mať pobyt ani udelený. Ani Obchodný zákonník nevylučuje, aby členom predstavenstva bola aj zahraničná osoba.

Rovnako aj Vaša manželka môže podnikať, pokiaľ má pobyt na účel zlúčenia rodiny. Vyplýva to z § 27 ods. 6 zákona o pobyte cudzincov (“Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, môže podnikať; to neplatí, ak ide o rodinného príslušníka podľa odseku 2 písm. e) alebo písm. f), ktorý nesmie podnikať.”)

Vo všeobecnosti, Obchodný zákonník umožňuje zahraničným osobám rovnaké podmienky podnikania ako fyzickým a právnickým osobám podnikajúcim na území Slovenskej republiky. Daná skutočnosť vyplýva aj z § 21 ods.1 a nasl. Obchodného zákonníka: „Zahraničné osoby môžu podnikať na území Slovenskej republiky za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenské osoby, pokiaľ zo zákona nevyplýva niečo iné.“ „Zahraničnou osobou sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba s bydliskom alebo právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky.“ Je však v každom konkrétnom prípade potrebné vziať do úvahy aj špecifiká, ktoré upravuje zákon o pobyte cudzincov.

Právna úprava pripúšťa založenie akciovej spoločnosti aj jedným zakladateľom, avšak je podmienkou, aby bola právnickou osobou. Samotná fyzická osoba nemôže akciovú spoločnosť založiť. Zakladateľská zmluva a zakladateľská listina musia mať rovnaké náležitosti. Aktuálne platná právna úprava vyžaduje pri spísaní zakladateľskej listiny prípadne zakladateľskej zmluvy účasť notára, ktorý spíše notársku zápisnicu.

Otázka:

Ako si cudzinec na Slovensku môže založiť s.r.o.? Je rozdiel, či si s.r.o. zakladá cudzinec EÚ občan a občan z tretích krajín?

Odpoveď:

Spoločníkom spoločnosti pritom môže byť aj cudzinec fyzická osoba, ako aj zahraničná právnická osoba (spoločnosť). V prípade cudzinca fyzickej osoby nie je v zásade potrebné do obchodného registra dokladať žiadne špeciálne doklady, pri zahraničnej spoločnosti sa dokladá výpis z jej zahraničného obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je zapísaná, samozrejme s prekladom do slovenského jazyka s apostillou alebo superlegalizáciou, ak sa to vyžaduje (s niektorými krajinami má SR medzinárodnú zmluvu a takéto overenie nie je potrebné).

Konateľom s.r.o. môže byť tiež cudzinec. Cudzinec musí doložiť výpis z registra trestov buď z krajiny jeho pôvodu, ktorej je národnosti, alebo v ktorej sa zdržiaval aspoň 6 mesiacov posledných 5 rokov. Pokiaľ je cudzinec z členskej krajiny Európskej únie, postačuje, aby doložil neúradný preklad výpisu z registra trestov. V prípade, že cudzinec je z krajiny mimo EÚ musí byť výpis z registra trestov úradný, vyhotovený prekladateľom zapísaným v registri vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.

Pokiaľ cudzinec nie je občanom krajiny EÚ alebo OECD, musí mať na území SR nahlásený pobyt. Na pobyt v inej krajine EÚ sa neprihliada. Viac k spôsobu udelenia pobytu sa dočítate v tomto našom článku.