Rozhodnutie jediného spoločníka

V zmysle ustanovenia § 132 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) platí, že ak má spoločnosť s ručením obmedzeným jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia. Každé rozhodnutie, ktoré spoločník zrealizuje pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a zároveň ho musí spoločník podpísať.

Zákon presne stanovuje, v ktorých prípadoch sa vyžaduje overenie pravosti podpisu jediného spoločníka. Pôjde o prípady uvedené v ustanovení § 125 ods. 1 Obchodného zákonníka, konkrétne v prípadoch, keď bude rozhodovať o:

 • zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade
 • vymenovaní, odvolaní a odmeňovaní konateľov
 • o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy, ak to spoločenská zmluva pripúšťa
 • o schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti podniku
 • o vymenovaní resp. odvolaní prokuristu

Písomná forma sa vyžaduje aj v prípade zmlúv uzatvorených medzi spoločnosťou a jediným spoločníkom, ak tento spoločník súčasne koná v mene spoločnosti. 

V nasledujúcom texte sa budeme venovať špecifickým skupinám prípadov, o ktorých môže rozhodnúť jediný spoločník spoločnosti pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia tak, ako to upravuje ustanovenie § 125 Obchodného zákonníka. 

Rozhodnutie jediného spoločníka o vymenovaní konateľa 

Pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia môže jediný spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným sám rozhodnúť o vymenovaní konateľa. O tomto právnom úkone je potrebné písomne vyhotoviť dokument s názvom „Rozhodnutie jediného spoločníka“. Z obsahovej stránky by mal dokument obsahovať nasledovné informácie:

 • identifikáciu spoločnosti (názov obchodnej spoločnosti, sídlo, IČO, údaje o zápise v obchodnom registri)
 • údaje o jedinom spoločníkovi minimálne v rozsahu – meno a priezvisko, bydlisko
 • samotný text rozhodnutia
 • podpis jediného spoločníka, ktorý musí byť úradne overený

V rozhodnutí jediného spoločníka je možné určiť nového konateľa, ktorý bude vykonávať funkciu konateľa popri už existujúcom konateľovi, vtedy bude potrebné rozhodnúť aj o spôsobe konania každého z nich. Ide totiž o údaj, ktorý sa obligatórne zapisuje do obchodného registra. Spôsob konania môže byť určený rôzne napríklad:

 • každý z konateľov môže konať samostatne
 • všetci môžu konať len spoločne a nerozdielne
 • podpisovať môžu minimálne dvaja konatelia spoločne
 • osoba X môže konať sama, ostatné osoby konajú vždy spoločne a nerozdielne
 • prípadne iný spôsob konania

V praxi však môže nastať aj situácia, že nový konateľ nahradí vo funkcii pôvodného konateľa. V týchto prípadoch bude potrebné v rozhodnutí jediného spoločníka rozhodnúť o dvoch veciach súčasne, a to odvolaní pôvodného konateľa a vymenovaní nového konateľa. 

Pri odvolaní pôvodného konateľa, bude v rozhodnutí potrebné uviesť nasledovné informácie:

 • meno a priezvisko pôvodného konateľa
 • dátum narodenia
 • rodné číslo, ak ho má pridelené
 • trvalé bydlisko
 • štátne občianstvo
 • vznik funkcie (podľa výpisu z obchodného registra)
 • deň zániku funkcie – napríklad ku dňu podpisu rozhodnutia jediného spoločníka alebo neskorší deň 

Pri vymenovaní nového konateľa bude potrebné uviesť:

 • meno a priezvisko nového konateľa
 • dátum narodenia
 • rodné číslo, ak má pridelené
 • trvalé bydlisko
 • štátne občianstvo
 • vznik funkcie – napríklad ku dňu podpisu rozhodnutia jediného spoločníka alebo neskorší deň 

Následne je potrebné zmenu navrhnúť zapísať do obchodného registra cez formulár na zápis zmeny údajov v Obchodnom registri. Ako prílohy je potrebné priložiť:

 • plnomocenstvo, ak návrh podáva splnomocnenec
 • rozhodnutie jediného spoločníka s úradne overeným podpisom
 • podpisový vzor nového konateľa s úradne overeným podpisom
 • ak ide o cudzinca z krajiny mimo EÚ alebo mimo krajín OECD, vyžaduje sa aj doloženie povolenia na pobyt

Rozšírenie predmetu podnikania

Rozšírenie predmetu podnikania je jedným z ďalších rozhodnutí, ktoré môže jediný spoločník prijať. Rozhodnutie bude mať z obsahového hľadiska rovnaké náležitosti ako sme už spomínali pri rozhodnutí o menovaní konateľa, okrem samotného textu rozhodnutia, ktorým sa rozšíri predmet podnikania o ďalšie činnosti. Pokiaľ sú tieto činnosti živnosťami, následne bude potrebné získať osvedčenie o živnostenskom oprávnení, ktoré vydáva príslušný okresný úrad, odbor živnostenského podnikania. Tretím krokom k úspešnému rozšíreniu predmetu podnikania bude zápis do obchodného registra – formulárom na zápis zmeny údajov v obchodnom registri. 

Na rozhodnutí o rozšírení predmetu podnikania sa nevyžaduje overenie podpisu jediného spoločníka. Rozšíriť predmety podnikania je možné aj pri živnosti.

Rozhodnutie jediného spoločníka o prevode obchodného podielu 

Podľa § 115 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka „So súhlasom valného zhromaždenia môže spoločník zmluvou previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka, ak spoločenská zmluva neurčuje inak. Spoločník môže previesť svoj obchodný podiel na inú osobu, ak to spoločenská zmluva pripúšťa. Spoločenská zmluva môže určiť, že na prevod obchodného podielu na inú osobu sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia.“ 

Ako je vyššie uvedené, k prevodu obchodného podielu nie je potrebné „rozhodnutie“ jediného spoločníka, ale spoločník vyžaduje sa súhlas valného zhromaždenia. Pri jednoosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia jediný spoločník. 

Pokiaľ má teda dôjsť k prevodu obchodného podielu, jediný spoločník spoločnosti by mal vysloviť s prevodom súhlas. Pri zápise prevodu obchodného podielu do obchodného registra je potrebné priložiť najmä nasledovné dokumenty: 

 1. rozhodnutie jediného spoločníka (jednoosobová s.r.o.) alebo zápisnica z valného zhromaždenia (ak má spoločnosť viac ako jedného spoločníka)
 2. ak sa má prevod uskutočniť na viacerých spoločníkov, je potrebné rozhodnúť aj o rozdelení obchodného podielu – napr. obchodný podiel zodpovedajúci 1/1 chceme previesť na tri nové osoby, preto bude najskôr potrebné rozdeliť obchodný podiel na obchodný podiel A, obchodný podiel B, obchodný podiel C
 3. návrh na zápis zmeny do obchodného registra
 4. súhlas správcu dane v prípade, ak ide o prevod väčšinového obchodného podielu a nadobúdateľ alebo prevodca je vedený v zozname daňových dlžníkov alebo písomné vyhlásenie prevodcu a nadobúdateľa o tom, že nemá povinnosť priložiť súhlas správcu dane
 5. zmluva o prevode obchodného podielu
 6. úplné znenie spoločenskej zmluvy / zakladateľskej listiny, prípadne dodatok

Vstup do likvidácie 

Jediný spoločník spoločnosti môže rozhodnúť aj o vstupe do likvidácie. Z obsahového hľadiska sa od ostatných rozhodnutí jediného spoločníka bude rozhodnutie o vstupe do likvidácie odlišovať svojim obsahom. Je potrebné v ňom rozhodnúť o:

 • zrušení spoločnosti a vstupe do likvidácie k určenému dňu a úprave obchodného mena s dodatkom „v likvidácii“
 • ustanovení likvidátora a spôsobe jeho konania
 • prípadne o iných zmenách, ak k nim došlo

Do obchodného registra sa k návrhu na zápis vstupu spoločnosti do likvidácie prikladá aj podpisový vzor likvidátora a do zbierky listín sa zakladá úplné znenie spoločenskej zmluvy / zakladateľskej listiny, prípadne dodatok.

Rozdelenie zisku 

O rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie na návrh konateľa / konateľov. Vyplýva to z § 135 ods. 2 Obchodného zákonníka, podľa ktorého Konatelia predkladajú valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát v súlade so spoločenskou zmluvou a stanovami. Ak osobitný zákon ukladá spoločnosti povinnosť vyhotoviť výročnú správu, konatelia predkladajú valnému zhromaždeniu na prerokovanie spolu s riadnou alebo mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou výročnú správu.“ 

Pokiaľ bude spoločník rozhodovať o rozdelení zisku, musí brať do úvahy aj potrebu vytvárania rezervného fondu. Rezervný fond je spoločnosť s ručením obmedzeným povinná každoročne dopĺňať o sumu určenú v spoločenskej zmluve alebo v stanovách, najmenej však vo výške 5 % z čistého zisku, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu najmenej vo výške 10 % základného imania. Spoločník musí najskôr schváliť individuálnu účtovnú závierku a následne rozhodne o rozdelení zisku alebo úhrade straty. Okrem toho môže dobrovoľne zriaďovať aj iné fondy. 

V rozhodnutí jediného spoločníka, je možné rozhodnúť súčasne aj o iných zmenách v spoločnosti. Bežne sa prijímajú napríklad rozhodnutia o zmene sídla spoločnosti, o schválení účtovnej závierky, o vyplatení zisku, o zmene konateľa a ďalšie.

Máte záujem o naše právne služby?

Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Mobil

+421 915 046 749 (8-18 h Po-Pia)

Adresa

AKMV advokátska kancelária s. r. o. Pluhová 17, 831 03 Bratislava Slovenská republika
IČO:47 095 652 IČ DPH:SK 2023819710

Otázky z poradne

Ako založiť materské centrum?

Dôležité je aký rozsah služieb chcete vykonávať. Na základe uvedených údajov, ktoré uvádzate, môžeme len predpokladať, aké činnosti chcete vykonávať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Ako si založiť kaderníctvo?

Prevádzkovateľ potrebuje mať živnostenské oprávnenia na vykonávanie remeselnej živnosti Pánske, dámske a detské kaderníctvo. Odborná spôsobilosť sa preukazuje dokladom o vzdelaní v zmysle §...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ

Účtovníctvo ako živnosť

Predmetom podnikania „Vedenie účtovníctva“ je v citovanom zozname voľných živností zaradený pod č. 6901 s poznámkou, že v rámci živnostenského oprávnenia je možné vykonávať...

PREČÍTAŤ ODPOVEĎ
Zobraziť všetky z rovnakej kategórie