Získanie štátneho občianstva SR

Otázka:

Som srbský občan žijúci na Slovensku od roku 1994 až do dnes. Teda narodil som sa v Srbsku a vyrastal som od svojich štyroch rokov na Slovensku. Mám na území SR už dlhú dobu trvalý pobyt. Chodil som do škôlky, základnej školy až po strednú školu na Slovensku. Momentálne som ženatý s občankou SR a máme spolu dieťa narodené v SR. Som zamestnaný v SR na TPP na dobu neurčitú. Nebol som nikdy trestaný ani na Slovensku ani v Srbsku. V Srbsku som nikdy nemal žiadne dlžoby ani nevyrovnané účty. Na Slovensku splácam spotrebný úver vždy na čas a bez meškania. Chcem sa spýtať, aké sú moje možnosti pre získanie slovenského občianstva v tomto prípade.

Odpoveď:

Na to, aby bolo cudzincovi priznané štátne občianstvo, je nutné splniť v zmysle § 7 ods. 1 a nasl. zákona č. 40/1993 Z.z o štátnom občianstve niekoľko podmienok:

 • Žiadateľ musí mať na Slovensku nepretržite trvalý pobyt po dobu 8 rokov predtým ako o štátne občianstvo požiada
 • Preukázať svoju bezúhonnosť. Za bezúhonného sa nepokladá človek, ktorý:
 1. ktorý bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, a od zahladenia jeho odsúdenia uplynulo päť rokov
 2. koho trestné stíhanie za úmyselný trestný čin bolo právoplatne podmienečne zastavené a uplynutia skúšobnej doby uplynulo najmenej päť rokov
 3. koho trestné stíhanie za úmyselný trestný čin bolo zastavené rozhodnutím súdu a od právoplatnosti tohto rozhodnutia uplynulo päť rokov
 • Preukázať znalosť slovenského jazyka

Znalosť slovenského jazyka sa preukazuje priamo pri podávaní žiadosti o štátne občianstvo a pri vypĺňaní „Dotazníka žiadateľa“. Zodpovedný za preskúšanie znalosti príslušného jazyka je zodpovedný orgán, na ktorom bola žiadosť o štátne občianstvo podaná a to napríklad na okresnom úrade v sídle kraja alebo konzulárny úrad. Pri preskúšaní sa prihliada aj na zdravotný stav žiadateľa a počas skúšania sa vyhotovuje zápisnica. Preskúšanie prevažne pozostáva z prečítania z náhodne vybraného článku z tlače v rozsahu 500 slov, a následne prepísanie toho čo si žiadateľ z príslušného článku zapamätal v rozsahu 30 minút.

 • Preukázať všeobecné znalosti o Slovenskej republike

Všeobecné znalosti o Slovenskej republike sa preukazujú súčasne s jazykovými znalosťami. Otázky sa týkajú histórie, geografie a spoločensko-politického vývoja Slovenskej republiky.

 • Predložiť všetky potrebné doklady k žiadosti o štátne občianstvo:
 1. doklad totožnosti, rodný list a stručný životopis podpísaný žiadateľom
 2. doklad o osobnom stave, napr. sobášny list, úmrtný list manžela, prípadne potvrdenie o rozvode manželstva
 3. doklad o pobyte na Slovensku
 4. doklad o bezúhonnosti nie starší ako šesť mesiacov, ktorým je odpis z registra trestov každého štátu, ktorého je alebo v minulosti bol štátnym občanom, a odpis z registra trestov každého štátu, v ktorom mal povolený pobyt v posledných 15 rokoch pred podaním žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, alebo iný doklad o bezúhonnosti vydaný príslušnými orgánmi týchto štátov
 5. dotazník žiadateľa

Taktiež je nutné upozorniť na skutočnosť v zmysle § 7 ods. 2 písm. a), podľa ktorého žiadateľ o štátne občianstvo, ktorý má na území Slovenskej republiky povolený pobyt, nemusí spĺňať vyššie uvedenú podmienku 8 ročného pobytu, ak: „uzavrel manželstvo so štátnym občanom Slovenskej republiky, toto manželstvo trvá a žije v tomto manželstve v spoločnej domácnosti na území Slovenskej republiky najmenej počas piatich rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky“.

Bližšie informácie ohľadom žiadosti a udelenia štátneho občianstva nájdete tu.

Otázka:

Mám priateľa z Macedónska a chceli by sme sa vziať. Chcem sa informovať, za akú dobu dostane občianstvo od svadby, pretože by sme chceli ísť pracovať do zahraničia?

Odpoveď:

V zmysle § 7 ods. 2 písm. a) zákona č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve je možné žiadateľovi, ktorý má na území Slovenskej republiky povolený pobyt, udeliť štátne občianstvo ak „uzavrel manželstvo so štátnym občanom Slovenskej republiky, toto manželstvo trvá a žije v tomto manželstve v spoločnej domácnosti na území Slovenskej republiky najmenej počas piatich rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky.“

Z vyššie ustanoveného ustanovenia vyplýva, že štátne občianstvo sa nenadobudne bezprostredne po uzatvorení manželstva, ale je nutné, aby manželstvo trvalo aspoň päť rokov. Upozorňujeme, že podmienky pre udelenie štátneho občianstva (napr. žitia v spoločnej domácnosti s manželkou, na území SR) musia byť splnené aj v čase rozhodovania (nie len v čase podania žiadosti) o udelení štátneho občianstva. “Bolo by absolútne proti účelu a zmyslu zákona, aby žiadateľ spĺňal podmienky nevyhnutné pre udelenie štátneho občianstva len v čase podania žiadosti a v čase samotného rozhodovania o udelení štátneho občianstva by už tieto podmienky nemuseli byť naplnené.” (Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 2Sžo 107/2014)

Tento rozsudok ďalej uvádza: Podľa krajského súdu pre posúdenie efektívneho fungovania manželského zväzku a rodinného spolužitia, miery integrácie žalobcu do spoločnosti, ako aj jeho pracovných návykov a celkového prínosu pre spoločnosť je nevyhnutné, aby sa žalobca nepretržite zdržiaval v spoločnej domácnosti na území Slovenskej republiky s rodinnými príslušníkmi až do konečného rozhodnutia vo veci udelenia štátneho občianstva Slovenskej republiky. Vyžadovanie dlhodobej fyzickej prítomnosti na území Slovenskej republiky za účelom integrácie do spoločnosti nie je porušením ľudských práv žalobcu, pretože ak žije v cudzine, nemôže si osvojiť právny poriadok a spoločensko-kultúrnu podstatu fungovania spoločnosti v Slovenskej republike. Rodina žalobcu si musí zvoliť prioritu, ktorú uprednostní. Je vo verejnom záujme, aby si žalobca dostatočne osvojil znalosť právneho poriadku Slovenskej republiky, získal pracovné návyky, bol prospešný pre spoločnosť, vytváral hodnoty, ktoré sú prínosom pre Slovenskú republiku a nebol záťažou pre sociálny systém. Tieto atribúty nemôžu byť naplnené v prípade, ak sa žalobca aj s rodinnými príslušníkmi zdržiava v cudzine a to aj ak to nie je trvalo… Žalovaný plne akceptuje právo na slobodný výber zamestnania, právo na slobodu pohybu a pobytu a právo na spoločný rodinný život, ale pri posudzovaní žiadosti musel vziať do úvahy skutočnosť, že žalobca nežije s manželkou na území Slovenskej republiky, a preto nespĺňal podmienku podľa § 7 ods. 2 písm. a/ zákona č. 40/1993 Z. z. “

Rozhodovanie o žiadosti pritom môže trvať podľa zákona do 2 rokov. Počas tohto obdobia musia byť splnené podmienky na udelenie štátneho občianstva, mimo iných aj pobyt na území SR.

Pri nárok na štátne občianstvo je okrem uzatvorenia manželstva potrebné splniť aj nasledujúce podmienky:

 • preukázať svoju bezúhonnosť

Za bezúhonného sa nepokladá človek:

 1. ktorý bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, a od zahladenia jeho odsúdenia uplynulo päť rokov
 2. koho trestné stíhanie za úmyselný trestný čin bolo právoplatne podmienečne zastavené a uplynutia skúšobnej doby uplynulo najmenej päť rokov.
 3. koho trestné stíhanie za úmyselný trestný čin bolo zastavené rozhodnutím súdu a od právoplatnosti tohto rozhodnutia uplynulo päť rokov
 • nesmie mu byť uložený trest vyhostenia
 • nie je proti nemu vedené trestné stíhanie
 • nie je proti nemu vedené vydávacie konanie, ani konanie o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu
 • proti ktorému nie je vedené konanie o administratívnom vyhostení
 • proti ktorému nie je vedené konanie o odňatie azyl

O udelenie štátneho občianstva musíte požiadať žiadosťou o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky spolu s dotazníkom žiadateľa o udelenie štátneho občianstva osobne  na okresnom úrade v sídle kraja, diplomatickej misií alebo konzulárnom úrade Slovenskej republiky. K žiadosti je nutné priložiť najmä:

 • životopis
 • doklad totožnosti
 • rodný list
 • doklad o osobnom stave (sobášny list)
 • doklad o pobyte na území Slovenskej republiky
 • doklad o bezúhonnosti (nie starší ako 6 mesiacov)

Uvedené dokumenty je potrebné predložiť v originály alebo v osvedčených fotokópiách, pričom dokumenty vydané v cudzine musia byť úradne preložené a opatrené apostilou alebo superlegalizované.

V prípade nadobudnutia štátneho občianstva manželstvom už nie je potrebné splniť podmienku dĺžky nepretržitého pobytu na území Slovenskej republiky po dobu 8 rokov.

Prečítajte si aj: