Príspevok na športovú činnosť – zmena v zákonníku práce od 1.1.2020

Jedným zo zákonov, ktoré boli novelizované na poslednej schôdzi Národnej rady SR je aj zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej ako "Zákonník práce"). Túto aktuálnu zmenu si priblížime v stručnom článku.

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa 

Dňa 01.01.2020 nadobudne účinnosť novela Zákonníka práce upravujúca možnosť získania príspevku na športovú činnosť dieťaťa zamestnanca. V zmysle tejto novely bude môcť byť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trval nepretržite aspoň 2 roky (24 mesiacov) na základe žiadosti zamestnanca poskytnutý príspevok na športovú činnosť dieťaťa. Poskytnutie príspevku v prípade splnenia zákonných podmienok je na zvážení zamestnávateľa. 

Výška príspevku 

Výška príspevku bude určená podľa oprávnených nákladov na športovú činnosť dieťaťa – 55 % oprávnených nákladov, najviac však v sume 275 eur / rok spolu na všetky deti zamestnanca. Nárok na príspevok môže vzniknúť aj zamestnancom pracujúcim na kratší pracovný čas. V takomto prípade bude maximálna výška príspevku znížená v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. 

Oprávnené výdavky 

Oprávnenými výdavkami sú: „preukázané výdavky zamestnanca na športovú činnosť dieťaťa u oprávnenej osoby, ktorou je výlučne športová organizácia zapísaná v registri právnických osôb v športe podľa osobitného predpisu, ktorá zabezpečuje pre dieťa zamestnanca vykonávanie tejto športovej činnosti pod dohľadom odborne spôsobilého odborníka, a to najviac za obdobie kalendárneho roka, za ktorý zamestnanec žiada o príspevok na športovú činnosť dieťaťa. 

Osobitným predpisom, ktorý upravuje postavenie športových organizácií je zákon č. 440/2015 Z. z. o športe. 

Na aké dieťa môže byť príspevok poskytnutý 

Okrem vlastného dieťaťa zamestnanca bude môcť byť príspevok poskytnutý aj na dieťa, ktoré bolo zamestnancovi súdom zverené do náhradnej starostlivosti, súdom zverené pred rozhodnutím o osvojení alebo žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti. Dieťa v príslušnom kalendárnom roku, za ktorý má byť príspevok vyplatený nesmie dovŕšiť vyšší vek ako 18 rokov a mať príslušnosť k predmetnej športovej organizácii aspoň počas obdobia šiestich mesiacov. 

Vyplatenie príspevku 

V prípade, že má zamestnanec viacerých zamestnávateľov, môže v jednom kalendárnom roku požiadať o príspevok iba jedného zo zamestnávateľov. Oprávnené výdavky musí zamestnanec zamestnávateľovi preukázať predložením dokladu v lehote do 30 dní odo dňa vydania dokladu športovou organizáciou. Doklad musí obsahovať meno a priezvisko dieťaťa a obdobie, na ktoré sa doklad vzťahuje. Príspevok zamestnávateľ poskytne v najbližšom výplatnom termíne na výplatu mzdy po predložení dokladu alebo podľa dohody so zamestnancom.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Zvyšovanie / prehlbovanie kvalifikácie zamestnanca

V príspevku si prečítate informácie k zvyšovaniu / prehlbovaniu kvalifikácie zamestnanca a nájdete tam aj zodpovedané otázky z právnej poradne.

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Zamestnávateľ sa vyhráža ak nepodpíšem dohodu

Kde sa mi bývalý zamestnávateľ vyhráža že mi nechá zobrať papiere od auta a vodičák, ak mu nepodpíšem jeho dohodu...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Preradenie zamestnanca na inú prácu

Jednostranné preradenie na inú prácu je v Zákonníku práce právne konštruované ako výnimka zo zásady zmluvnosti pracovnoprávnych vzťahov, nakoľko Zákonník práce v §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie