Právo rodiča stýkať sa so svojím dieťaťom s pobytom v inom štáte

Právo stýkať sa so svojím dieťaťom majú (pokiaľ im rodičovské práva neboli obmedzené) obidvaja rodičia, bez ohľadu na to, či žijú v spoločnej domácnosti alebo nie, a to aj v prípade, že dieťa nežije v tom istom štáte ako rodič. 

Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí 

Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí zo dňa 25.10.1980 (ďalej ako „Dohovor“) sa vzťahuje aj na prípady, keď má dieťa obvyklý pobyt v Slovenskej republike a rodič v niektorom z ďalších zmluvných štátov Dohovoru. 

V zmysle čl. 5 písm. b ) Dohovoru „právo styku“ zahŕňa právo odviesť dieťa na obmedzený čas na iné miesto, ako je miesto jeho obvyklého pobytu.“ 

Dohovor zakotvuje povinnosť zmluvných štátov určiť ústredný orgán na vykonávanie povinností ukladaných Dohovorom. V zmysle čl. 21 Dohovoru sa osoba, ktorej právo styku s dieťaťom bolo porušené, môže obrátiť so žiadosťou o prijatie opatrení na zabezpečenie práva styku na ústredný orgán štátu obvyklého pobytu dieťaťa alebo iného zmluvného štátu, pričom „Ústredné orgány prijímajú opatrenia, aby podľa možnosti odstránili všetky prekážky výkonu tohto práva a môžu samy alebo prostredníctvom iných orgánov alebo osôb podať návrh na začatie konania na úpravu práva styku alebo ochranu tohto práva a na zabezpečenie plnenia podmienok, ktorými môže byť výkon tohto práva podmienený, alebo napomáhať začatiu takéhoto konania.“ Ústredným orgánom na účely Dohovoru v Slovenskej republike je Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (ďalej ako „Centrum“). 

Procesná pomoc a právne poradenstvo 

Osobe, ktorá má obvyklý pobyt na území zmluvného štátu Dohovoru tiež vzniká nárok na procesnú pomoc a právne poradenstvo v každom zmluvnom štáte za rovnakých podmienok, aké majú občania tohto štátu. Podľa telefonickej informácie od pracovníkov Centra je v prípadoch, kedy došlo k porušeniu práva na styk s dieťaťom potrebné, aby rodič kontaktoval ústredný orgán na vykonávanie povinností ukladaných Dohovorom v štáte svojho obvyklého pobytu (za predpokladu, že sa jedná o zmluvný štát Dohovoru), ktorý klientovi poradí, predloženie ktorých dokumentov bude potrebné (pôjde najmä o žiadosť, rodný list dieťaťa a pod.). Následne Ústredný orgán kontaktuje slovenské Centrum, ktoré sa pokúsi o dosiahnutie dohody s druhým rodičom dieťaťa. Pokiaľ nedôjde k dohode, Centrum môže napomáhať pri začatí konania o úpravu práva styku. 

Úprava práv a povinností súdom 

V tejto súvislosti uvádzame, že Dohovor rodičovi nebráni, aby sa s návrhom na úpravu práv a povinností k maloletému obrátil priamo na súd. 

Pokiaľ má dieťa obvyklý pobyt v Slovenskej republike, právomoc vo veci práv a povinností k dieťaťu bude mať v zmysle čl. 8 Nariadenia 2201/2003 ES o súdnej právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000 slovenský súd. 

Konania vo veciach starostlivosti súdu o maloletých upravuje zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok, podľa ktorého bude v konaní miestne príslušný súd v obvode bydliska maloletého.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Striedavá starostlivosť o dieťa – podmienky

Chcela by som sa spýtať, aké podmienky musia byť splnené, ak s exmanželom chceme, aby súd zveril maloletého syna do...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Koľko stojí rozvodový právnik?

Koľko treba počítať, že ma bude stáť rozvod? Koľko sú poplatky súdu a aké sú sadzby vašej advokátskej kancelárie za...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Dôvody zrušenia BSM počas manželstva

Je prosím možné, že obaja manželia počas manželstva dobrovoľne podpíšu rozdelenie majetku nadobudnutého počas manželstva akýmkoľvek dielom a zároveň aj zrušenie...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie