Pripravovaná novela Zákonníka práce účinná od 01.09.2014

Za účelom zvýšenia zamestnanosti a počtu pracovných miest sa pripravuje novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, ktorá má zaviesť aj tieto zmeny.

Pracovný pomer na určitú dobu

Podľa v súčasnosti platnej právnej úpravy, pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky a možno ho predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát.

Novela Zákonníka práce navrhuje, aby pracovný pomer na určitú dobu bolo možné dohodnúť najdlhšie na tri (3) roky. Predĺžiť alebo opätovne ho dohodnúť bude možné v rámci troch rokov najviac trikrát.

Práca nadčas

Zamestnanec môže v kalendárnom roku vykonať prácu nadčas najviac v rozsahu 400 hodín. Novela Zákonníka práce však navrhuje výnimku v prípade, ak pôjde o:

  • vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a
  • vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca

Títo zamestnanci budú môcť vykonávať prácu nadčas až v rozsahu 550 hodín v kalendárnom roku. Podmienkou však je, že zamestnanec súhlasil s prekročením priemerného týždenného pracovného času nad 48 hodín (§ 85a ods. 1).

Novela tiež navrhuje, aby bolo možné dohodnúť rozsah práce nadčas, ktorú možno zamestnancovi nariadiť, a to najviac v rozsahu 250 hodín v kalendárnom roku. Rovnako bude možné v kolektívnej zmluve dohodnúť rozsah práce nadčas, ktorý zamestnávateľ môže dohodnúť so zamestnancom v pracovnom pomere na kratší pracovný čas; priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas nesmie prekročiť 48 hodín týždenne.

Odborová organizácia

Novela Zákonníka práce navrhuje, aby odborová organizácia, ktorá začne pôsobiť u zamestnávateľa a chce u neho zastupovať všetkých zamestnancov, musela preukázať, že najmenej 30% zamestnancov je odborovo organizovaných v tejto odborovej organizácii. Odborová organizácia tak bude musieť urobiť, ak o to zamestnávateľ požiada do 30 dní odo dňa, kedy odborová organizácia písomne informovala zamestnávateľa o začatí svojho pôsobenia. Novela Zákonníka práce myslí aj možnosť, ak u zamestnávateľa pôsobia dve alebo viac odborových organizácií. V takomto prípade môžu podmienku 30% preukázať spoločne.

Iné zmeny

Novela Zákonníka práce umožňuje v kolektívnej zmluve aj flexibilnejšie dohodnutie niektorých práv a povinností vrátane pracovných podmienok.

Navrhovaný § 223a priznáva zamestnávateľovi právo uzatvoriť so zamestnaneckou radou dohodu, ktorou sa môžu modifikovať niektoré pracovné, ako aj mzdové podmienky.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Nelegálna práca

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či ma môžu prešetrovať za nelegálnu prácu, ak som poslednýkrát pracoval nelegálne pred...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Delená pracovná zmena

Medzi jedno z oprávnení zamestnávateľa patrí dispozičná právomoc vo veci určovania začiatku a konca pracovného času zamestnanca, ako aj ustanovenie rozvrhu pracovných...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP a požiarnej ochrany

Chceli by sme Vás poprosiť  o právnu radu – povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP. Ide o to, že doteraz sme...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie