Slovák žijúci v zahraničí – prechodný pobyt

Otázka:

Sme manželský pár, máme prechodné pobyty na Slovensku ako Slováci žijúci v zahraničí a na Slovensku sme 5 rokov. Môžeme získať trvalé pobyty namiesto prechodných? Čo je potrebné k zmene adresy, keďže teraz sme prihlásení v Žiline a chceme zmeniť adresu do Bratislavy, keďže tu pracujeme?

Odpoveď:

Zákon o pobyte cudzincov umožňuje udeliť dlhodobý pobyt (ide o jeden z druhov trvalého pobytu) cudzincovi – štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý sa na území Slovenskej republiky zdržiava oprávnene a nepretržite po dobu piatich rokov bezprostredne pred podaním žiadosti. Pokiaľ sa teda cudzinec z tretej krajiny zdržiava na Slovensku aspoň 5 rokov, je možné žiadať o dlhodobý pobyt, ktorý sa udeľuje už na neobmedzený čas. 

Pokiaľ máte záujem o zmenu adresy, je potrebné ísť osobne na oddelenie cudzineckej polície, v ktorej obvode sa nová adresa nachádza a žiadať o výmenu pobytovej kartičky, nakoľko všetky zmeny (vrátane zmeny ubytovania) by mali cudzinci hlásiť do pár dní od kedy nastanú. Zmenu adresy je možné spojiť aj s podaní žiadosti o trvalý pobyt.

Otázka:

Dovoľujem si požiadať o informáciu, akým spôsobom sa posudzuje bezúhonnosť osoby a dokladaný výpis z registra trestov z FBI. 

Ide o občana USA, ktorý má záujem o podanie žiadosti o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí. Pred 21 rokmi sa dopustil priestupku, ktorý mu figuruje v FBI výpise z registra, bol odsúdený v rámci dohody o vine a treste, uložený mu bol peňažný trest 100 USD a verejnoprospešné práce. Tento skutok je v USA považovaný za priestupok. 

Poprosím o informáciu, či tento skutok zapísaný v registri trestov z USA spôsobí, že mu nebude udelené osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí (ak samozrejme iné požiadavky splní)? 

Odpoveď:

Podľa stanoviska Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí „doklad o bezúhonnosti musí byť bez záznamu.“ 

Podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí Postavenie Slováka žijúceho v zahraničí sa na účely uplatnenia si práv alebo výhod ustanovených osobitnými zákonmi pre Slovákov žijúcich v zahraničí preukazuje osvedčením, ktoré vydáva úrad. Osvedčenie možno vydať na základe písomnej žiadosti osobe, ktorá b) nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo za čin, ktorý je podľa zákonov Slovenskej republiky úmyselným trestným činom.“ 

(5) Splnenie podmienky podľa odseku 2 písm. b) sa preukazuje výpisom z registra trestov alebo obdobným potvrdením vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je žiadateľ občanom alebo v ktorom má žiadateľ pobyt, a nesmie byť starší ako tri mesiace. Výpis z registra trestov alebo iný doklad vydaný príslušnými orgánmi štátu musí dokladovať bezúhonnosť na celom území štátu, ktorý tento doklad vydal. Na účel preukázania bezúhonnosti podľa prvej vety poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje podľa tretej vety úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.“