Registrácia občianskeho združenia

Združenia sú právnické osoby, ktoré vznikajú registráciou a môžu ich zakladať občania v rôznych formách, ako zväzy, spolky, spoločnosti, kluby, hnutia, odborové organizácie a iné občianske združenia. Účelom založenia občianskych združení je združovanie saRegistrovým orgánom občianskych združení je Ministerstvo vnútra SR. Podmienky týkajúce sa vzniku občianskeho združenia a jeho postavenia upravuje zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Členom združenia nemusí byť len fyzická osoba, môže ním byť aj osoba právnická.

Návrh na registráciu občianskeho združenia môžu podávať najmenej traja občania. Aspoň jeden z nich musí byť starší ako 18 rokov. Zakladajúci členovia sa považujú za prípravný výbor. Návrh na registráciu je podpisovaný členmi prípravného výboru, kde uvedú svoje mená a priezviská, rodné čísla a adresy bydliska. Uvádza sa aj informácia, kto z členov, ktorý je starší ako 18 rokov je splnomocnencom a je oprávnený konať v ich mene.

K návrhu na registráciu občianskeho združenia sa pripájajú aj stanovy a to v dvoch vyhotoveniach. Ďalej je potrebné pripojiť aj potvrdenie o zaplatení správneho poplatku vo výške 66 €. Poplatok sa uhrádza buď kolkami, poštovým poukazom typu U alebo prevodom z účtu na účet správneho orgánu. V prípade, ak je poplatok hradený kolkovými známkami, je dobré ich zaslať v poistenej obálke, predídete tým prípadným problémom. Pri platbe poštovým poukazom je nutné k návrhu priložiť originál ústrižku poštového poukazu a pri platbe prevodom, originál avíza banky, ktorým sa potvrdzuje vykonanie úhrady.

Konanie o registrácii občianskeho združenia sa začne dňom, kedy bol ministerstvu doručený návrh na registráciu a ak nemá žiadne vady. Splnomocnenca prípravného výboru ministerstvo bezodkladne upovedomí o dni začatia registrácie.

Konanie o registrácii občianskeho združenia sa nezačne v prípade, ak návrh neobsahuje náležitosti ustanovené zákonom alebo ak sú údaje v návrhu neúplné, prípadne nepresné. Najneskôr do 5 dní od doručenia návrhu na registráciu ministerstvu, bude prípravný výbor bezodkladne upozornení  s tým, že dokiaľ nebudú vady odstránené, konanie o registrácii nezačne.

Združenie môže zaniknúť z viacerých dôvodov, ktorými sú napríklad dobrovoľné rozpustenie alebo zlúčenie s iným združením, prípadne právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení. Ak združenie vyvíja činnosť, ktorá je v rozpore so zákonom a ministerstvo to zistí, bezodkladne ho na to upozorní a vyzve ho, aby od takej činnosti upustilo. Ak združenie od takej činnosti neupustí, ministerstvo ho rozpustí.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť upratovaciu firmu?

Predpokladom pre podnikanie v upratovacích službách je osvedčenie o živnostenskom oprávnení na voľnú živnosť „Čistiace a upratovacie služby“ (poradové číslo 8101), ktorá je viazaná...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Vymenovanie / odvolanie prokuristu v občianskom združení

Chceli by sme v občianskom združení pomoc pri vymenovaní / odvolaní prokuristu. Je vôbec vymenovanie prokuristu v občianskom združení možné? Od kedy...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Moja mama je dlhodobo PN, môžem jej založiť nadáciu?

Obraciam sa na Vás s prosbou poradiť. Moja mamina je dlhodobo na PN, má za sebou operácie, veľké bolesti chrtice....

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie