Príspevok na športovú činnosť – zmena v zákonníku práce od 1.1.2020

Jedným zo zákonov, ktoré boli novelizované na poslednej schôdzi Národnej rady SR je aj zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej ako "Zákonník práce"). Túto aktuálnu zmenu si priblížime v stručnom článku.

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa 

Dňa 01.01.2020 nadobudne účinnosť novela Zákonníka práce upravujúca možnosť získania príspevku na športovú činnosť dieťaťa zamestnanca. V zmysle tejto novely bude môcť byť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trval nepretržite aspoň 2 roky (24 mesiacov) na základe žiadosti zamestnanca poskytnutý príspevok na športovú činnosť dieťaťa. Poskytnutie príspevku v prípade splnenia zákonných podmienok je na zvážení zamestnávateľa. 

Výška príspevku 

Výška príspevku bude určená podľa oprávnených nákladov na športovú činnosť dieťaťa – 55 % oprávnených nákladov, najviac však v sume 275 eur / rok spolu na všetky deti zamestnanca. Nárok na príspevok môže vzniknúť aj zamestnancom pracujúcim na kratší pracovný čas. V takomto prípade bude maximálna výška príspevku znížená v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. 

Oprávnené výdavky 

Oprávnenými výdavkami sú: „preukázané výdavky zamestnanca na športovú činnosť dieťaťa u oprávnenej osoby, ktorou je výlučne športová organizácia zapísaná v registri právnických osôb v športe podľa osobitného predpisu, ktorá zabezpečuje pre dieťa zamestnanca vykonávanie tejto športovej činnosti pod dohľadom odborne spôsobilého odborníka, a to najviac za obdobie kalendárneho roka, za ktorý zamestnanec žiada o príspevok na športovú činnosť dieťaťa. 

Osobitným predpisom, ktorý upravuje postavenie športových organizácií je zákon č. 440/2015 Z. z. o športe. 

Na aké dieťa môže byť príspevok poskytnutý 

Okrem vlastného dieťaťa zamestnanca bude môcť byť príspevok poskytnutý aj na dieťa, ktoré bolo zamestnancovi súdom zverené do náhradnej starostlivosti, súdom zverené pred rozhodnutím o osvojení alebo žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti. Dieťa v príslušnom kalendárnom roku, za ktorý má byť príspevok vyplatený nesmie dovŕšiť vyšší vek ako 18 rokov a mať príslušnosť k predmetnej športovej organizácii aspoň počas obdobia šiestich mesiacov. 

Vyplatenie príspevku 

V prípade, že má zamestnanec viacerých zamestnávateľov, môže v jednom kalendárnom roku požiadať o príspevok iba jedného zo zamestnávateľov. Oprávnené výdavky musí zamestnanec zamestnávateľovi preukázať predložením dokladu v lehote do 30 dní odo dňa vydania dokladu športovou organizáciou. Doklad musí obsahovať meno a priezvisko dieťaťa a obdobie, na ktoré sa doklad vzťahuje. Príspevok zamestnávateľ poskytne v najbližšom výplatnom termíne na výplatu mzdy po predložení dokladu alebo podľa dohody so zamestnancom.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Finančný príspevok na stravovanie zamestnancov

Dobrý deň, rád by som sa s vami poradil v tejto veci PRO BONO: pracoval som na dobu určitú od februára...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Nelegálna práca

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či ma môžu prešetrovať za nelegálnu prácu, ak som poslednýkrát pracoval nelegálne pred...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Delená pracovná zmena

Medzi jedno z oprávnení zamestnávateľa patrí dispozičná právomoc vo veci určovania začiatku a konca pracovného času zamestnanca, ako aj ustanovenie rozvrhu pracovných...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie