Zmena priezviska po rozvode – aký je postup?

Otázka:

Ako a dokedy si môžem zmeniť späť svoje priezvisko po rozvode? Kde je možné o zmenu priezviska žiadať a aká je prosím lehota na vybavenie? 

Odpoveď:

Zákon č. 300/1993 Z.z. o mene a priezvisku umožňuje, aby si jeden z manželov po rozvode mohol zmeniť priezvisko, a to do 3 mesiacov od právoplatného rozhodnutia súdu o rozvode na matričnom úrade, v ktorom bolo manželstvo uzatvorené a zapísané. Priezvisko si môže zmeniť na predošlé (nemusí ísť výlučne o zmenu na rodné priezvisko). Od momentu zápisu svojho predošlého priezviska do matričnej knihy je rozvedený manžel povinný používať len svoje predchádzajúce priezvisko. V prípade, ak požiadate o zmenu priezviska na príslušnej matrike do troch mesiacov, nevyžaduje sa povolenie, a takýto úkon je oslobodený od správnych poplatkov. V prípade, ak o zmenu nepožiadate v lehote troch mesiacov od rozvodu na príslušnej matrike, musíte o zmenu požiadať na okresnom úrade v mieste trvalého bydliska, kde bude nutné zaplatiť aj súdny poplatok.

O zmenu priezviska môže požiadať len ten z manželov, ktorý si pri uzatvorení manželstva priezvisko zmenil a prijal priezvisko bývalého manžela. Nie je možné, aby manžel požadoval, aby si manželka zmenila priezvisko proti svojej vôli. V prípade, ak jeden z manželov prijal spoločné priezvisko, ale zároveň si ponechal svoje predošlé, môže matričný úrad do troch mesiacov od právoplatného rozhodnutia o rozvode požiadať, aby od spoločného priezviska upustil a ponechal si len predošlé priezvisko.

Zmena priezviska po rozvode sa nedotýka priezviska spoločných detí z manželstva. V prípade, ak by ste ho aj tak chceli zmeniť a medzi rozvedenými manželmi nedôjde k dohode, môže o tejto skutočnosti rozhodnúť súd. V prípade dohody medzi manželmi o zmene priezviska dieťaťa stačí podať žiadosť na Okresnom úrade v mieste trvalého bydliska dieťaťa. Ak je dieťa maloleté nad 15 rokov, je nutné doložiť aj jeho overený súhlas so zmenou priezviska.

Žiadosť o zmenu môžete podať v písomnej forme, ale aj ústne do zápisnic na príslušnej matrike. K zmene priezviska po rozvode nie je nutné, aby so zmenou súhlasil bývalý manžel, a ani túto zmenu nemôže nijako ovplyvniť.

Na matrike k zmene priezviska je nutné priložiť právoplatné rozhodnutie o rozvode, sobášny list, rodný list a doklad totožnosti. Po vyplnení tlačiva matrika vykoná zmenu zápisu v matričnej knihe o Vašom priezvisku do 30 dní.