Pripravovaná novela Zákonníka práce účinná od 01.09.2014

Za účelom zvýšenia zamestnanosti a počtu pracovných miest sa pripravuje novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, ktorá má zaviesť aj tieto zmeny.

Pracovný pomer na určitú dobu

Podľa v súčasnosti platnej právnej úpravy, pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky a možno ho predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát.

Novela Zákonníka práce navrhuje, aby pracovný pomer na určitú dobu bolo možné dohodnúť najdlhšie na tri (3) roky. Predĺžiť alebo opätovne ho dohodnúť bude možné v rámci troch rokov najviac trikrát.

Práca nadčas

Zamestnanec môže v kalendárnom roku vykonať prácu nadčas najviac v rozsahu 400 hodín. Novela Zákonníka práce však navrhuje výnimku v prípade, ak pôjde o:

  • vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a
  • vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca

Títo zamestnanci budú môcť vykonávať prácu nadčas až v rozsahu 550 hodín v kalendárnom roku. Podmienkou však je, že zamestnanec súhlasil s prekročením priemerného týždenného pracovného času nad 48 hodín (§ 85a ods. 1).

Novela tiež navrhuje, aby bolo možné dohodnúť rozsah práce nadčas, ktorú možno zamestnancovi nariadiť, a to najviac v rozsahu 250 hodín v kalendárnom roku. Rovnako bude možné v kolektívnej zmluve dohodnúť rozsah práce nadčas, ktorý zamestnávateľ môže dohodnúť so zamestnancom v pracovnom pomere na kratší pracovný čas; priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas nesmie prekročiť 48 hodín týždenne.

Odborová organizácia

Novela Zákonníka práce navrhuje, aby odborová organizácia, ktorá začne pôsobiť u zamestnávateľa a chce u neho zastupovať všetkých zamestnancov, musela preukázať, že najmenej 30% zamestnancov je odborovo organizovaných v tejto odborovej organizácii. Odborová organizácia tak bude musieť urobiť, ak o to zamestnávateľ požiada do 30 dní odo dňa, kedy odborová organizácia písomne informovala zamestnávateľa o začatí svojho pôsobenia. Novela Zákonníka práce myslí aj možnosť, ak u zamestnávateľa pôsobia dve alebo viac odborových organizácií. V takomto prípade môžu podmienku 30% preukázať spoločne.

Iné zmeny

Novela Zákonníka práce umožňuje v kolektívnej zmluve aj flexibilnejšie dohodnutie niektorých práv a povinností vrátane pracovných podmienok.

Navrhovaný § 223a priznáva zamestnávateľovi právo uzatvoriť so zamestnaneckou radou dohodu, ktorou sa môžu modifikovať niektoré pracovné, ako aj mzdové podmienky.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Vlastné imanie pri založení agentúry dočasného zamestnávania

Poprosím Vás o informáciu, či nová s.r.o. založená v roku 2020, ktorá nemá základné imanie v obchodnom registri 30 tis...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Výpoveď bez udania dôvodu

Dobrý deň, ja sa chcem opýtať, môže zamestnávateľ donútiť zamestnanca podať výpoveď, keď zamestnanec nemá záujem podať výpoveď. Ďakujem.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Výpoveď v dobe určitej

Dobrý deň, bola som prijatá na pracovnú pozíciu počas zastupovania, presne počas zastupovania na materskej/rodičovskej dovolenke. Teraz po 6 mesiacoch...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie