Žena si chce nechať po rozvode moje priezvisko ale nesúhlasím s tým

Otázka:

Je možné, aby som ako manžel dosiahol zmenu priezviska mojej už teraz bývalej manželky, ktorá si chce ponechať po rozvode moje priezvisko, ale ja s tým nesúhlasím?

Odpoveď:

V zmysle zákona o rodine platí, že manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu oznámiť, že prijíma opäť svoje predošlé priezvisko. 

Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko a zároveň si ponechal v poradí uvedené ako druhé priezvisko svoje predošlé priezvisko, môže do troch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu oznámiť, že upúšťa od používania spoločného priezviska. 

Toto ustanovenie platí pre prípad rozvodu, neplatí pre prípad smrti manžela alebo jeho vyhlásenia za neplatné, ani v prípade vyhlásenia manželstva za neplatné. 

V zmysle odbornej právnej literatúry „Rozhodnúť sa pre prijatie predošlého priezviska môže len ten manžel, ktorý pri sobáši prevzal priezvisko druhého manžela. Teda nie ten, ktorého priezvisko bolo prevzaté, a to ani v prípade, ak by sa používaním svojho priezviska bývalým manželom cítil oprávnene dotknutý (napr. pre dôvody alebo spôsob rozvratu manželstva).“ 

Zákon ukladá lehotu, počas ktorej je potrebné urobiť rozhodnutie o späťvzatí predchádzajúceho priezviska a to 3 mesiace od právoplatnosti rozsudku o rozvode. V tejto lehote je potrebné oznámenie doručiť matrike, nestačí ho posledný deň lehoty podať na pošte. Rovnako je možné urobiť rozhodnutie o späťvzatí predchádzajúceho priezviska aj ústne pri osobnej návšteve matriky. Ako príloha sa doručí matrike právoplatné rozhodnutie o rozvode. Matrika vydá po splnení podmienok o späťvzatí predchádzajúceho priezviska potvrdenie. 

Zmena priezviska sa oznamuje matričnému úradu, s obvode ktorého sa konal sobáš (čiže matričný úrad, ktorý manželstvo zapísal do knihy manželstiev. Táto zmena priezviska nemá žiadny vplyv na priezvisko spoločných detí bývalých manželov. 

Ak sa nestihne lehota 3 mesiacov od právoplatnosti rozsudku o rozvode, je potrebné podať žiadosť o povolenie zmeny priezviska na okresnom úrade podľa miesta trvalého bydliska. 

Uvedenú zmenu priezviska na návrh len jedného (bývalého) manžela nepripúšťa ani zákon o mene a priezvisku. Ten v § 6 ods. 3 písm. c) hovorí, že zmenu priezviska možno povoliť len na základe spoločnej žiadosti oboch manželov, ak ide o zmenu priezviska jedného z manželov, ktorí majú spoločné priezvisko, na priezvisko, ktoré používal pred prijatím spoločného priezviska.