Stratím nadobudnutím slovenského občianstva občianstvo české?

Otázka:

Na Slovensku platí, že pokiaľ štátny občan SR nadobudne občianstvo iného štátu, automaticky stráca občianstvo slovenské a musí požiadať o jeho znovunadobudnutie. Ak som Čech a chcem získať občianstvo české, je to tak aj podľa českej právnej úpravy, že nadobudnutím slovenského občianstva stratím české? Je možné dvojité štátne občianstvo?

Odpoveď:

Nadobudnutím slovenského štátneho občianstva nestratí český občan automaticky (zo zákona) občianstvo české. Uvedené nám písomne potvrdilo aj Ministerstvo vnútra Českej republiky, ktoré vo svojom emaily zo dňa 31.1.2019 uviedlo, že podle české právní úpravy je možné státní občanství České republiky pozbýt jediným způsobem, a to na základě prohlášení českého státního občana, trvale žijícího v cizině.“ 

Postup, ako je možné vzdať sa českého občianstva je popísaný tu

Slovenský aj český právny poriadok pripúsťa dvojité štátne občianstvo. Čiže občan Slovenska môže mať aj občianstvo Českej republiky a naopak. Táto informácia nám bola tiež potvrdená písomne Veľvyslanectvom Českej republiky v Bratislave, ktoré vo svojej správe uviedlo: legislativa České republiky umožňuje/nevylučuje dvojí státní občanství, tudíž umožňuje státním občanů České republiky získat a mít současně se státním občanstvím České republiky i státní občanství Slovenské republiky.“