Prechodný pobyt cudzinca na účel podnikania v roku 2021

Aktualizované: 19.02.2021 | Vytvorené: 19.02.2021 |

Prechodný pobyt cudzinca na účel podnikania v roku 2021

Obsah

Prechodný pobyt cudzinca – miestna príslušnosť na území SR Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania Finančné zabezpečenie cudzinca Neskorší dátum ustanovenia do funkcie štatutárneho orgánu Požiadavky na ubytovanie Povinnosti po udelení povolenia na pobyt (lekársky posudok, výpis z obchodného registra, poistenie) Startup víza Podnikateľský zámer na realizáciu inovatívneho projektu

V tomto článku sa budeme venovať otázkam k získaniu pobytu cudzinca (mimo EÚ) za účelom podnikania.

Prechodný pobyt cudzinca – miestna príslušnosť na území SR

Prechodný pobyt sa vybavuje podľa sídla nehnuteľnosti, na adrese ktorej má mať žiadateľ prechodný pobyt - adresu ubytovania. Žiadosť sa teda nepodáva podľa miesta podnikania, kde má cudzinec nahlásenú živnosť, alebo sídlo spoločnosti, v mene ktorej podniká alebo bude podnikať. Pokiaľ sa nehnuteľnosť nachádza v Bratislave, vybavuje sa na Oddelení cudzineckej polície PZ Bratislava, Regrútska 4, Bratislava 831 07, +421-9610-36999 (ďalej len “policajný útvar”).

Ostatné oddelenia cudzineckej polície na území SR

V závislosti od toho, v ktorom okrese bude cudzinec ubytovaný, je príslušné nasledovné oddelenie cudzinekcej polície:

Územná pôsobnosť OCP PZ
Oddlenenie cudzineckej polície PZ Pôsobnosť (okresy)
OCP PZ Bratislava Bratislava I. až V.
OCP PZ Dunajská Streda Dunajská Streda, Galanta, Senec
OCP PZ Trnava Trnava, Malacky, Pezinok, Piešťany, Senica, Skalica
OCP PZ Nitra Nitra, Hlohovec, Partizánske, Topoľčany, Zlaté Moravce
OCP PZ Nové Zámky Nové Zámky, Komárno, Levice, Šaľa
OCP PZ Trenčín  Trenčín, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Prievidza, Púchov
OCP PZ Banská Bystrica Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Krupina
OCP PZ Rimavská Sobota  Rimavská Sobota, Rožňava, Lučenec, Poltár, Revúca, Veľký Krtíš
OCP PZ Žilina  Žilina, Považská Bystrica, Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto
OCP PZ Košice Košice I. až IV, Košice - okolie, Gelnica, Špišská Nová Ves
OCP PZ Michalovce Michalovce, Sobrance, Trebišov, Humenné, Snina, Medzilaborce
OCP PZ Prešov Prešov, Bardejov, Sabinov, Stará Ľubovňa, Poprad, Kežmarok, Levoča, Stropkov, Svidník
OCP PZ Ružomberok Ružomberok, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Turčianske Teplice

Úradné hodiny cudzineckých polícii nájdete na stránke Ministersva vnútra SR

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu podáva štátny príslušník tretej krajiny (ďalej len “žiadateľ”) osobne na policajnom útvare, ak sa na území Slovenskej republiky zdržiava oprávnene (nie je možné právne zastúpenie na základe plnej moci, ani advokátom ani inou osobou, osobná účasť je nevyhnutná).

Na území SR si žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania môžu podať len cudzinci, ktorí su tu oprávnene v rámci bezvízového styku alebo sa na Slovensku zdržiavajú na základe víz typu D. Ak má cudzinec víza typu C, nemôže si na území SR podať žiadosť o udelenie pobytu. Ak si cudzinec nemže podať žiadosť o udelenie pobytu na Slovensku, žiadosť si podá na zastupiteľskom úrade v krajine, ktoej je občanom alebo má v nej nahlásený pobyt.

Žiadosť sa podáva na úradnom tlačivePri podaní žiadosti o udelenie prechodného pobytu je štátny príslušník tretej krajiny povinný predložiť platný cestovný doklad a všetky náležitosti k žiadosti o udelenie prechodného pobytu ustanovené zákonom, inak zastupiteľský úrad alebo policajný útvar žiadosť o udelenie prechodného pobytu neprijme. Ak zastupiteľský úrad alebo policajný útvar žiadosť o udelenie prechodného pobytu neprijme, štátnemu príslušníkovi tretej krajiny poskytne písomnú informáciu o tom, ktoré doklady musí k žiadosti o udelenie prechodného pobytu doložiť, aby sa jeho žiadosť prijala. Jedine žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania zastupiteľský úrad alebo policajný útvar neprijme len vtedy, ak štátny príslušník tretej krajiny nepredloží platný cestovný doklad.

Využite naše službyPovolenie na pobyt pre cudzincov z krajín mimo EÚ na Slovensku

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania

Podľa zákona o pobyte cudzincov udelí policajný útvar cudzincovi (príslušníkovi tretej krajiny) prechodný pobyt na účel podnikania, ak: 

 • podniká alebo bude podnikať na území Slovenskej republiky ako fyzická osoba (živnostník), alebo
 • koná alebo bude konať v mene obchodnej spoločnosti alebo družstva a nie je v pracovnoprávnom vzťahu.

Druhý prípad sa uplatní na osobu, ktorá bola rozhodnutím valného zhromaždenia slovenskej obchodnej spoločnosti ustanovená napríklad za konateľa spoločnosti.

K žiadosti je žiadateľ povinný predložiť:

  • platný cestovný doklad
  • dve farebné fotografie s rozmermi 3 x 3, 5 cm zobrazujúce aktuálnu podobu      
  • kolok v hodnote 232 EUR + 24,50 EUR za doklad o pobyte + 3 EUR kolok za doručenie dokladu o pobyte na zadanu adresu (ak sa žiadosť podáva na zastupiteľskom úrade, poplatok je podanie žiadosti o pobyt je 240 EUR)
  • nasledujúce doklady nie staršie ako 90 dní:

   • ak bude cudzinec pôsobiť ako štatutár obchodnej spoločnosti: ak ide o fungujúcu spoločnosť, treba doložiť (i) výpis z obchodného registra, postačuje z internetu, nemusí sa prekladať originál použiteľný na právne úkony a (ii) zápisnicu z valného zhromaždenia s overenými podpismi spoločníkov o ustanovení žiadateľa za štatutára (napr. konateľa sro, predsedu / člena predstavenstva a.s.) akonáhle mu bude udelený pobyt na území SR, inak sa predladá podnikateľský zámer. Ak ide o cudzinca z krajín OECD, môže byť zapísaný do obchodného registra ako štatutár aj bez pobytu na území SR a preto potačuje doložiť výpis z obchodného registra, v ktorom už bude figurovať a nedokladá sa zápisnica o vymenovaní.
   • ak bude cudzinec pôsobiť ako živnostník: dokladá sa osvedčenie zo živnostenského registra
   • ak je žiadateľ vlastníkom bytu na území SR, doloží výpis z listu vlastníctva (stačí z internetu), nemusí byť použiteľný na právne úkony. Ak žiadateľ je v nájme, doloží buď nájomnú zmluvu s overenými podpismi všetkých vlastníkov aj cudzinca, alebo čestné vyhlásenie vlastníkov o poskytnutí ubytovania.  
   • výpis z registra trestov materskej krajiny ako aj z krajiny, kde sa zdržiaval viac ako 90 dní počas posledných 6 mesiacov tri roky spätne. Výpisy musia byť apostilované / superlegalizované a úradne preložené do slovenského jazyka slovenským prekladateľom.
   • potvrdenie o zostatku na účte vedenom v banke na meno žiadateľa potvrdzujúce finančné zabezpečenie aspoň vo výške 12 násobku životného minima (od 01.07.2020 do 30.06.2021 je životné minimum 214,83 EUR), t.j. necelých 2.600 EUR
   • potvrdenie o zostatku na podnikateľskom účte vedenom v banke na obchodné  meno sro potvrdzujúce finančné zabezpečenie aspoň vo výške 100 násobku životného minima, ak bude podnikať ako štatutár obchodnej spoločnosti (21.500 EUR), ak bude cudzinec pôsobiť ako živnostník vo výške 20 násobku životného minima (približne 4.300 EUR)

Všetky dokumenty v inom ako slovenskom a českom jazyku musia byť úradne preložené slovenským prekladateľom. Ak by sa úradný preklad robil v zahraničí, overí ho príslušná slovenská ambasáda v danej krajine.

Policajný útvar udelí prechodný pobyt na účel podnikania na predpokladaný čas podnikania, najviac však na tri rokyUpozorňujeme, že prechodný pobyt je viazaný na jeden účel.

Ak štátny príslušník tretej krajiny chce vykonávať inú činnosť, než na akú mu bol udelený prechodný pobyt, musí podať novú žiadosť o udelenie prechodného pobytu. Štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má udelený prechodný pobyt, môže počas prechodného pobytu študovať. Na základe udeleného prechodnému pobytu môže cudzinec zdržiavať sa, vycestovať a opätovne vstupovať na územie Slovenskej republiky v čase, na aký mu bol policajným útvarom udelený.

Finančné zabezpečenie cudzinca

K vyššie uvedenému finančnému zabezpečeniu cudzinca ešte uvádzame, že cudzinec výpisom zo svojho bankového účtu zriadeného na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí musí okrem iného preukázať aj finančné zabezpečenie svojho pobytu. Zákon vyžaduje zostatok na jeho účte vo výške životného minima (od 01.07.2020 do 30.06.2021 je životné minimum 214,83 EUR) na každý mesiac pobytu; ak dĺžka pobytu presiahne jeden rok, finančné zabezpečenie musí preukázať vo výške dvanásťnásobku životného minima. V prípade, ak cudzinec žiada o prechodný pobyt pre svoje dieťa za účelom zlúčenia rodiny, na tohto potomka preukáže finančné zabezpečenie pobytu v polovičnej výške.

Okrem toho je cudzinec povinný preukázať finančné zabezpečenie podnikateľskej činnosti. Za týmto účelom predloží potvrdenie o zostatku na účte vedenom v banke zriadenom na účely podnikania, ktorý nesmie byť totožný s účtom otvoreným na meno fyzickej osoby (cudzinca), vo výške: 

 • dvadsaťnásobku životného minima, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý bude podnikať ako fyzická osoba,
 • stonásobku životného minima, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý bude podnikať ako štatutárny orgán právnickej osoba (napr. bankový výpis spoločnosti). 

Ak sú potvrdenia vyhotovené v zahraničnej banke, dokladajú sa aj obraty za posledné 3 mesiace. 

Neskorší dátum ustanovenia do funkcie štatutárneho orgánu

Policajný útvar rozhodne o udelení prechodného pobytu s neskorším dátumom začiatku udeleného pobytu, ak zistí, že na základe dokladu, ktorým štátny príslušník tretej krajiny preukazuje účel pobytu, začne účel pobytu vykonávať neskôr, ako je deň rozhodnutia o žiadosti; to neplatí, ak je čas medzi rozhodnutím policajného útvaru o udelení prechodného pobytu a začiatkom vykonávania účelu pobytu kratší ako 30 dní. Začiatok udeleného pobytu musí byť vždy 30 dní pred dňom, keď štátny príslušník tretej krajiny už bude vykonávať účel pobytu.

Požiadavky na ubytovanie

Ubytovanie musí spĺňať požiadavky podľa § 62 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 8 ods. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia. V zmysle uvedeného obytná plocha bytu nižšieho štandardu musí byť najmenej 12 m2 na užívateľa a 6 m2 na každú ďalšiu osobu, ktorá s ním žije v domácnosti. Úžitková plocha bytu nižšieho štandardu musí byť najmenej 15 m2.

Doklad o zabezpečení ubytovania musí preukazovať, že štátny príslušník tretej krajiny má zabezpečené ubytovanie na najmenej šesť mesiacov prechodného pobytu; ak žiada o prechodný pobyt na kratší čas, musí preukazovať zabezpečenie ubytovania počas celého prechodného pobytu. Štátny príslušník tretej krajiny v prípade zlúčenia rodiny musí preukázať zabezpečenie spoločného ubytovania so štátnym príslušníkom tretej krajiny, s ktorým žiada o zlúčenie rodiny.

Povinnosti po udelení povolenia na pobyt (lekársky posudok, výpis z obchodného registra, poistenie)

Štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt, je povinný odovzdať policajnému útvaru do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie. Vyšetrenie cudzincov na tento účel poskytuje v 7 mestách po celej SR firma medicalcontrol.sk.

Túto povinnosť nemá cudzinec, ak: 

 • ide o udelenie prechodného pobytu na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl
 • ide o cudzinca, ktorý má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí alebo
 • ide o cudzinca, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte
 • a ak ide o zmenu druhu alebo účelu pobytu.

Lekársky posudok potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, nesmie byť starší ako 30 dní.

V minulosti platilo, že pokiaľ bol štátnemu príslušníkovi tretej krajiny udelený prechodný pobyt na účel podnikania, bol povinný odovzdať do 60 dní od prevzatia dokladu o pobyte aj výpis z obchodného registra fyzickej osoby - podnikateľa, obchodnej spoločnosti alebo družstva, ktoré uviedol v žiadosti. V súčastnosti už cudzinec túto povinnosť nemá.

Štátny príslušník tretej krajiny je povinný odovzdať policajnému útvaru do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte doklad potvrdzujúci zdravotné poistenie. Ak bude podnikať ako živnostník, bude poistený v systéme verejného zdravotného poistenia (čiže v jednej z týchto zdravotných poisťovní: VšZP, Union, Dôvera). Ak podniká ako štatutár obchodnej spoločnosti (konateľ, ćlen predstavenstva), bude môcť mať komerčné zdravotné poistenie cudzinca. 

Poistiť sa cudzinci vedia priamo aj na tomto linku.

Startup víza

Prechodný pobyt na úćel podnikania je moňé získať aj po predložení podnikateľského zámeru na realizáciu inovatívneho projektu (startup). V prípade inovatívneho projektu rozhodne cudzinecká polícia o udelení pobytu v skrátenej lehote 30 dní.

Podnikateľský zámer na realizáciu inovatívneho projektu

Projektový zámer s inovatívnym charakterom by mal byť v rozsahu približne 5 až 10 strán a mal by obsahovať najmä tieto náležitosti:

 1. identifikácia žiadateľa
 2. Odborné predpoklady žiadateľa, resp. projektového tímu
 3. Popis inovatívneho produktu/ procesu/ služby
 4. Ciele a harmonogram projektu
 5. Popis a analýza trhu
 6. Zákazníci a odberatelia
 7. Financovanie a rozpočet
 8. Silné a slabé stránky inovatívneho zámeru
 9. Ostatné údaje (zmluvy o budúcich zmluvách, infomrácie o duśevnom vlastníctve, osvedčenia, certifikácty a podobne).

Naše služby:

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.